Kommunearbeider og helsearbeider håndhilser.

Samhandling

Befolkningens behov for helsetjenester er i endring. Andelen eldre øker, flere lever lenge med kroniske og sammensatte lidelser og andelen av befolkningen med bakgrunn fra andre land og kulturer øker. For å ivareta best mulig tjenester for pasienter og brukere der de bor, må spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeide.

Kontakt Samhandlingsavdelingen

Regjeringen og Kommunesektorens Organisasjon (KS) har inngått en avtale om Helsefellesskap som innebærer krav til en mer forpliktende samarbeidsstruktur og arbeidsform.

23. november 2020 besluttet kommunene og Vestre Viken å etablere Helsefelleskapet Vest-Viken med en samarbeidsstruktur i tråd med prinsippene som helsefellesskapene skal bygges på. Helsefellesskapet omfatter 21 kommuner. Vestre Viken har i tillegg befolkningsansvar for befolkningen i tidligere Sande kommune, nå Holmestrand.

I helsefellesskapet skal representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

På helsedirektoratets nettsted kan du lese mer om helsefellesskap

Struktur for samarbeidet

Helsefellesskapet er delt inn i tre nivåer med ulike oppgaver:

 1. Partnerskapsmøtet (nivå 1).
 2. Strategisk samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg (nivå 2).
 3. Faglige samarbeidsutvalg (nivå 3).

Se avtalen mellom Regjeringen og Kommunesektorens Organisasjon om innføring av helsefellesskap

Det avholdes et årlig Partnerskapsmøte (nivå 1). Møte er en helsekonferanse med politiske og administrative toppledere, fastleger og brukere. Hensikten med møtet er å beslutte retning for en felles strategisk handlingsplan. Fra kommunene deltar politiske og administrative ledere. Fra Vestre Viken deltar styret og direktørens ledergruppe. I tillegg til ansattes representanter i Vestre Vikens styre inviteres representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, en oppnevnt av Spekter området og en fra oppnevnt fra KS-området (Kommunesektorens Organisasjon). Pasient- og brukerombud, Statsforvalteren og andre aktuelle samfunnsaktører inviteres.

Program Partnerskapsmøte Helsefellesskapet Vest-Viken 2024

Program Partnerskapsmøte Helsefellesskapet Vest-Viken 2023

Program Partnerskapsmøte Helsefellesskapet Vest-Viken 2022

Strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) har representanter fra helseforetaket, kommunene og pasient- og arbeidstakerorganisasjonene.

SSU skal følge opp strategier og føringer fra Partnerskapsmøtet og har ansvar for at Helsefelleskapet Vest-Viken følger opp nasjonale myndigheters prioriteringer og føringer.

SSU har beslutningsmyndighet for saker som angår samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene. SSU kan på vegne av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) og helseforetaket initiere og sørge for felles utviklings- og utredningsarbeid.

Ansvar og oppgaver

Strategisk samarbeidsutvalg skal

 • styrke strategisk og operativ samhandling for å fremme pasientens helsetjeneste
 • beslutte prioriterte felles innsatsområder
 • sikre gjensidig og nødvendig informasjonsutveksling
 • initiere og følge opp konkrete samarbeidstiltak
 • sikre samhandlingen innenfor funksjoner og områder som er områdeovergripende
 • oppnevne faglige samarbeidsutvalg (nivå 3)
 • ha ansvar for å følge opp og revidere samarbeidsavtalen

Sammensetning:

 • Kommunene er representert ved tre kommuner fra Samarbeidsstyret i Kommunehelsesamarbeidet.
 • Vestre Viken er representert ved tre direktører.
 • En brukerrepresentant.
 • En arbeidstakerrepresentant oppnevnt av Spekter- og KS-området (Kommunesektorens Organisasjon).
 • En fastlege.

