Kvalitet og pasientsikkerhet

Vestre Viken skal tilby pasienter og pårørende helsehjelp av god kvalitet. Vi følger opp nasjonale strategier og kampanjer for kvalitetsforbedring i helseforetak. Målsettingen er at vi skal skape god kvalitet gjennom system og kultur for orden i eget hus, kunnskapsbasert praksis, godt arbeidsmiljø, kunnskap om hvordan tjenesten fungerer og gjennom kontinuerlig forbedring.

I Vestre Viken skal alle pasienter få en god og trygg behandling.

Pasientsikkerhet handler om at vi jobber for å verne pasienter mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser, eller mangel på ytelser. Feil oppstår, enten de skyldes menneskelige feilvurderinger, rutinesvikt eller har tekniske årsaker. Vi arbeider derfor aktivt med å forebygge og hindre at uønskede hendelser og feil oppstår. Når uønskede hendelser forekommer, analyserer vi dem og prøver å finne årsakene slik at vi kan unngå liknende feil i framtiden.

Vestre Viken deltar i nasjonale sikkerhetskampanjer og iverksetter egne tiltak og prosjekter som styrker pasientsikkerheten.

Målet er å redusere ventetidene, øke pasientsikkerheten, bedre tilgjengeligheten og øke kvaliteten i pasientbehandlingen.

Uønskede hendelser

Kartlegging av pasientskader

Pasientsikkerhetsprogrammet

Erfaringsdokument etter Program for Kontinuerlig forbedring 

Vi ønsker at befolkningen skal få god kunnskap om kvaliteten på behandlingen hos oss. Sammen med alle sykehusene i landet blir vi målt på en rekke kvalitetsindikatorer, som for eksempel overlevelse ved ulike diagnoser. 

Det blir brukt indikatorer siden kvalitet i helsetjenesten ofte vanskelig kan måles direkte. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles.

Les mer om kvalitet og kvalitetsindikatorer på Helsedirektoratet.no

Helsemyndighetene gjennomfører hver tredje måned en kvalitetssjekk av alle sykehusene i landet med utgangspunkt i nasjonale kvalitetsindikatorer. Hensikten er å synliggjøre kvaliteten overfor pasienter og pårørende. Samtidig er dette et viktig redskap i vårt forbedringsarbeid. Indikatorer kan sjelden stå alene, men kan brukes som ledd i en samlet vurdering.

Se alle kvalitetsindikatorer for Vestre Viken

Ventetidene for den enkelte pasient blir fastsatt individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer. Sykehuset vurderer hvor raskt pasienten trenger undersøkelse eller behandling. Pasientene som er alvorlig syke stiller først i køen.

Vestre Viken rapporterer forventede ventetider til Fritt behandlingsvalg hver måned. Forventet ventetid er behandlingsstedenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på utredning, behandling eller innleggelse. Ventetiden oppgis i antall uker.

På Helsenorge.no finner du forventede ventetider innen fysisk helse, psykisk helse, rus og avhengighet

ISO er en internasjonal standardiseringsordning som omfatter standarder innenfor en rekke områder og sikrer likhet og kvalitet mellom avdelinger og organisasjoner. Vestre Viken har flere sertifiseringer innenfor denne ordningen.

Klinikk Bærum sykehus

Klinikken er sertifisert etter ISO 9001:2015. Sertifiseringen er en bekreftelse på at klinikken har et styringssystem som sikrer etterlevelse av krav og forventninger til kvalitet og pasientsikkerhet fra pasienter, samt ansatte, myndigheter og øvrige samarbeidspartnere.

Grønt sykehus

Vestre Viken ønsker å ha minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima. Grønt sykehus er spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene og foretaket er sertifisert med ISO 14001 innen kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus

Avdelingen  er ISO-sertifisert og Føde- og barselseksjonen er godkjent som Mor- barn-vennlig avdeling etter WHOs kriterier.

Laboratoriediagnostikk

Avdeling for laboratoriemedisin, med fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank, er akkreditert etter NS-EN ISO 15189 (2012) Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer, og bidrar til å sikre kvaliteten på våre tjenester.

Vestre Viken bruker prosedyresystemet eHåndbok til henvisningsprosedyrer og andre prosedyrer. Systemet er åpent for alle, så fastleger og andre henvisere samt samarbeidende helsepersonell finner prosedyrer der.

Klikk her for å åpne prosedyresystemet eHåndbok for Vestre Viken

Sist oppdatert 10.09.2021