Media

Vi ønsker å være åpne og tilgjengelige for mediene og allmennheten. Pressevakt hjelper journalister med opplysninger og formidler kontakt til de rette fagfolkene.

Kontakt pressevakt på telefon 32 86 11 20.

Du kan også sende e-post til info@vestreviken.no.

Etter kontortid, i helger, helligdager og høytidsdager er ikke pressevakten til stede ved noen av våre behandlingssteder. Derfor bør mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, fortrinnsvis skje i kontortiden, som er fra kl. 08:00 til kl. 16:00.

For mediehenvendelser som haster, eller forventes besvart utenfor ordinær kontortid, må du ringe pressevaktens nummer 32 86 11 20 eller send e-post til info@vestreviken.no. Telefonen er viderekoblet så vi anbefaler ikke å sende SMS.

Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gi ytterligere informasjon om hva slags skader en pasient behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg etter det første mottaket.

Henvendelser om voldsskader og kriminalsaker må rettes til Politiet

Alt helsepersonell er bundet av taushetsplikten jf. Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. De kan derfor ikke uttale seg eller gi ut info om en persons helsetilstand uten at vedkommende formelt fritar dem fra taushetsplikten. Fritaket som sådan må gjelde all relevant informasjon i den spesifikke saken.

Et fritak fra taushetsplikten innebærer ikke at helsepersonellet har en opplysningsplikt overfor media. De skal foreta en selvstendig vurdering om i hvilken grad opplysningene skal gis, og kan avslå å gi opplysninger til pressen uten nærmere begrunnelse. Hensynet til pasientens beste skal veie tyngst.

Hvis du vil løse helsepersonell fra taushetsplikten, må du fylle ut og signere skjema for dette.

Skjema for å frita helsepersonell fra taushetsplikten finner du her

Pressevakten ved Vestre Viken helseforetak er et naturlig startpunkt for mange journalister som ønsker informasjon om helseforetaket og våre mange behandlingssteder, innspill fra fagfolk eller kommentarer fra ledelsen. Vårt mål er et åpent sykehus, og pressevaktene har som hovedoppgave å hjelpe medias representanter med å finne frem i sykehuset og å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom media og sykehusets ansatte. 

Ansvar og beslutningsmyndighet i en sak gir informasjonsansvar

  • Spørsmål om overordnet styring, strategi, politikk eller økonomi behandles og besvares i foretaket ledelse, enten av administrerende direktør eller en i direktørens stab. Det samme gjelder generelle spørsmål av helsefaglig karakter som omfatter flere klinikker.

  • Faglige spørsmål som avgjøres i klinikkene eller avdelingene besvares av respektiv klinikk- eller avdelingsleder, eller den det delegeres til.

Fotografering og filming på akuttmottak, sengeposter og poliklinikker må godkjennes på forhånd av pressevakt, telefon 32 86 11 20.

Fotografering og filming innenfor sykehusenes fellesarealer (kantine, kiosk, resepsjon m.m.) må også klareres på forhånd.

Det er ikke tillatt å fotografere eller filme pasienter, pårørende eller ansatte uten at det er gitt samtykke fra den eller de som blir fotografert eller filmet. Journalister og fotografer skal opptre varsomt inne på sykehusenes områder, spesielt på akuttmottakene og sengeposter. 

Innsynsbegjæringer sendes til innsyn@vestreviken.no.

Vestre Viken HF bruker sosiale medier for å kommunisere med alle våre målgrupper, slik som pasienter og pårørende, medier, helsepersonell og den øvrige befolkningen.

Facebook

Målgruppen for vår Facebook-side er først og fremst pasienter og pårørende, men alle som har et forhold til sykehusene i Vestre Viken HF er velkommne til å delta her.

Vestre Viken HF på Facebook

   
Vi har også Facebook-sider for flere av sykehusene. De finner du her:

Bærum sykehus på Facebook

Drammen sykehus på Facebook

Kongsberg sykehus på Facebook

Ringerike sykehus på Facebook

   
LinkedIn

LinkedIn er et sosialt nettverk for karrierebygging. Det kan benyttes til å finne jobber, finne nye ansatte og til å bli oppdaget.

Vestre Viken bruker LinkedIn til å profilere oss som arbeidsgiver og til å komme i kontakt med de beste kandidatene til våre stillinger.

Følg oss på Linkedin

   
YouTube

På vår YouTube-kanal publiserer vi film og videoklipp av allmenn interesse. Film vi ikke har rettigheter til kan vi dessverre ikke publiseres i kanalen vår.

Se YouTube-kanalen til Vestre Viken

   
Instagram

På Instagram deler vi små og store hverdagsglimt fra livet i Vestre Viken HF.

Følg oss på Instagram

   

Sist oppdatert 08.07.2022