Representantene i Strategisk samarbeidsutvalg 2024:

 • Grete Syrdal, Bærum kommune (leder)
 • Sudhir Sharma, Drammen kommune
 • Christoffer Boge, Hallingdal
 • Anders Debes, Vestre Viken
 • Kirsten Hørthe, Vestre Viken 
 • Trine Olsen, Vestre Viken
 • Håvard Vika, Representant fastleger
 • Rune Kløvtveit, Brukerutvalget
 • Live Gusfre, Tillitsvalgt for Norsk Sykepleieforbund

Arbeidsform:

 • Strategisk samarbeidsutvalg møtes seks til åtte ganger i året.

 • Vedtak forutsetter enstemmighet mellom partene.

 • Ledelse av strategisk samarbeidsutvalg går på omgang mellom kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken med to års varighet. Ansvar for arbeidsutvalget følger leder.

 • Det utpekes et felles arbeidsutvalg (AU) som fungerer som sekretariat med ansvar for saksforberedelser, tilrettelegging og oppfølging.

Møtedatoer for Strategisk samarbeidsutvalg i 2024:

 • 29. januar
 • 26. februar
 • 22. april
 • 2. september
 • 28. oktober
 • 2. desember

Arbeidsutvalget for Strategisk samarbeidsutvalg 2024–2025:

 • Grete Syrdal, Kommunehelsesamarbeidet (leder)
 • Randi Klemetsen, Kommunehelsesamarbeidet
 • Trine Lise Mørk, Kommunehelsesamarbeidet
 • Christine Furuholmen, Vestre Viken
 • Anne-Lise Kristensen, Vestre Viken
 • Eli Fossan Rasmussen, Vestre Viken

Kontaktpersoner:

Randi Klemetsen
Samhandlingskoordinator for Kommunehelsesamarbeidet (KHS)
Randi.klemetsen@baerum.kommune.no

Eli Fossan Rasmussen
Rådgiver samhandling Vestre Viken
SBRASE@vestreviken.no
   
Møteplan for 2024 for arbeidsutvalget

 • 8. januar
 • 5. februar
 • 4. mars
 • 8. april
 • 6. mai
 • 19. august
 • 7. oktober
 • 4. november

Referat fra Strategisk samarbeidsutvalg 2024:

29. januar 2024

22. april 2024

 

De lokale samarbeidsutvalgene skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av strategisk samarbeidsutvalg, og på den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ.

Ansvar og oppgaver:

LSU er et besluttende organ med ansvar for å

 • informere og involvere samarbeidspartnere i planprosesser som har betydning for utforming av helsetjenestene.

 • orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter.

 • beslutte prioriterte innsatsområder.

 • initiere lokale utviklingsprosjekter og forbedringsarbeid.

 • etablere underutvalg, faggrupper, kliniske rådgivningsgrupper og referansegrupper det er behov for.

 • partene har ansvar for å tilrettelegge for samarbeid med andre aktører enn helse (barnevern, skole, politi m.m.) når det har betydning for helsetjenestene til befolkningen.

Vedtak i LSU forutsetter enstemmighet mellom partene.

Det er fem lokale samarbeidsutvalg.

Det lokale samarbeidet ivaretas av fem lokale samarbeidsutvalg (LSU), knyttet til knyttet til lokalsykehusfunksjonene, og kommunene rundt de fire sykehusene og Hallingdal sjukestugu.

 • Kommunene Asker, Bærum og Bærum sykehus.

 • Kommunene Lier, Drammen, Asker og Holmestrand (tidl. Sande) og Drammen sykehus.

 • Kommunene Øvre Eiker, Nore- og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Kongsberg sykehus.

 • Kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og Ringerike sykehus.

 • Kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Hallingdal sjukestugu.

Les også om de lokale samarbeidsutvalgene på nettsidene til kommunehelsesamarbeidet.
 

