Veien videre – det utadvendte sykehuset

Utviklingsplan 2035

Utviklingsplan 2035 er Vestre Vikens viktigste strategiske dokument. Det peker ut retningen for arbeidet i årene fremover.

 

Utviklingsplan 2035Utviklingsplan 2035 er Vestre Vikens øverste strategiske dokument som skal vise:

 

 • Hvordan Vestre Viken skal utvikle framtidige helsetjenester
 • Realisering av pasientens helsetjeneste

Det skal være en overordnet plan som er lett å lese og forstå, og en plan som viser retning - ikke detaljer. Det skal også være en plan som binder oss sammen og viser hvordan Vestre Viken tenker om de viktigste helsepolitiske føringene.
Utviklingsplanen revideres hvert fjerde år i samarbeid med blant annet kommunene i helsefelleskapet Vest-Viken.

Utviklingsplan 2035 ble vedtatt av styret i Vestre Viken 25. april 2022.

Her kan du lese Utviklingsplan 2035

Utviklingsplanen består av ni deloppdrag. Disse er i hovedsak gitt i oppdraget fra Helse Sør-Øst, mens noen er definert av Vestre Viken.

Fram mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å utvikle pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus. I pasientens helsetjeneste er det et mål at sykehuset skal komme nærmere pasienten. Vi må utvikle det utadvendte sykehuset.

Dette skal realiseres gjennom følgende ni delmål:

 • Forebygging og helsefremmende arbeid
 • Barn og unge
 • Personer med alvorlig psykiske lidelser og rusproblemer
 • Skrøpelige eldre
 • Pasienter med flere kroniske lidelser
 • En sammengende akuttmedisinsk kjede
 • Ledelse, organisering og kompetanse i akuttmottakene
 • Digital hjemmeoppfølging
 • Kritisk kompetanse

Arbeidet med utviklingsplanen er organisert som et prosjekt med en styringsgruppe satt sammen av representanter fra Vestre Vikens ledergruppe, kommuner, brukerutvalg, ungdomsråd, tillitsvalgte og vernetjenesten.

Styringsgruppen har hatt et særskilt ansvar for at prosjektet er blitt gjennomført som en åpen prosess med hensiktsmessig medvirkning fra interne og eksterne interessenter.
Strategisk samarbeidsutvalg, brukerutvalg og ungdomsråd har vært løpende orientert.

Administrerende direktørs ledergruppe har blitt holdt løpende informert om status i arbeidet og vært involvert i vurdering av veivalg og mål.

Utviklingsplan og det utadvendte sykehus har vært tema på ledersamling for alle avdelingssjefer i helseforetaket.

Kommuner, fastleger og brukere har sittet i styringsgruppen og har deltatt i til sammen ni delprosjekt som har vært en del av arbeidet.
Resultatene fra de ni deloppdragene er behørig omtalt i Utviklingsplan 2035 og ligger til grunn for valg av retning og forslag til tiltak de neste fire årene.

I tillegg til at utviklingsplanen ble sendt på bred høring, ble revidert utviklingsplan presentert på Partnerskapsmøtet i februar 2022.

Styret i Vestre Viken vedtok den endelige utviklingsplanen på sitt møte 25. april 2022.
  

Selv om Covid-19-pandemien har vist at helsetjenesten har stor evne til omstilling og krisehåndtering, så har den også tydeliggjort noen underliggende sårbarheter. Utviklingsplan 2035 handler om å velge en hovedretning for vår felles helsetjeneste for å redusere disse sårbarhetene.

Vi blir flere, vi blir eldre, vi lever lengre med sykdom og vi forventer mer av helsetjenesten. Samtidig har vi begrenset med ressurser og personell. En bærekraftig helsetjeneste i framtiden forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene på andre måter enn i dag.

Vi ser at vi særlig har utfordringer med kompetanse og kapasitet innenfor overvåking, intensiv, fødselsomsorg, operasjon, anestesi og ordinære sengeposter.

Å jobbe i team satt sammen av ulik kompetanse og personell bidrar til å redusere sårbarheten. Teamtrening, teamledelse og oppgavedeling blir derfor viktige områder å jobbe med i tiden framover. Vi har behov for å rekruttere, kvalifisere og beholde personell slik at vi er stand til å møte framtidens behov for kompetanse og fleksibilitet.

