Pasientforløp

Et pasientforløp beskriver hvordan utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres – både på sykehus og i pasientens hjemkommune. Målet er å sikre likeverdige og godt organiserte tjenester av god kvalitet for pasienten, deres pårørende og helsepersonellet som blir involvert.  Det gir økt forutsigbarhet og reduserer uønsket variasjon for pasienter med samme diagnose.

Alle pasienter skal vurderes og behandles individuelt, selv om de ulike delene av forløpet beskrives generelt. Informasjonen i pasientforløpene skal bidra til at pasienter og pårørende kan delta i beslutningene som angår dem gjennom et forløp. Dette er erfaringsmessig viktig for at den enkelte i størst mulig grad skal mestre sin situasjon, ta ansvar for egen helse og kunne følge opp behandlingen som anbefales. Innholdet i det enkelte forløp bygger på gjeldende nasjonale retningslinjer, nyere forskning og erfaringer fra pasientene selv.

Pasientforløp i Vestre Viken

Se info om forløpskoordinatorer for kreft her

Se info om pakkeforløp for psykisk helse og rus her

Samarbeid med kommuner

Vestre Viken og kommunene samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være trygge og forutsigbare, og at kvaliteten på behandling og oppfølging skal være god.

Se info om kommuner som samarbeider med Vestre Viken om pasientforløp

Sist oppdatert 10.01.2024