Det lokale samarbeidsutvalget i Asker og Bærum:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Asker og Bærum er:

 • Trine Olsen, Bærum sykehus - leder
 • Meera Prakash Grepp Asker kommune
 • Anne Cathrine Gaarder Asker kommune​
 • Ole Christian Furulund, Bærum kommune
 • Marit Kronborg, Bærum kommune
 • Kristine Lier, Bærum kommune
 • Heidi Eidskrem, Bærum kommune
 • Svein Oskar Frigstad, Bærum sykehus
 • Eirik Degerstrøm Hagen, Asker distriktspsykiatriske senter (ADPS)
 • Camilla Rønning, Bærum distriktspsykiatriske senter (BDPS)
 • Axel Einar Mathiesen, Samhandlingslege
 • Mark Miller, Brukerutvalget

Arbeidsutvalget for det lokale samarbeidsutvalget i Asker og Bærum er:

Møteplan for det lokale samarbeidsutvalget i Asker og Bærum våren 2024:

 • 14. februar
 • 10. april 
 • 5. juni

Det lokale samarbeidsutvalget i Drammen:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Drammen er:

 • Inger Meland Buene - Leder
  Klinikkdirektør, Drammen sykehus
 • Juanita Sundberg
  HTV Fagforbundet, Drammen kommune
 • Martine Mathisen
  HTV Sykepleierforbundet, Drammen sykehus​
 • David Correia Hemmingsen
  Brukerrepresentant, Vestre Viken HF Brukerutvalg
 • Jan Robert Grøndahl
  Samhandlingslege, Drammen sykehus
 • Ingvild O. Andersen 
  Samhandlingssjef, Drammen sykehus
 • Torun Valø Balchen
  Enhetsleder, Drammen BUP
 • Margrete Nysterud
  Avdelingssjef, Drammen DPS
 • Oscar Kristiansen
  Avdelingssjef Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
 • Mariann Hval
  Avdelingssjef Barne- og ungdomsavdeling, Drammen sykehus
 • Anders Wold Bjerring
  Avdelingssjef AKU, Drammen sykehus
 • Inger Meland Buene 
  Klinikkdirektør, Drammen sykehus
 • Anne Katrine Langum
  Brukerrepresentant kommune, leder Drammen Pensjonistforening
 • Ingrid Bjerring
  Representant Kommuneoverlegene, Lier kommune
 • Christine Hesla Høyem
  TV Fastlegene, Drammen kommune
 • Henriette Pande
  Kommunalsjef, Holmestrand kommune
 • Jill Åse Fredriksen
  Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune
 • Anne Cathrine Garder
  Virksomhetsleder, ​Asker kommune

Møteplan 2024 for det lokale samarbeidsutvalget i Drammen:

 • ​​9. februar
 • 31. mai
 • 13. september
 • 22. november

Arbeidsutvalget for det lokale samarbeidsutvalget i Drammen er:

 • Inger Meland Buene, leder
  Klinikkdirektør, Drammen sykehus
 • Madli Indseth
  Kommunalsjef, helsetjenester, Drammen kommune
 • Ingvild O. Andersen - Sekretær

Møteplan 2024 for det lokale arbeidsutvalget i Drammen:​

 • 19. januar
 • 15. mai
 • 21. august
 • 6. november

Det lokale samarbeidsutvalget i Kongsberg:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Kongsberg er:

 • Lukas Månsson (leder)
  Klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus

 • Stian Kristoffersen
  Avdelingsoverlege for medisinsk avdeling ved Kongsberg sykehus

 • Rannveig Aaker (sekretær)
  Samhandlingsansvarlig ved Kongsberg sykehus

 • Ann Flåten
  Fungerende avdelingssjef ved Kongsberg distriktspsykiatriske senter (KDPS)

 • Heidi Taksrud
  Avdelingssjef for Barne og ungdomspsykiatrien (BUP)

 • Tone Merete Svenkerud
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Kongsberg

 • Kari Hesselberg
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Øvre Eiker

 • Gro Kristin L. Svingen
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Rollag

 • Kjersti Walter
  Kommunalsjef for helse og omsorgstjenester i Flesberg

 • Hilde Heggelien
  Kommunalsjef for Nore og Uvdal

 • Anne Aune
  Kommuneoverlege for Kongsberg

 • Kjersti Eide
  Kommunenes representant i samhandlingsnettverk

 • Marianne Aass Mathiesen
  Leder for samhandlingslegene ved Kongsberg sykehus

 • Marit Ravindran Høgli
  Fastlegerepresentant for Kongsberg

 • Toril Naper Hauge
  Representant for Brukerutvalget i Vestre Viken

Møteplan for det lokale samarbeidsutvalget i Kongsbergregionen 2024:

 • 12. februar 
 • 27. mai 
 • 2. september 
 • 18. november

Arbeidsutvalget for det lokale samarbeidsutvalget i Kongsbergregionen:

 • Lukas Månsson
  Klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus

 • Gro Kristin Svingen 
  Kommunalsjef  helse -og omsorgstjenester Rollag kommune​

 • Ann Flåten
  Fungerende avdelingssjef KDPS

 • Heidi Taksrud
  Avdelingssjef BUP

 • Kari Hesselberg 
  Kommunalsjef helse -og omsorgstjenester Øvre Eiker kommune

Det lokale samarbeidsutvalget i Ringerike og Midt-Buskerud:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Ringerike er:

 • Christine Myhre Bråthen
  Kommunalsjef i Ringerike kommune/Leder av LSU

 • Marit Øen Li, sekretær 
  Samhandlingssjef Ringerike Sykehus/sekretær LSU

 • Heidi Lafton 
  Kommunalsjef Jevnaker kommune

 • Aase Kristin Andreassen 
  Kommmunalsjef Modum kommune

 • Birthe Sætrang 
  Kommunalsjef Krødsherad kommune

 • Rikke Dybdal 
  Kommunalsjef i Hole kommune

 • Linde Torgersen 
  Kommunalsjef Sigdal kommune

 • Dikka Gulowsen Wibe 
  Leder i Ringeriksregionen og Midt-Buskerud

 • May Janne Botha Pedersen 
  Klinikkdirektør ved RIngerike sykehus i Vestre Viken HF

 • Inger Johanne Grønvold 
  Avdelingssjef ved Ringerike sykehus i Vestre Viken HF

 • Kristian Tonby
  Avdelingssjef ved Ringerike sykehus i Vestre Viken HF

 • Snorre Birk Gundersen
  Klinikkdirektør Prehospitale tjenester i Vestre Viken HF

 • Christian Eikeland
  Avdelingssjef ved Ringerike distriktspsykiatriske senter (RDPS)i Vestre Viken HF

 • Heidi Taksrud
  Avdelingssjef ved barne- og ungdomspsykiatri (BUPA) i Vestre Viken HF
 • Jan Helge Tuv
  Medlem av brukerutvalget i Vestre Viken HF

 • Mette Lerfaldet
  Leder for praksiskonsulentordningen (PKO ved Ringerike sykehus i Vestre Viken HF

 • Ida Bang
  Representant for fastlegene

 • Pål Steiran
  Kommuneoverlege i midt-Buskerud

Møteplan 2024 for det lokale samarbeidsutvalget i Ringerike:

 • 9. februar 2024
 • 24. mai 2024
 • 30. august 2024
 • 29. november 2024

Arbeidsutvalget for det lokale samarbeidsutvalget i Ringerike er:

 • Christine Myhre Brathen

 • Marit Øen Li

 • May Janne Botha Pedersen
 • Dikka Gulowsen Wibe

Det lokale samarbeidsutvalget i Hallingdal:

Representantene for det lokale samarbeidsutvalget i Hallingdal er:

 • Christoffer Boge (leder)
  Samhandlingsleder ved Kommunene i Hallingdale og kommuneoverlege

 • Brit Kvile
  Hol kommune

 • Borghild Ulshagen
  Kommunalsjef Ål kommune

 • Conrad Ravnanger
  Kommunalsjef Gol kommune

 • Anita Foss Midlang
  Helse og omsorgssjef Hemsedal kommune

 • Randi Karin Rustand
  Kommunalsjef Nes  kommune

 • Bodil Johansen
  Helse og omsorgsleder Flå kommune

 • Nils Høva
  Fastlege og representant for fastlegene

 • Iselin Haugo Stavn
  Leder Hallinghelse

 • Toril Bøyum
  Samhandlingslege ved Ringerike sykehus

 • May Janne Botha Pedersen
  Klinikkdirektør ved Ringerike sykehus

 • Marit Øen Li (sekretær)
  Avdelingssjef ved Hallingdal sjukestugu/samhandlingslege