Ved å ta i bruk teknologi kan vi flytte helsetjenesten dit pasienten oppholder seg. Våre tjenester står midt i en digital transformasjon, og brukernes behov vil være førende for hvordan våre tilbud skal utformes. Her vil samspillet med kommunehelsetjenesten være viktig. Sammen med fagmiljøene vil vi kunne sikre at vår felles helsetjeneste blir så god og så likeverdig som mulig.

Vi må arbeide aktivt for å skape robuste fagmiljøer og målrettede spesialistutdanninger, slik at vi kan tilby helsehjelp av høy kvalitet til brukerne våre, uansett hvor de bor. Våre somatiske klinikker må derfor fortsette å utvikle sitt nettverkssamarbeid og sitt samarbeid med kommunene i helsefelleskapene. Vi vil også måtte ta et større ansvar for å bidra i det forebyggende helsearbeidet.

Et annet område vi vil jobbe mer aktivt med er miljøperspektivet. Helsetjenesten er en betydelig bidragsyter til det samlede miljøregnskapet, og det betyr at vi har et stort ansvar. Vestre Viken er miljøsertifisert, og vil også i den kommende planperioden sette tydelige og ambisiøse mål for miljøarbeidet.

De ansatte er vår viktigste ressurs. Det er fortsatt menneskene som er avgjørende for at vi kan utvikle oss og nå våre mål. Vi står midt i en pandemi som har satt vår kapasitet og våre ansatte under hardt press over lengre tid. Pandemien har også bidratt til å tydeliggjøre noen underliggende utfordringer. Mitt håp er at vi kan bruke denne innsikten til å finne de gode løsningene sammen med våre brukere og kommunehelsetjenesten.

 

Lisbeth Sommervoll, administrende direktør VVHF
Lisbeth Sommervoll administrerende direktør Vestre Viken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon av helsepersonell som følger opp folk som trener og spiser sunt.
 

Vestre Viken vil:

 • Øke helsepersonells kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid spesielt rettet mot sårbare gruppers behov

 • Vi skal ha tilbud om opplæring av pasienter og pårørende. Digitale lærings- og mestringstilbud må videreutvikles

 • Alt helsepersonell skal ha opplæring i god kommunikasjon med pasienter og pårørende som for eksempel fire gode vaner og samvalg

 • Oppmerksomhet mot endring av levevaner og styrking av pasientens helsekompetanse skal være en del av utredning og behandling av pasienter

 • Utvikle tverrfaglige polikliniske tilbud med en helhetlig og helsefremmende tilnærming til prioriterte pasientgrupper, som for eksempel innvandrerbefolkningen

 • Klinikkene skal utvikle tilbud om prehabilitering før store kirurgiske inngrep til pasienter som har nytte av det

 • Styrke samhandlingen med kommunene om pasienter som trenger tiltak i kommunen

Vestre Viken vil:

 • Alle barn og unge skal møte ansatte med gode kommunikasjonsferdigheter

 • Helsepersonell i alle voksenavdelinger må ha nødvendig kompetanse til å møte barn og ungdom og deres behov på en god måte

 • Ungdom skal oppleve overgangen til voksenavdelingen som trygg

 • Barn og unge med kroniske lidelser skal ha tilbud om tilpasset opplæring for øke sin helsekompetanse

 • Innføre brukerstyrt behandling og oppfølging for barn og unge med kroniske sykdommer, som for eksempel epilepsi og inflammatorisk tarmsykdom

 • Samarbeide med alle kommuner om dialogbasert inntak i barne-  og ungdomspsykiatrien

 • Etablere Fact Ung team i samarbeid med alle kommuner

 • Innføre digital hjemmeoppfølging for barn som er født for tidlig

 • Samarbeide med kommunene om oppfølging av barn og søsken som pårørende

 • Samarbeide med kommunene i helsefelleskapet om et godt og likeverdig helsetilbud til alle barn og unge

Illustrasjon av pasient hos psykiater.
 

