Illustrasjonsbilde av hospitanter ved sykehus.

Hospitering

Hospitering i Vestre Viken er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Velkommen som hospitant hos oss!

​Ved å hospitere hos oss kan du: 

 • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet 

Hvem kan hospitere?

Hospiteringsprogrammene våre henvender seg til sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Hvor kan du hospitere?

Vi tilbyr hospitering ved Ambulansetjenesten samt flere avdelinger ved Drammen sykehus:

Opplæring er en viktig del av vår tjeneste og vi får mange henvendelser om hospitering. Vi ønsker å gi deg som søker god informasjon, og ber om at du fyller ut alle spørsmålene i søknadsskjemaet.
 
Felles gjelder det at søker må ha tilknytning til Vestre Viken ambulansetjeneste sitt virkeområde, eller være fra en samarbeidende avdeling eller etat, for å få tilbud om hospitering. Følgende grupper godkjennes:
 • Elev/student som er i et ambulansefaglig utdanningsløp, minimum oppstart på Vg2 ambulansefag eller tilsvarende.
 • Helsepersonell i en tjeneste som samarbeider med ambulansetjenesten, f.eks akuttmottak, legevakt.
 • Søker er fra en samarbeidende etat som f.eks brannvesen, politi og lignende.
 • Politi eller politistudenter kan ikke tilbys hospiteringsplass hos oss etter at de har startet opp med praksis/2-året på PHS.
 • Medisinstudenter eller andre under relevant utdanning kan få hospiteringsplass hos oss ved ledig kapasitet.
 
Hvis du får hospiteringsplass får du anledning til å hospitere inntil 2 vakter, innenfor en nærmere angitt periode på inntil 3 måneder. Det kan avtales færre dager og andre perioder i tråd med avdelingens kapasitet. Vi tar som hovedregel imot hospitanter mandag til lørdag 08-00 - 18.00 med unntak av helligdager og i sommerferiens periode 20.juni til 20.august (skolens ferie).
 
Send arbeidsavtalen (underskrevet) og MRSA-skjema (utfylt) tilbake til oss før du starter hospiteringen.
 
Alle som skal hospitere i ambulansetjenesten må være fullvaksinerte mot Covid-19 i henhold til gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI).
 
Du må skrive en kort begrunnelse for hvorfor du søker, og hva du ønsker med hospiteringen hos oss. Her må du også redegjøre for hvilken av kategoriene nevnt over du tilhører. Begrunnelsen skal også inneholde aktuelle læremål, eller konkrete punkter for hva det skal øves på.

Oversikten må medbringes til hospiteringen slik at personellet du følger er kjent med hva ditt læringsutbytte skal være. De kan da bidra til at du får et bedre utbytte av hospiteringen.

Lenke til søknadsskjema digitalt: https://nettskjema.no/a/247622​

Hospiteringen går over tre dager.

Tidspunkt 2019:

 • Uke 44- 3 dager
 • Uke 45- 3 dager
 • Uke 46- 3 dager
 • Uke 47- 3 dager
 • Uke 48- 3 dager
 • Uke 49-3 dager
 • Uke 50- 3 dager

Fokusområder:

 • Kunnskap om avklaring av ø-hjelpspasienter i akuttmottaket
 • Mottak av pasienter fra kommunen
 • Planlegging og utskrivning av pasient, samarbeid med kommunen
 • Kjennskap til pasientforløpet gjennom en diagnostisk avklaring
Hospiteringsprogram for akuttmottak og observasjonspost, Drammen sykehus:
Innhold​Ansvar​
​Dag 1​Kl. 07:30 Møte opp på i akuttmottaket 2. etasje. Hente adgangskort ved Servicetorget etter kl. 08:00​Hospitanten
​Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen ​Avdelingssykepleier/ fagutviklingssykepleier
​Følge sykepleier i akuttmottaket/observasjonspost/ bli med i triage​Sykepleier
Dag 2​Følge sykepleier i akuobs, følge mottak av pasienter henvist av fastlege/legevakt​Sykepleier
Dag 3

​Følge sykepleier i akuobs, følge mottak av pasienter henvist av fastlege/legevakt

Kl. 14:00 oppsummering hospitering, evaluering
Kl. 15:00: innlevering av adgangskort

​Dagansvarlig sykepleier/
fagutviklingssykepleier

Hospiteringen går over to dager. Mulige tidspunkt for hospitering i 2019:

Ergoterapi:

 • Februar: Ortopedi/revmatologi og Nevrologi (to påfølgende dager)
 • September: Ortopedi/revmatologi og Nevrologi (to påfølgende dager)

Fysioterapi:

 • Mars: Ortopedi og Nevrologi (to påfølgende dager)
 • Mai: Kirurgi og Indremedisin (to påfølgende dager)
 • September: Barn og Pusterommet (to påfølgende dager)
 • November: Fysikalsk medisin/Fysioterapipoliklinikk (to påfølgende dager)

Hensikten med hospiteringen:

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse for det motsatte forvaltningsnivå
 • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløpet

Innholdet i hospiteringen vil variere noe i forhold til fagområde.

