Folkehelse og livsmestring i skolen

Fra høsten 2020 har det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring (FoL) kommet inn i norske læreplaner. VIP Psykisk helse i skolen ønsker å være en ressurs for skolene i gjennomføringen av dette temaet. Det er fordi vi ser at VIP Snakk om det og VIP Makkerskap er et viktig bidrag i arbeidet med FoL og psykisk helse på skolen.

En ung, mannlig lærer smiler og lener seg på et bord over en gruppe elever ved pultene sine.

Fokuset på folkehelse og livsmestring (FoL) er tydelig i opplæringen av lærere knyttet til våre hovedtiltak VIP Makkerskap og VIP Snakk om det. FoL er også en rød tråd i vårt nye elevhefte til sistnevnte. Dette vil også bli fokus når vi reviderer vårt materiell rettet mot lærere og ressursepersoner fra helse- og sosialfeltet.

Folkehelse og livsmestring i relasjon til VIP Snakk om det og VIP Makkerskap

Med folkehelse og livsmestring blir psykisk helse for første gang nevnt i en norsk læreplan. Mange av temaene som nevnes i læreplanen knyttet til FoL er temaer som vi i VIP allerede løfter fram gjennom flere av våre tiltak. Eksempelvis handler VIP Makkerskap, et tiltak for en bedre skolestart, om mellommenneskelige relasjoner. I materiellet til VIP Snakk om det​ tematiserer vi blant annet tanker, følelser og levevaner.

En skole som har implementert VIP Snakk om det på en god måte og rustet sine lærere til å snakke med elevene om psykisk helse, har et veldig godt utgangspunkt for å fortsette arbeidet med FoL i klasserommet.

Å gjennomføre VIP Snakk om det på skolen er å sette folkehelse og livsmestring som temaområde ut i praksis. Både VIP Snakk om det, VIP Makkerskap samt læringsressursene vi har utviklet i samarbeid med NDLA kan være nyttige verktøy i skolenes arbeid med FoL. Vi har derfor laget denne siden med litt info om hvordan våre tiltak og FoL er to sider av samme sak og dermed kan arbeides med samtidig.  I tillegg får dere her konkrete fagressurser til bruk i undervisning.

Folkehelse og livsmestring er også tema på våre opplærings-  og oppfriskningskonferanser for nye og etablerte skoler som deltar i VIP Snakk om det.

Mer enn eksterne programmer

La oss gjenta det en gang til: å gjennomføre VIP Snakk om det på skolen er å jobbe med folkehelse og livsmestring i tråd med læreplanen. Men slik vi tolker læreplanen er dette likevel ikke nok. FoL skal gjennomsyre hele skoleløpet og alle fagene.

FoL er et tverrfaglig tema som knyttes til nettopp fagene. Ergo legges det opp til at det først og fremst er lærer som skal tematisere folkehelse og livsmestring med elevene. Det er i tråd med VIP Snakk om det som ønsker læreren delaktig i samtale rundt psykisk helse med sine elever.

Hverken VIP Snakk om det eller FoL kan gjennomføres kun ved hjelp av helsetjenesten, mener vi. Livsmestring handler jo nettopp om livet. Vi som voksne har alle erfaring med det. Lærere har også erfaring med unge mennesker og deres livshåndtering. Som lærer er man i tillegg en av de voksenpersonene som følger barn og ungdom tettest i livshverdagen – det i seg selv gir en unik mulighet til å løfte perspektivene i FoL.

Slik vi ser det er ikke FoL noe helt nytt som ikke lærerne kan noe om fra før. FoL i læreplanen handler heller om å tydeliggjøre og sette i system mye som allerede gjøres. Gjennom FoL kan det som før ble opplevd som digresjoner fra elevene nå stoppes opp ved og synliggjøres som en del av det nye temaet.

Læringsressurser knyttet til folkehelse og livsmestring

Alle våre oppgaver knyttet til VIP Snakk om det er relevante for arbeidet med FoL. Flere av disse er fagspesifikke.

Vi samarbeider med Najonal digital læringsarenda (NDLA) om egne ressurser knyttet til FoL og psykisk helse. Våre oppgaver ligger i verktøykassa for elever - psykisk helse​. Eller under fanen folkhelelse og livsmestring​.

 

Føringer for hva temaet folkehelse og livsmestring skal inneholde er på tre nivåer i læreplanen. Først i overordnet del (hele skoleløpet), så i det overordnede formålet for faget (flere trinn), og til slutt i konkrete kompetansemål (som viser til formålet i faget). Nytt i fagfornyelsen er at lærere nå skal ta utgangspunkt i hele læreplanen når de underviser, også overordnet del.

I overordnet del står det:

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen.

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

 

Følgende temaer trekkes fram i læreplanen som aktuelle områder innenfor temaet:

 • Fysisk og psykisk helse
 • Levevaner
 • Seksualitet og kjønn
 • Rusmidler
 • Verdivalg og betydningen av mening i livet
 • Mellommenneskelige relasjoner
 • Å kunne sette grenser og respektere andres
 • Å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner
 • Forbruk og personlig økonomi
 • Mediebruk

VIP Psykisk helse i skolen har gjennomført fire heldagskurs i folkehelse og livsmestring (FoL) for både ungdomsskole og vgs. På grunn av økt ressurbruk knyttet til vårt hovedtiltak VIP Snakk om det, planlegges ingen kurs dette skoleåret. Derimot er fokuset på FoL enda større i opplæringen av lærere knyttet til både VIP Makkerskap og VIP Snakk om det. Dette vil også bli enda tydeligere når vi reviderer vårt materiell knyttet til sistnevnte. Ved eventuell kurs i framtiden vil informasjon om dette vil bli gitt her og på vår Facebookside.

Siste kurs ble gjennomført mars 2021. Der samarbeidet vi med Rosa kompetanse og fokuserte dermed ekstra på FoL-temaet kjønn og seksualitet. Evalueringene for FoL-kursene har vært gode. Nedenfor følger noen evalueringstall og sitater fra kursdeltagere.

Bilde samlet evaluering FoL-kurs mars.JPG

Grader på en skala fra 1-5 der 1 er "Ingen nytte" og 5 er "Svært stor nytte".

 • Veldig nyttig med kursing i konkrete arbeidsverktøy og oppgaver.
 • Kjempefint innhold og gjennomføring.
 • Det har vært et spennende kurs som både har tatt for seg lovdata, forskrifter og læreplan, men også vært helt praktisk mtp oppgaver. Det var veldig positivt. Fin balansegang!
 • FLOTT KOMBINASJON AV FORELESERE!!! Med det mener jeg blant annet at Rosa kompetanse har enormt mye å bidra med inn i livsmestring i skolene.
 • Takk for to veldig gode kursdager. Dette var nyttig både i forhold til faglig påfyll og til konkrete tips og ideer til undervisningsopplegg. Sist oppdatert 10.01.2024