Vestre Viken vil:

 • Alle pasienter skal involveres i beslutninger om egen behandling

 • Legge til rette for involvering og samarbeid med pårørende

 • Arbeide systematisk for å redusere brudd i behandlingsforløp

 • Utvikle oppsøkende team i samarbeid med kommunene for sårbare hjemmeboende pasienter

 • Styrke det somatiske helsetilbudet til pasienter med alvorlig psykisk sykdom og rusproblem

 • Øke brukerstyrte behandlingstilbud og digital hjemmeoppfølging

 • Arbeide systematisk med reduksjon av tvangsbruk

 • Arbeide systematisk med selvmordsforebyggende tiltak

Illustrasjon av helsepersonell som hjelper en eldre pasient.
 

Vestre Viken vil:

 • Alle pasienter skal involveres i beslutninger om egen behandling

 • Pasienter over 65 år skal vurderes for skrøpelighetsscreening for å sikre god utredning og behandling

 • Samarbeide med kommunene om bruk av felles verktøy for skrøpelighetsscreening

 • Utvikle tverrfaglige team og arbeidsmodeller for flere sykdommer og tilstander tilpasset skrøpelige eldre i sykehus

 • Sykehusene skal organiseres rundt pasientens behov. Spesialister skal behandle skrøpelige eldre i avdelingen der pasienten er innlagt

 • Etablere flere konfereringstelefoner for avklaring med fastleger og annet helsepersonell

 • Prioritere innføring av digitale løsninger for hjemmeoppfølging tilpasset skrøpelige eldre ved alle sykehusene

 • Etablere oppsøkende tverrfaglige team tilpasset eldre

 • Styrke samhandling ved å innføre digitale tverrfaglige samtaler med pasient, pårørende, kommune, fastlege og spesialisthelsetjeneste

Illustrasjon av helsepersonell som hjelper en pasient med kroniske lidelser.
 

Vestre Viken vil:

 • Alle pasienter skal involveres i beslutninger om egen behandling

 • Helsehjelpen til pasienter med flere kroniske lidelser skal være brukerstyrte og organiseres slik at pasienten i størst mulig grad kan ta ansvar for egen helse og hverdagsliv, og slik at pasienten får koordinert hjelp når pasienten har behov for det

 • Pasienter skal ha en kontaktperson eller koordinator som sørger for nødvendig kontakt og koordinering mellom pasienten og aktuelle tjenester når pasienten ikke kan ivareta oppgaven selv

 • Pasienten skal ha en behandlingsplan

 • Det skal legges til rette for bruk av digitale løsninger for hjemmeoppfølging tilpasset den enkelte pasient

 • Legge til rette for digitale tverrfaglige samtaler mellom pasient og behandlere

 • Ambulerende team skal tilbys til pasientgrupper som vil ha nytte av at spesialisthelsetjenesten kommer hjem til pasienten

 • Pasienter og pårørende skal få tilbud om opplæring på en slik måte at pasientens helsekompetanse øker, og pasienten i større grad kan mestre dagliglivet

 • Pårørende skal være en naturlig del av pasientforløpet når pasienten ønsker det

Vestre Viken vil:

 • Samle prehospitale tjenester i Vestre Viken

 • Beskrive pasientforløp og hasteforløp for akutte tilstander

 • Bruke pasientens akuttskjema og NEWS2 i alle ledd i akuttkjeden

 • Samarbeide om felles triageringssystem i hele den akuttmedisinske kjeden

 • Forbedre transporttilbudet til personer med akutt psykisk sykdom

 • Formalisere og styrke samarbeidsarenaer med kommunehelsetjenesten og andre aktører

 • Samarbeide med kommunene om kompetansedeling og samtrening

 • Samarbeide med kommunene om opplæring av akutthjelpere

 • Tilby bruk av video ved henvendelse til AMK for alle innbyggere i Vestre Viken

 • Samarbeide med alle legevakter om å benytte video ved henvendelser

Vestre Viken vil:

 • Utrede framtidig organisering og kompetanse i akuttmottakene

 • Alle akuttmottak skal ha overlege i front hele døgnet

 • Pasienter med alvorlig eller komplekst sykdomsbilde skal tas imot av tverrfaglig team

 • Alle akuttmottakene skal ha spesialiserte team tilpasset eget pasientgrunnlag

 • Helsepersonell skal kommunisere med samme språk og bruke NEWS2 og ISBAR

 • Legevakter og fastleger skal ha tilgang til en døgnåpen og standardisert konfereringstelefon med sykehusets spesialister