 • Kristian Tonby

 • Inger Johanne Grønvold
  Avdelingssjef kirurgisk avdeling Ringerike sykehus

 • Kitty Line Scheen
  Seksjonsleder Ringerike distriktspsykiatriske senter (RDPS), avdeling Hallingdal

 • Ida Marie Holen
  Representant Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)-Buskerud,  Mental Helse Ål

 • Jan Helge Tuv
  Representerer Brukerutvalget i Vestre Viken

Representantene for det lokale arbeidsutvalget i Hallingdal er:

 • Christoffer Boge

 • Borghild Ulshagen

 • Kitty Line Scheen

 • Marit Øen Li

Møteplan 2024 for det lokale samarbeidsutvalget i Hallingdal:

 • 26. januar
 • 3. mail
 • 27. september
 • 15. november

De faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3) skal jobbe med forslag til konkrete prosedyrer og pasientforløp.

Faglig samarbeidsutvalg barn og unge

Les mandat og organisering av faglige samarbeidsutvalg barn og unge

Leder: Heidi Taksrud

Sekretær: Randi Klemetsen
randi.klemetsen@baerum.kommune.no

Faglig samarbeidsutvalg barn og unge ble etablert 14. juni 2021​

Årsrapport 2022 - Faglig samarbeidsutvalg barn og unge

Faglige samarbeidsutvalg alvorlig psykisk lidelse og rus

Les mandat og organisering av faglige samarbeidsutvalg alvorlig psykisk lidelse og rus

Leder: Cathrin A. Leinardt

Sekretær: Eli F. Rasmussen
sbrase@vestreviken.no

Vestre Viken HF samarbeider med 21 kommuner for å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene fremover. Kommunene som deltar i samarbeidet er Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål.

Kommunene har et formalisert kommunehelsesamarbeid som ledes av et samarbeidsstyre. Samarbeidsstyrets leder utpekes for en 4-årig periode og for tiden er dette Bærum kommune.

Samarbeidskommuner i Vestre Viken helseområde:
   

Kommunene som samarbeider innen Bærumsområdet er:

 • Asker
 • Bærum

Kommunene som samarbeider innen Drammensområdet er:

 • Drammen
 • Lier

Kommunene som samarbeider innen Hallingdalsområdet er:

 • Flå
 • Gol
 • Hemsedal
 • Hol
 • Nesbyen
 • Ål

Kommunene som samarbeider innen Kongsbergområdet er:

 • Flesberg
 • Kongsberg
 • Nore og Uvdal
 • Rollag
 • Øvre Eiker

Kommunene som samarbeider innen Ringeriksområdet er:

 • Hole
 • Jevnaker
 • Krødsherad
 • Modum
 • Ringerike
 • Sigdal

For å møte befolkningens behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. For å sikre dette har spesialisthelsetjenesten et omfattende samarbeid med kommunene.

Dette samarbeidet er forankret i samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og kommunene i helseforetakets område.

Samarbeidsavtalen med kommunene er revidert 1. januar 2021, i tråd med intensjonene i helsefelleskap.

Samarbeidsavtaler:
   - Skjema for bestilling av ledsager
 
   - Skjema for logg av fremmøte
 
   - Skjema for taushetsløfte

«Styringsdata samhandling» gir oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune. Alle som ønsker det kan se rapportene som gir oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon.

Du kan åpne den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:

Rapport - Min kommune somatikk

Rapport - Sammenlikning somatikk

Rapport - Min kommune Reinnleggelser

Rapport - Sammenlikning Reinnleggelser

Rapport - Min kommune psykisk helse og rus

Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

   
Tjenester og informasjon

Koordinerende enhet

Til fastleger og andre henvisere

Hospiteringstilbud i Vestre Viken

Infeksjonskontrollprogram for kommunale sykehjem

Mobil røntgen

Pasientforløp i Vestre Viken

Sist oppdatert 02.08.2023