Brukermedvirkning

Ved å lytte til pasienter og pårørende kan vi videreutvikle helsetjenestene på best mulig måte.

​Vi er opptatt av hva pasienter, brukere og pårørende mener, og vi ønsker å bruke deres erfaringer og kompetanse. Vi vil at pasientene og brukerne skal spille en viktig rolle når vi utvikler og endrer tilbudet ved sykehuset. Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt, slik at vi kan videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud. Denne retten er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
I § 1-3 er det forklart nærmere hva som menes med bruker og pasient. Les mer på helsenorge.no.

Brukerutvalget skal være pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket. Utvalget består av representanter for ulike pasientorganisasjoner i Vestre Vikens sykehusområde. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal representere befolkningen som får sitt sykehustilbud gjennom Vestre Viken.

Les mer om brukerutvalget i Vestre Viken

Brukerrådet ved Drammen DPS er etablert for å bidra til brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg. Rådets hovedoppgave er å ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasientene og pårørende, og skal være et forum for tilbakemelding på erfaringer pasienter og pårørende har gjort seg i møtet med Drammen DPS.

Les mer om Brukerrådet for Drammen DPS

Ved Drammen sykehus har brukerorganisasjonene etablert et brukerkontor. På brukerkontoret finner du i tillegg til likemenn også brosjyrer og medlemsblad fra mange av pasientforeningene som er representert i Buskerud.

For tiden er ikke Brukerkontoret operativt men vi håper det kan åpne igjen på høsten når smittesituasjonen tillater det. 

Samvalg vil si at du og helsepersonell kommer frem til et informert valg for  undersøkelses- og behandlingsmetoder for din sykdom/skade og situasjon. Dette er en rettighet du har som pasient.

Les mer om samvalg på helsenorge.no

Ungdomsrådet skal hjelpe Vestre Viken med å arbeide for gode overganger fra ungdomsfasen mot voksenfasen på sykehus. Medlemmene i ungdomsrådet har erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer.

Les mer om Ungdomsrådet i Vestre Viken


I hvert av FACT-teamene ved alle fem DPS i Klinikk for psykisk helse og rus er det ansatt en erfaringsspesialist som en del av det tverrfaglige teamet som skal hjelpe pasientene. FACT er en behandlingsmodell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. 

Erfaringsspesialistene i FACT har selv erfaring med å motta helsehjelp for psykisk sykdom. De har blant annet erfaring med å motta psykisk helsehjelp i form av innleggelser, poliklinisk behandling og/eller kommunale tjenester. I tillegg kommer erfaring med å være barn og ungdom i behandlingsapparatet, rus og avhengighet samt pårørendeerfaring. 

Erfaringsspesialistene har en viktig rolle overfor både helsepersonell i FACT-teamet, pasienter og pårørende. Deres rolle er å ta pasientenes perspektiv, og være deres stemme inn i helsetjenesten. Ved hjelp av egenerfaring sikrer de brukermedvirkning når FACT-teamet planlegger pasientenes behandlingsforløp.

Nettverket ble startet i februar 2020. Oppdraget var å tilby erfaringsspesialistene et aktivt nettverk med andre i samme rolle. I nettverket kan de dele kunnskap og utveksle erfaringer og gjennom det videreutvikle erfaringsspesialistkompetansen i FACT. Nettverket med på å styrke brukermedvirkning i hele Klinikk fort psykisk helse og rus. Gjennom et aktivt nettverk får alle FACT-teamene tilgang på kompetansen som gruppen innehar.

Det er laget et nettkurs for brukerrepresentanter som er oppnevnt i et brukerutvalg eller i et ungdomsråd. Kurset kan også være nyttig for personer som er interessert i å være brukerrepresentant, sekretærer i brukerutvalg, helsepersonell og ansatte som skal rekruttere brukerrepresentanter til råd, utvalg og prosjekter.

Nettkurset vil gi deg som brukerrepresentant nødvendig kunnskap når du skal bidra til forbedring av spesialisthelsetjenesten gjennom arbeid i brukerutvalg og ungdomsråd.

Kurset er utarbeidet etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Ta kurset her


Sist oppdatert 12.06.2024