 • Akuttmottakene skal ha rutiner for å håndtere kritisk fullt akuttmottak

 • Sykehusene skal ha observasjonssenger som bør være tilknyttet akuttmottakene

 • Pasienter og pårørende skal kunne gi tilbakemeldinger som skal brukes til kvalitetsforbedring

Vestre Viken vil:

 • Utvikle et system som knytter de separate løsningene i digital hjemmeoppfølging sammen, og som sikrer informasjonsflyt på tvers av ulike spesialiteter, faggrupper og nivåer i helsetjenesten

 • Kvalitetssikre og standardisere faglig innhold gjennom dialog med sentrale og nasjonale fagmiljøer for den enkelte diagnose

 • Bidra til filtrering og tydeliggjøring av relevante data for den enkelte behandler, med støtte fra maskinlæring og kunstig intelligens

 • Engasjere ledere på alle nivåer for å sikre prioritering, motivasjon, tilrettelegging og kvalitet i hele linjen for digital hjemmeoppfølging

 • Bidra til forskning på resultater for pasienten, kvalitet, ressursbruk og effektivitet for å sikre kunnskapsbasert praksis

 • Sette konkrete mål for digital hjemmeoppfølging og framtidig behandling i hjemmesykehus

kritisk kompetanse
 

Vestre Viken vil:

 • Videreutvikle strategisk kompetansestyring 

 • Etablere en tverrfaglig gruppe som skal analysere trender og gi anbefalinger om strategiske tiltak

 • Øke bruken av tverrfaglige team for nye og sammensatte problemstillinger

 • Legge til rette og innføre for ny oppgavedeling

 • Sikre tilstrekkelig kompetanse for leger, psykologer, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre

 • Etablere flere og varige samarbeidsarenaer med utdanningsinstitusjoner 

 • Ledere skal planlegge kompetanse for egen virksomhet

 • Styrke samhandling og deling av kompetanse med kommuner og utdanningsinstitusjoner

 • Bruke kompetanseportalen aktivt for å sørge for at vi har en god oversikt over tilgjengelig kompetanse

I arbeidet med utviklingsplanen har noen utviklingstrekk blitt tydelige. Vi skal utvikle det utadvendte sykehuset. I det utadvendte sykehuset skal pasienten involveres og være med på beslutninger om egen behandling. Tjenestene skal i større grad være brukerstyrte og ta utgangspunkt i pasientens behov. Pasienter som kan motta helsehjelpen hjemme, skal få mulighet til dette dersom de selv ønsker det.

Det er flere tydelige kjennetegn ved god pasientbehandling. Alle pasienter skal ha en plan, og pasienter som trenger det skal ha en koordinator. Pasienter som mottar helsehjelp fra flere tjenesteytere skal motta helhetlige og sammenhengende tjenester. Det er fortsatt viktig å ha fokus på trygge overganger, samt hindre brudd i behandling. Samtidig ser vi at det for de fire pasientgruppene vi har sett spesielt på, er avgjørende at oppmerksomheten også rettes mot helhet og sammenheng i tjenestene.

Vi vet at det er stor variasjon i befolkningens helsekompetanse, og at dette fører til sosial ulikhet i helse. Brukerstyrte helsetjenester og digitale hjemmebehandling stiller nye krav til kvaliteten i helsepersonellets kommunikasjon med pasient og pårørende. Den digitale transformasjonen av helsetjenestene gir store muligheter for ønsket retning i pasientbehandlingen, men skaper samtidig nye utfordringer for å sikre at helsehjelpen blir tilgjengelig for alle pasienter.

 • Planen er en revidering av eksisterende utviklingsplan og skal ta utgangspunkt i denne

 • Utviklingsplanen må ses i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan og den regionale utviklingsplanen

 • Planarbeidet skal følge regional veileder for arbeid med utviklingsplaner

 • Planen skal ses i sammenheng med økonomiske rammebetingelser for Vestre Viken og tiltakene som foreslås skal være økonomisk forsvarlige

 • Planen skal være et strategisk dokument og ikke beskrive enkeltområder i detalj

Sist oppdatert 10.01.2023