Hospiteringsprogram for fysioterapeuter og ergoterapeuter, Drammen sykehus:
​Innhold​Ansvar
​Dag 1Kl. ​08:00-08:30: Hente adgangskort ved Servicetorget            
Sted: Ved informasjonen innenfor hovedinngangen.
​Hospitant

Kl. 08:30: ​Oppmøte ekspedisjonen Fysioterapi.
Sted: 7. etg. Ta heis B.

Kort presentasjon av Drammen sykehus, hospiteringsordningen og forventninger.
Orientering om arbeidstøy og garderobe.
Husk: Ta med innesko.

Seksjonsleder

​Kl. 08:45: Orientering om:
 • Rutiner
 • Organisering
 • Fysioterapirollen/ergoterapirollen
 • Diagnoser
 • Omvisning på sengeposten. Bistå i pasientbehandlingen.
​Ansvarlig
fysio/ergo
Lunsj
Kl. ​13:00-14:30: Følge fysioterapeut/ergoterapeut på aktuell post/poliklinikk  
​Ansvarlig
fysio/ergo
Dag 2​Kl. 08:30: Oppmøte Fysioterapiseksjonen
​Kl. 08:30-12:30: Følge fysioterapeut/ergoterapeut på aktuell post/poliklinikk
​Ansvarlig
fysio/ergo
​Kl. 12:30-13:00: Lunsj

​Kl. 13:00–14:00: Følge fysioterapeut/ergoterapeut på aktuell post/poliklinikk

Fysio/ergo/ seksjonsleder

Kl. ​14:00-14:45: Refleksjoner/erfaringsutveksling. Oppsummering av dagen. Eventuelle spørsmål.

Før kl.15:00: Innlevering av adgangskort ved fysioterapiekspedisjonen

​Fysio/ergo/ seksjonsleder

Vi tilbyr hospitering med observasjon i pasientkonsultasjoner, med fokus på tilpasning eller kontroller av høreapparat. Hospiteringen vil foregå over én dag.

Dette er temaer du vil lære om under hospiteringen:

 • Informasjon om nedsatt hørsel og mulige konsekvenser
 • Informasjon om høreapparater
  • Praktisk håndtering
  • Bytte av filter, domer
  • Rengjøring
  • Feilsøking

Kriterier:

Ansatte i kommunen og helseforetaket med ansvar for pasienter med nedsatt hørsel og høreapparater.

Hospiteringsdager:

Etter avtale. Ta kontakt med Kristin Lindtvedt på e-post: Kristin.Lindtvedt@vestreviken.no eller telefon: 32 80 38 93.

Administrativt:

Eget skjema for MRSA, taushetsplikt og klær (se eget felles skjema for hospitering på nettsiden).

Oppmøtested og -tid:

Søvn- og Hørselssentralen i 13. etg. Heis A. Kl. 08:30. Henvend deg i ekspedisjonen.

Hospiteringen går over én dag.

Mulige datoer for hospitering i 2019:

 • 30. januar
 • 20. mars
 • 22. mai

Fokusområder:

 • Forstå samhandling mellom Medisin 1 og samhandlende kommuner
 • Forstå hvordan vi kartlegger pasienter- utarbeiding av helseopplysninger, samtaler med pasienter og/ eller pårørende, dialogmeldinger
 • Flyten på avdelingen med inn- og utskrivelser
 • Bli kjent med pasientkategorien: hjerte og fordøyelsessykdommer
Hospiteringsprogram for Medisin 1 ved Drammen sykehus:
Innhold​Ansvar​
​Dag 1Kl. ​07:45: Møte opp på Medisin 1 i 4. etasje.
Møte kommunekontakt
​Hospitanten
Kl. 08:00-08:20: Morgenmøte med de ansatte​Avdelingssykepleier/ fagutvikler
Kl. ​08:30 Hente ID- kort ved Servicetorget i 1 etasje​Hospitant
Kl. ​08:20-09:00 Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen ​Kommunekontakt
Kl. ​09:00-10:00 Gjennomgang av pasientlisten og planlegge dagen​Kommunekontakt
Kl. ​10:00-15:30 PLO- meldinger og kartlegging av pasienter​Kommunekontakt
​Kl. 13:00-13:10 Pulsmøte med teamsykepleiere​Kommunekontakt
Kl. ​15:30 Levere ID- kort ​Avdelingssykepleier/ fagutvikler og hospitant

Hospiteringen går over to dager, i uke 11, 22, 23 eller 34.

Hospiteringsprogram for slagenheten ved Drammen sykehus
​Innhold​Ansvar
​Dag 1Kl. ​08:00-08:30: Hente adgangskort ved Servicetorget.​Hospitanten
Kl. ​08:30: Møte opp på nevromuskulær sengepost i 10. etasje.
Omvisning på avdelingen og generell informasjon om avdelingen.
​​Avdelingssykepleier/ fagutviklingssykepleier
Kl. ​09:30-10:30: undervisning om hjerneslag.
Kl. ​10:30-15:00: gå med sykepleier og ha pasientkontakt.​Slagsykepleier
Kl. ​13:00-14:00: tverrfaglig møte(mandag/torsdag). ​Slagsykepleier/ Nevrosykepleier
Dag 2

Kl. ​07:30-15:00: Følge sykepleier, følge hele dagsplanen til en slagpasient med fokus på tverrfaglig behandling og utskrivningsklare pasienter.

