Mobil røntgen

Mobil røntgen er en tjeneste til beboere i sykehjem og omsorgsboliger, der vi flytter røntgenutstyret ut til pasientene, ikke pasientene til utstyret.

Mobil røntgen tilbyr røntgenundersøkelser i sykehjem og omsorgsboliger til beboere som det kan være krevende å flytte, og som ofte vil oppleve det som en stor påkjenning å reise til sykehuset for å ta enkle røntgenundersøkelser.

Tjenesten innebærer at en radiograf fra et sykehus i Vestre Viken kjører ut med et mobilt røntgenapparat og utfører enkelte radiologiske undersøkelser i pasientens egne omgivelser.

Mobil røntgen kan utføre

Røntgen av skjelett, lunger, oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel).

Mobil røntgen kan ikke utføre

Røntgen av hode, røntgen av nakke, MR, CT og ultralyd.
Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgentjeneste ikke benyttes.

Tjenesten er tilgjengelig i tidsrommet

Mobil røntgentjeneste er tilgjengelig mandag–fredag, fra kl. 08:00 til kl. 15:00.

Erfaringer viser at mobil røntgen er

 • Bedre for pasientene. De spares for utmattende syketransporter, venting og uønsket miljøveksling.

 • Økonomisk lønnsomt for samfunnet. Tjenesten er personellbesparende og reduserer unødvendige sykehusinnleggelser og belastende pasienttransporter.

 • Diagnostisk høyverdig. Den gir et bedre medisinsk beslutningsgrunnlag for primærhelsetjenesten i sin håndtering av pasientene.

Målene for vår mobile røntgentjeneste er:

 • at pasienter skal få god diagnostikk
 • at man skal kunne avkrefte eller bekrefte behov for behandling
 • at undersøkelsen skal kunne gjennomføres raskt
 • at undersøkelsen skal kunne gjøres uten behov for transport
 • at pasienten skal spares for den belastningen transport medfører
 • at tilbudet skal bidra til et mer likeverdig helsetilbud

Et av hovedmålene i Samhandlingsreformen er å legge til rette for desentralisering av spesialisthelsetjenester.

Det er et underforbruk av røntgentjenester til pasienter i sykehjem og omsorgsboliger. Begrunnelsen for dette er at pasientene er for syke for transport, det er for smertefullt, det krever at sykehjemspersonalet følger med transporten, det kan være ventetid for undersøkelsen på sykehuset som gjør at den ikke prioriteres – og ambulanseressursene er begrensede.

Å gjøre det enklere å gjennomføre radiologiske skjelett- og lungeundersøkelser rundt om på institusjoner ble dermed tidlig identifisert som et godt satsningsområde for helsetilbud, og man hadde fra før av positive erfaringer fra mobil røntgentjeneste i Oslo, Akershus og Østfold.

Med dette grunnlaget ble mobile røntgentjenester etablert som prosjekt hos Vestre Viken i mai 2013.

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestre Viken og kommunene: Drammen, Bærum, Asker, Lier og Øvre Eiker​. Investerings- og driftskostnadene er fordelt mellom helseforetaket og kommunene, men driften er lagt til Vestre Viken, med Avdeling for bildediagnostikk som medisinskfaglig ansvarlig.

Mobil røngen har sitt faste tilholdssted ved Bærum sykehus.

Prosedyrene for bruk av mobil røntgentjeneste er for tiden til gjennomgang og godkjenning hos Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Det er svært viktig at prosedyrene følges.

Bruk av mobil røntgentjeneste

Pasientforberedelser

Smittevern

Strålevern

Her finner du informasjon om når og hvordan å bestille Mobil røntgen fra Vestre Viken. 

NB! Røntgenundersøkelsen må henvises av lege.
Det er bare lege som kan henvise til røntgenundersøkelse (jmf. Strålevernforskriften §39).

Personale ved institusjonen må kunne bistå radiografen i forbindelse med gjennomføring av undersøkelsen.

Bildene beskrives av radiolog enten ved Drammen eller Bærum sykehus – avhengig av hvor pasienten tilhører.

Merk henvisningen med

1. Henvisningen skal merkes med «Mobil røntgentjeneste».
  

2. Henvisningen skal merkes tydelig med:

 • henvisers navn
 • helsepersonellnummer
 • henvisers telefonnummer

3. Dersom man må ha svar på undersøkelsen samme dag:

 • må henvisningen merkes «Haster»
 • Sett også på navn og telefonnummer til annen lege, eller
  legevakt som kan kontaktes ved funn, hvis legen ikke er tilgjengelig.

Henvisningsskjema

Henvisningsskjema kan du laste ned og lese her.

Tjenesten kan bestilles på en av to måter:

Man kan bestille Mobil røntgentjeneste ved å ringe, eller ved å sende henvisning til Vestre Viken pr. post.

Henvisningen må utfylles og ligge klar på sykehjemmet/omsorgsboligen til undersøkelsen skal utføres.

Se kontaktinfo nedenfor.

Telefon:

Mobil røntgen treffes på telefonnummer: 468 80 800.

Postadresse:

Vestre Viken HF
Avd. for bildediagnostikk, Bærum sykehus
3004 Drammen

Svar vil bli sendt til henvisende lege via elektronisk meldingsutveksling eller ordinær post.

Undersøkelser som er merket med «Haster» svares ut samme dag, pr. telefon til henvisende lege.

Sist oppdatert 30.08.2023