Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp skal gi oversikt over hvilken utredning, behandling, oppfølging og medvirkning du som pasient eller pårørende kan forvente for ulike skader, sykdommer og andre tilstander.

Forløpene tar utgangspunkt i faglige retningslinjer som brukes i hele Norge samt internasjonale retningslinjer der det er hensiktsmessig. Forløpene er nasjonale og skal sikre at behandlingen er helhetlig og forutsigbar innen både medisinsk og psykiatrisk behandling i hele landet.

Målet er å gjøre behandlingstilbudet bedre, og å redusere uønsket variasjon fra sted til sted, slik at alle får likeverdig, god og effektiv behandling.

​Du kan lese mer om pakkeforløp på nettsidene til helsenorge

Oversikt over pakkeforløp for psykisk helse og rus

Psykiske lidelser hos voksne

Psykiske lidelser hos barn og ungdom

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser

   

Utvikling av nye nasjonale pakkeforløp

Høsten 2018 startet Helsedirektoratet arbeidet med å etablere pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det jobbes løpende med å utvikle flere forløp og de innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Nye pakkeforløp publiseres her når de er godkjent nasjonalt.

Du kan lese mer om dette arbeidet her      

Forløpskoordinatorene kan veilede deg

Alle enheter i spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler innen psykisk helse og rus har egne forløpskoordinatorer. En forløpskoordinator skal være din kontaktperson, og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg i utrednings- og behandlingsforløpet.

Forløpskoordinatorene er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Mer info om dette og kontaktinfo kan du se her

Sist oppdatert 23.11.2022