Samtale med kommunekontakt.

Være med sykepleier som har ansvar trombolyse calling.

​Slagsykepleier/ Nevrosykepleier
Kl. ​15:00: Innlevering av adgangskort.

Hvem kan søke?

Faggrupper med 3-åring høgskole, leger og annet helsepersonell med interesse for fagfeltet.

Når kan du hospitere?

Våre ulike tilbud går fra 1–2 dager til maks 3 uker. Studenter ved universiteter og høgskoler innen videreutdanning i kreftsykepleie har faste praksisuker vår og høst. Vi er et lite team så vi tar kun imot én student om gangen.

Hva kan du forvente?

Som hospitant og student hos oss vil du først og fremst lære mye om hvordan et palliativt team ved et sykehus jobber og er organisert i spesialisthelsetjenesten. Det vil også gi et innblikk i hvordan samarbeidet med førstelinjetjenesten fungerer og hvor viktig dette er for pasienter som bor hjemme men som veksler mellom først, andre eller tredje -linjetjeneste, samt fastlege og andre behandlere.

Hensikt:

 • Økt kunnskap innen palliasjon og kreftomsorg
 • Økt forståelse om forvaltningsnivåene
 • Økt kjennskap til personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om helhetlige pasientforløp

Hva kan du lære hos oss?

 • Som hospitant hos oss vil du møte pasienter innen palliasjon og kreftomsorg som har behov for symptomlindrende behandling. Dette er ofte pasienter som har kort forventet levetid med komplekse fysiske, psykiske, sosiale og/eller eksistensielle problemstillinger. Målet er å gi pasientene best mulig lindrende behandling.

 • Du vil også kunne delta i pårørendearbeid.  Vi har innført CSNAT – en systematisk oppfølging av hva pårørende trenger av støtte for å kunne være omsorgsgiver.

 • Du vil også møte pasienter som er ferdig med behandling, men som har symptomplager etter langvarig kreftbehandling.

 • Palliativ enhet har ingen egen sengeenhet, men vi har et nært samarbeid med alle sengeposter ved Drammen sykehus og går daglig tilsyn til pasienter der.

 • Vi samarbeider med onkologisk poliklinikk og samkjører mange felles poliklinikker når pasienter har behov for det.

 • Vi er et tverrfaglig team med ukentlige faste samarbeidsmøter med sosionom og sykehusprest. Fysioterapeut er tilknyttet teamet. Som hospitant vil du kunne få en erfaring med tverrfaglig arbeid.

 • Du vil få være med på poliklinikktimer med pasient og pårørende.

 • Vi har ukentlig ambulante tilsyn og samarbeidsmøter der hjemmesykepleien og pasientens fastlege er tilstede. Mange pasienter ønsker å dø hjemme og slike møter bidrar til at dette kan legges til rette for.

Dette er temaer du vil lære om under hospiteringen:

 • Kunnskap om ulike typer sår
  • Arterielle sår
  • Venøse sår
  • Diabetes sår
  • Trykksår
  • Traumer som fingerskader og brannskader
 • Kompresjonsbehandling

Kriterier:

 • Jobber kontinuerlig med sår
 • Ansvar i forhold til sår på din arbeidsplass
 • Lese seg opp på litteratur (trenger å lese en av bøkene)
  To bøker som er aktuelle:
  • SÅR, Christina Lindholm, Akribe forlag, opplag 1. ( 2012)
  • SÅR, Finn Gottrup og Tonny Karlsmark, Gyldendals akademisk, dansk, opplag 2. (2008).

Hospiteringsdager:

 • Tirsdager annenhver uke for sykepleiere
 • Torsdager er satt av for sykehjemsleger, fastleger og helsepersonell ansatt på legekontor.

Administrativt:

Eget skjema for MRSA, taushetsplikt og klær.

Oppmøtested/kontaktpersoner:

Sårpoliklinikken 6. etg., heis B. kl. 09:00, her vil du møte enten Kirsti Espeseth eller Hilde Irmeli Selbo.

Slik søker du hospiteringsplass ved Drammen sykehus

Du søker om hospiteringsplass via et skjema som må være underskrevet av nærmeste leder.

Søknadsfrist: Se under de ulike tilbudene aktuelle tidspunkt for hospitering.
Søknaden må være inne i god tid før tilbudet starter.

NB! For hospitering ved ambulansetjenesten i Buskerud er det et eget skjema du finner lenger opp på siden.

Last ned søknadsskjema som PDF

Søknadskjemaet fylles ut, skannes og sendes per e-post til samhandlingssjef ved Drammen sykehus: Ingvild Olstad Andersen. Søknadene blir behandlet av samhandlingssjefen i samarbeid med den enkelte fagavdeling. Alle som søker får skriftlig tilbakemelding.Sist oppdatert 19.04.2023