Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Vi utreder og behandler barn og unge (0-18 år) med psykiske problemer. Vi yter også hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp. Vi tar del i det forebyggende arbeidet innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske fagområdet. Vi driver kontinuerlig kvalitetssikring, utvikling og forskning, bidrar til brukermedvirkning og yter veiledning overfor kommunale samarbeidspartnere.

Behov for barne-/ungdomspsykiatrisk hjelp

Vi tar imot henvisninger (skriftlige) fra det kommunale hjelpeapparat og sykehus. I kommunene kan allmennleger, helsesykepleiere, pedagogisk/psykologisk tjeneste eller sosialkontor/barnevern ta initiativ til henvisning. Alle henvisninger må gå via lege, barnevernsleder eller psykolog og henvisning må skje i samråd med foreldre for barn under 16 år. Ungdom over 16 år gir selv tillatelse til at henvisning sendes.

Behov for øyeblikkelig hjelp

Vi har beredskap til å motta barn og ungdom (0–18 år) som har behov for øyeblikkelig hjelp. Alle henvendelser om øyeblikkelig hjelp vedrørende barn og unge som ikke allerede er pasient hos oss, skal rettes til BUPA Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser. Det skal foreligge henvisning fra lege, psykolog eller barnevernleder. Øyeblikkelig hjelp-henvendelser på hverdager kl. 08:00–15:30 vedrørende barn og unge som allerede er pasient hos oss, skal rettes til aktuell lokalpoliklinikk i vår avdeling (Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg eller Ringerike). Hvilke problemer/situasjoner som utløser øyeblikkelig hjelp, blir vurdert ut fra forskrifter og alvorlighetsgrad.

Hvordan arbeider vi?

Barnet/ungdommen og foreldrene kommer som regel sammen til første samtale. Hovedmålet er å bli kjent og finne ut hva barnet/ungdommen/familien ønsker hjelp med og hva vi kan bidra med. Vi avtaler også om vi bør samarbeide med andre, og ofte innhenter vi informasjon fra bl.a. barnehage/skole, helsesykepleier eller andre kommunale instanser. Vi foretar en kartlegging/utredning og/eller gir behandling/tiltak.

Personalet vårt

Personalet vårt består av leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og andre personer med relevant utdanning, samt kontorfaglig personell.

Veiledning og konsultasjon

Ofte gis hjelpen også gjennom andre ved at vi gir:

 • Veiledning til personalet i skoler, barnehager, barnevernsinstitusjoner og sykehusavdelinger, for å støtte dem i forståelse og vurdering av barn og unge som er henvist til oss.

 • Konsultasjon til andre instanser for å bidra til deres egne vurderinger, forståelse og beslutninger når det gjelder barn og ungdom som strever men som vi ikke kjenner. Dette blir da gjort anonymt.

Kartlegging og utredning

 • Våre poliklinikker kartlegger/utreder vanskene på ulike måter, og kommer med forslag om videre behandling/tiltak.

 • Registrering av barnet/ungdommens vansker av dem selv og av andre som kjenner dem godt.

 • Pedagogisk kartlegging/observasjon.

 • Medisinsk og psykiatrisk undersøkelse.

 • Psykologisk undersøkelse.

 • Noe kartlegging av omgivelsene rundt barnet/ungdommen (hjem/skole/fritid).

Behandling og tiltak

 • Målet for behandlingen kan noen ganger være å bearbeide vonde opplevelser og følelser, andre ganger å hjelpe foreldre og andre til å forstå og støtte barnet/ungdommen.

 • Behandlingen kan bestå av samtaler med barnet/ungdommen alene, med hele familien, med søsken eller med foreldrene alene eller i grupper. Sammen med de minste barna brukes gjerne lek i sandkasse, tegning eller annet.

 • Noen barn og ungdommer trenger også hjelp av medisiner som kan gjøre det lettere å konsentrere seg og å være sammen med andre, eller som kan hjelpe mot triste og tunge tanker.

 • Vi deltar også i samarbeid med andre instanser, og kan være med og drøfte tilrettelegging og anbefale tildeling av ekstra ressurser (i skole, barnehage eller fritid).

 • Ved behov samarbeider poliklinikken internt i avdelingen med seksjoner som har spisskompetanse på for eksempel spiseforstyrrelser, tvangslidelser eller psykose.

OCD-team for barn og unge

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har også OCD-team med tilbud om utredning og behandling av tvangslidelser (OCD) for barn og unge. Våre fagfolk følger opp pasientene der de er, eller ved avtalte timer hos oss. Pasienter kan også få tilbud om døgnopphold.

   

For å få time hos oss må du ha henvisning fra fastlege eller andre i hjelpeapparatet.

   

Les mer om avdelingens behandlingstilbud under «Behandling» lenger ned på denne siden.

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Et skilt foran et hus

BUP Ringerike

Arnegårdsveien 5

3511 Hønefoss

En hvit bygning med rødt tak

Seksjon for behandling

Sopelimskroken 14

1341 Slependen

En bygning med parkeringsplass

Hallingdal sjukestugu

Helsetunvegen 15

3570 Ål

Et hus med et skilt foran

BUP Kongsberg

Klems gate 11

3613 Kongsberg

En bygning med trær foran

BUP Asker

Kirkeveien 206 A

1383 Asker

En bygning med mange vinduer

BUP Drammen

Rådhusgata 33

3015 Drammen

En gruppe bygninger

BUP Bærum

Sykehusveien 34

1346 Gjettum

En vei som fører til en bygning

Seksjon for akutt

Valbrottveien 23

3024 Drammen

Seksjon for utredning

Valbrottveien 17

3024 Drammen

eksteriørbilde fra Valbrottveien 17

Seksjon for nevropsykiatri

Valbrottveien 17

3024 Drammen

En parkeringsplass foran en bygning

Seksjon for spiseforstyrrelser

Dr. Høsts vei 35-39

1346 Gjettum