Behandling

Akutt behandling ved rusavhengighet, ARA

Dersom du har rus og avhengighetslidelser kan du oppleve akutte alvorlige situasjoner som gjør at du trenger umiddelbar hjelp. Det kan være akutte fysiske, psykiske eller sosiale problemer samtidig med, eller som følge av, rusmisbruk.

Introduksjon

Henvisning og vurdering

Vi går gjennom din helsesituasjon -  medisinsk, psykologisk og sosialt - for å se om det er behov for innleggelse, eller om det er forsvarlig å vente på annen hjelp i kommunen eller innsøking til annen behandling. 

Fastlege, NAV sosialtjenesten eller legevakt henviser videre til akuttbehandling i spesialisthelsetjenesten, eller rusakuttmottak der dette finnes. Rusakuttmottak er for pasienter med et sykdomsbilde/ problematikk som ikke kan vente på å få en vurdering av sin tilstand.

Les mer om kriteriene for akutt rusbehandling på nettsidene til Helsedirektoratet

Før

Det er vanskelig å forberede seg på noe akutt. Men det er viktig at du selv, henvisende instans eller pårørende gir oss informasjon om hva som har skjedd med deg i forkant, eventuelle sykdommer, medisiner, hva som er inntatt av rusmidler og annet som kan påvirke situasjonen som er oppstått. Det er også viktig for sykehuset å vite hvem som er pårørende, pasientens fastlege og eventuelt andre kontaktpersoner.

Under

Ved behandling/innleggelse på sykehus stabiliseres pasienten først, og så kartlegger vi hva som er rett hjelp eller behandling videre. Akutt rusbehandling innebærer en tverrfaglig vurdering av den akutte situasjonen og i noen tilfeller videre innleggelse.

Sammen kartleggervi ditt rusmiddelmisbruk og din sosiale situasjon. Vi undersøker din fysiske og psykiske helse. På bakgrunn av kartleggingen vurderer vi hvilken behandling som vil være mest hensiktsmessig. Det kan være:

  1. Videre undersøkelser, og poliklinisk oppfølging
  2. En løsningsorientert kriseintervensjon
  3. Å etablere samarbeid med ruspoliklinikker eller andre spesialister
  4. Å etablere samarbeid med helse- eller sosialtjenesten i kommunen du bor i
  5. Akuttinnleggelse på døgnenhet for observasjon og / eller behandling med fokus på stabilisering av situasjonen

 


Vi tilbyr deg medisinsk behandling og stabilisering, psykologsamtaler ved behov, motivasjons – og endringssamtaler, og kartlegging av din sosiale- og familiesituasjon, inkludert barnekartlegging. Noen ganger vil det være nødvendig og hensiktsmessig å starte en avgiftning i form av nedtrapping av medikamenter.

Nedtrapping eller avgiftning fra vanedannende rusmidler medfører ubehag (abstinenssymptomer). Dette avhenger av rusmiddel, inntaksmåten og varigheten på inntaket.

De første undersøkelsene varer et par timer. 

Etter

Behandling av rusmiddelavhengighet tar tid. Du vil etter endt akuttbehandling fortsatt være avhengig av tidligere brukte legemidler, stoffer eller rusmidler. Psykiske symptomer slik som lengsel eller trang til å innta rusmidlet vil kunne opptre lenge etter endt bruk og krever videre behandling eller avgiftning enten poliklinisk eller inneliggende.

Psykoedukativ oppfølging, herunder mestringsøvelser, utforming av meningsfull hverdag, og gjenoppbygging av ditt sosiale netterk, hører under langsiktige tiltak i behandling av din med rusmiddelavhengighet.

Ved tilbakefall er det viktig å søke hjelp raskt. Da kan man sikre at man ivaretar den bedrede funksjon som man har oppnådd.

Når du er ferdigbehandlet og den akutte krisen er håndtert vil den videre oppfølgingen være i kommunen ved fastlege eller hos NAV sosialtjenesten, eller behandling på institusjon eller poliklinisk. 

Vær oppmerksom

Det kan forekomme varierende grad av ubehag og plager etter akutt rusbehandling. Disse symptomene kan være del av:

  • abstinenssymptomer som resultat av avholdenhet fra et eller flere rusmidler
  • underliggende kroppslige plager eller psykiske lidelser som har vært lindret eller skjult under nylig opphørt rusbruk
  • bivirkninger av stabiliserende medikamenter

Delirium tremens og krampeanfall er eksempel på alvorlige og livstruende abstinenssymptomer som kan opptre etter avsluttet alkoholinntak. Eksempel på potensielt farlige medikamentelle bivirkninger er hjerterytmeendringer (eksempel forlenget QT- tid på EKG) forårsaket av en rekke medikamenter, blant annet metadon.

Det er viktig at du rapporterer forteller om eventuelle symptomer til lege som kan vurdere egnede undersøkelser og tiltak.

Rusmiddelmisbruk medfører ofte sårbarhet og redusert stressmestring i en kortere eller lengre periode etter at rusmiddelmisbruket er opphørt. Det oppstår ofte i denne perioden episoder med russug (craving). Det er viktig å ha planer for hvordan dette skal takles.

Kontakt

Blakstad, bygg 3 Avdeling for rus og avhengighet

Kontakt Avdeling for rus og avhengighet

Oppmøtested

Administrasjonen holder til i Haugesgate 89 A, 3019 Drammen.                      

Blakstad, bygg 3

Strandveien 35

1392 Vettre

Bærum sykehus

Bærum sykehus

Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

1346 Gjettum

ARA Drammen

Hauges gate 89 A

3019 Drammen

ARA Konnerud

ARA Konnerud

Torsbergveien 20 på Konnerud i Drammen

3032 Drammen