Implementering for ledere og fagutviklere

Dette er informasjon til deg som ønsker å ta i bruk samtaleguiden for å sikre systematisk pårørendesamarbeid ved din enhet - de med implementeringsansvar.

Med utgangspunkt i en kjent implementeringsmodell "Hva må du gjøre" tar vi deg med på en bevisstgjøring i implementeringsprosessen ved å svare ut relevante spørsmål. Vi håper at du opplever dette som nyttig. Heng med! 

Implementeringsmodell - Hva må du gjøre

Implementeringen består av :

 • Kompetanse til ansatte 
 • Tilby og gjennomføre samtaler til pasienter og pårørende 
 • Kvalitetssikring av samtalene

Implementeringsguide for ledere, fagutviklere og andre med implementeringsansvar

For å forberede deg til implementering av basissamtaler så kan du stille deg følgende spørsmål. Her får du også noen gode svar eller refleksjoner utfra våre erfaringer med implementering av basissamtaler. 

Har dine ansatte faglige forutsetninger for å bruke tiltaket på en god måte?

 • Målgruppe er alle ansatte klinikere ved din enhet. Både behandlere, miljøterapeuter, merkantil og andre støttefunksjoner.
 • Tilgang til noen med kompetanse i kvalitetsforbedringsarbeid er en fordel.

Hvilke tilpasninger må du gjøre for at tiltaket skal fungere i din tjeneste?

 • Vi har utviklet tre ulike varianter av prosedyren navn eller lenke utfra type tjeneste: 
  • FACT-team, døgnenhet og allmenpoliklinikk 
 • Brev til pårørende, prosedyre og fraser må tilpasses din enhet 

Hvilke elementer i tiltaket kan eller bør du ikke forandre?

 • Kompetanse til ansatte 
 • Tilby og gjennomføre samtaler til pasienter og pårørende 
 • Kvalitetssikring: kvalitativt og kvantitativt 
 • Alle tre innholdsdelene øker sannsynligheten for implementering. Se artikkel hemmere og fremmere. 

Kan tiltakseier eller programtilbyder hjelpe deg å tilpasse tiltaket til din tjeneste, eller må du gjøre det selv?

 • Tilpasning til din enhet er viktig for å lykkes med implementeringen Ønsker du veiledning av prosjekt så fyll ut kontaktskjema: 

På hvilken måte kan du prøve ut tilpasningene du har gjort og hvem kan hjelpe deg å evaluere dem?

 • Vi anbefaler å ta i bruk småskaletesting. Dette er en metode for å teste ut i liten skala hvordan tiltaket kan tilpasses ved din enhet.  PDSA-skjema - Itryggehender (itryggehender24-7.no) Vi anbefaler at du: 
  • Gjennomfører test med en ny pasient og deres pårørende  
  • Dele opp og evaluerer tiltakene underveis 
  • Be om tilbakemeldinger fra den pårørende om hvordan det opplevdes å bli kontaktet og om temaer i samtalen var relevante. 

Finn ut / identifiser hvilke implementeringsstrategi som blir viktige i akkurat denne implementeringen.

 • Utse en pårørendekoordinator lenke til prosedyre 
 • Etablere et forbedringsteam 
 • Utse en kvalitetsansvarlig med mulighet for å ta ut rapporter i DIPS 
 • Leder oppretter kompetanseplan i kompetanseportalen for ansatte 

 

I planleggingsfasen skal du tilpasse implementeringsstrategier, sikre forankring og ledlese av implementeringen. Du skal også planlegge måling av implementeringen 

Her kan du finne en sjekkliste her: Implementeringsplan

Noen spørsmål du må stille er: 

 • Hvem skal være involvert i implementeringen? 
 • Hva forventer dere mht aktiv involvering fra de ulike personene? 
 • Hvem skal dere rådføre dere med? 
 • Hvem skal dere informere? 

En metode for å forbedre kvalitet på pårørendesamarbeidet.

Kvalitetsforbedring - Helsebiblioteket

 1. God ledelse av implementeringen, karakterisert av det følgende: 
  a. Forankring på politisk nivå 
  b. Aktiv involvering i implementeringsprosessen. (for eksempel å jobbe med hindringer, sørge for at det settes av tid og kapasitet til å gjennomføre tiltaket, støtte av prosjektet, lage rutiner, jobbe med endringsmotstand) 
  c. Støtte implementeringsarbeidet og legge til rette for kompetanseutvikling.

 2. Alle som skal bruke tiltaket får god opplæring og veiledning. 

 3. Etablering av et godt implementeringsteam, som:  
  a. Legger til rette for og koordinerer problemløsning mellom kolleger, 
  b. Koordinerer samarbeidet mellom profesjonelle ansvarlig for implementeringen og ledelse/stakeholders. 

Videreføre 

De tre delene: 

Kompetanse til ansatte:
Tilby og gjennomføre samtaler til pasienter og pårørende 

Kvalitetssikring: kvalitativt og kvantitativt.  

Ved å gjennomføre alle tre innholdsdelene øker sannsynligheten for implementering. 

De fire fasene med elementer er: 

I. Forberede
KE1: Utforske og tilpasse tiltak
KE2: Kartlegge forutsetninger for implemeteringen

II. Planlegge
KE3: Velge og tilpasse implementeringsstrategier
KE4: Sikre nødvendig forankring og implementeringsledelse
KE5: Planlegge monitorering av implementeringskvalitet og nyttverdi

III. Implementere
KE6. Iverksette implementeringsstrategiene og monitorere etter planen  
KE7. Foreta løpende vurderinger og nødvendige justeringer undervei

IV. Videreføre
KE8. Evaluere og justere for å sikre bærekraft
KE9. Sikre rutiner og systemer for videreføring  

Hentet fra: Hva må du gjøre

 

Fremgangsmåte for hvordan implementere basissamtaler for pårørendesamarbeid på en systematisk måte:

 1. Generell prosedyre for pårørendesamarbeid
 2. Prosedyre for pårørendekoordinator

 Et enkelt hjelpemiddel for å effektivisere dokumentasjon av pårørendesamarbeid  

 

Sist oppdatert 18.04.2024