Spørsmål og svar

Her svarer vi på de vanligste spørsmålene rundt nytt sykehus i Drammen.

Er det noe du lurer på? 
Send inn ditt spørsmål til nyttsykehusidrammen@vestreviken.no
Listen oppdateres kontinuerlig. 

Illustrasjonsbilde nytt sykehus i Drammen

Illustrasjon: Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk | Aestetica

Om bygget

For å kunne tilby god pasientbehandling og følge med på medisinsk- og teknologisk utvikling kreves det mer moderne bygg enn vi har i dag. Både Drammen sykehus og Blakstad sykehus består i dag av mange bygg, flere av dem er veldig gamle. Det gir en uhensiktsmessig drift, og også uoversiktlig for pasienter å finne frem på sykehusene. 

I dag er behandlingstilbudet innen psykiatri fordelt på flere ulike lokasjoner. I nytt sykehus i Drammen blir psykiatrisk behandling for voksne og barn samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet. Det vil gi færre ulike lokasjoner, og en mer rasjonell drift. 

Nytt sykehus i Drammen vil gi et helhetlig helsetilbud for både fysiske og psykiske plager.

Det vil komme både ansatte og pasienter til gode at flere fagmiljøer blir samlet under samme tak, slik at de kan samarbeide til det beste for pasientene. Mange av dagens pasienter har et kompleks sykdomsbilde. Det nye sykehuset legger grunnlag for en helhetlig og bedre koordinert helsetjeneste for pasientene.

Vestre Viken overtar byggene i april 2025, og det blir en gradvis innflytting i de nye byggene. Det nye sykehuset vil være i full klinisk drift i oktober 2025. 

Sykehuset blir totalt 122  000 m2 og består av ulike bygninger for ulike behandlingstilbud. Bygningene er bundet sammen gjennom en «glassgate», som vil være en sentral forbindelsesvei i sykehuset.

Du kan lese mer om de ulike bygningene og se illustrasjonsbilder her.

På det høyeste vil sykehuset være omtrent 40 meter med sengebyggene som de øverste etasjene, og en helikopterplattform plassert omkring 42 meter i høyden på toppen av bygget. 

Brakerøyas lange industrihistorie og naturlandskapet i nærområdet har vært en viktig inspirasjonskilde når prosjektet har jobbet med interiørkonseptet for det nye sykehuset. Fargevalgene vil bidra til å skape en trygg og imøtekommende opplevelse for både besøkende og ansatte.

De ulike bygningsenhetene får hvert sitt fargekonsept, noe som vil bidra til å gi en god og logisk oversikt over sykehusets inndeling og funksjoner. Dette vil være til store hjelp for å enkelt kunne orientere seg inne i sykehuset.

Les mer om interiørkonseptet her

Medvirkning

Ja, det har vært en bred prosess over flere år. Helt siden 2014 har ansatte fra ulike avdelinger og klinikker deltatt i medvirkningsgrupper for planlegging av nytt sykehus. Et brukerutvalg med representanter fra ulike pasientorganisasjoner i Vestre Viken har også vært involvert i ulike medvirkningsprosesser. 

For Vestre Viken har det vært helt sentralt å sørge for at de som har pasientnært arbeid er med og gir innspill. Deres erfaringer fra sin arbeidshverdag er svært viktig å ta hensyn til i planleggingen. 

Et annet eksempel der ansattmedvirking har gitt veldig gode resultater er prosjektet med demorom. I kontorbygget på byggeplassen ble det tidlig bygget demorom som ser helt like ut som rommene i sykehuset vil se ut. Flere ulike ansattgrupper, alt fra sykepleiere og leger til drift- og renholdspersonell, har vært på gjennomgang i rommene for å komme med innspill. Det har ført til at flere løsninger har blitt endret eller oppgradert, for å være bedre tilpasset sykehusdriften og arbeidsprosesser. 

De nye byggene krever at organisasjonen utvikles og at arbeidsformer og prosesser tilpasses. Det er klinikkene som skal flytte inn i nytt sykehus som eier det utviklingsarbeidet, så også her vil de ansatte være høyst delaktige. 

De ansatte er også med i medvirkingsgrupper som skal anskaffe utstyr. Her settes det krav til bla til funksjon, brukervennlighet og miljø, og tilbudt utstyr evalueres for å imøtekomme kravene til driften i nytt sykehus

Adkomst

Det vil ferdes mange mennesker i det nye området rundt sykehuset i Drammen. Ansatte, pasienter, pårørende, turgåere og besøkende til Helseparken. Det er viktig med en god infrastruktur inn til Brakerøya, og det er godt ivaretatt. 

Dette vet vi om de ulike adkomstmulighetene per nå. 

Buss
Det er planlagt en kollektivtrasé i hovedgaten mellom sykehuset og Drammen Helsepark. Bussholdeplassen vil bli plassert rett utenfor adkomstbygget, slik at det blir kort vei fra bussen og inn i sykehuset. 

Tog
Brakerøya stasjon ligger i umiddelbar nærhet, og stasjonen vil bli modernisert til sykehuset åpner. Fra togstasjonen vil det være fri sikt til det nye sykehuset, slik at det blir lett å orientere seg. Det vil bli bygget en ny gangvei fra Brakerøya stasjon over mot Helseparken med rask tilkomst til hovedinngangen. 

Bil
Det vil bli en ny hovedvei til Brakerøya inn fra Strandveien. Det blir en 4-feltsvei med egen kollektivtrasé. Ny rundkjøring i Strandveien, undergang under jernbanen er og veien er ferdigstilt, men ikke åpen for allmenn trafikk. De nærmeste årene vil vein kun være åpen for transporter til byggeplassen. 

Sykkel og gående
Syklister og fotgjengere har enkel adkomst via gang- og sykkelvei både langs elven og Strandveien og via ny gangbro fra Brakerøya stasjon. Veiene rundt det nye sykehuset på Brakerøya skal få nye gang- og sykkelforbindelser. Langs den planlagte kollektivtraseen skal det være fortau med tosidig sykkelfelt. Det vil også bygges nye sykkelveier og en ny sykkel- og gangbru som går over bilveien for trygg ferdsel.

Nei, den vil ikke bli påvirket. ​

Helsetilbud

Det vil tilbys samme behandlingstilbud som på dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. I tillegg skal det etableres stråleterapi. ​

Legevakten er ikke en del av Vestre Viken, det er et kommunalt ansvar. Kommunen har ikke besluttet hvor en fremtidig legevakt skal plasseres. 

Ja. Helikopterlandingsplattformen på nytt sykehus i Drammen er dimensjonert for de ordinære luftambulansehelikoptrene, AW139.

Dersom landing med de nye redningshelikoptrene, AW101, skulle bli aktuelt i en krisesituasjon, er det avtalt at man enten finner en midlertidig plass med omlasting til ambulanse, eller i enkelttilfeller flyr til Oslo.

Nærområdet

Turstien og fjordparken bevares slik den er i dag. Når sykehuset står ferdig vil utearealene til sykehuset bli en naturlig del av fjordparken, slik at det vil oppleves som et større parkområde med tursti og strand.  ​

Nei, hele stien rundt byggeplassen er åpen og tilgjengelig for gående og syklister under hele byggeperioden. 

Servicetilbud

Det vil finnes en kantine og en kiosk i 1. etasje i adkomstbygget. I tilknytning til kantina blir det uteområder med utsikt ned mot vannet. 

Ja, apoteket vil være plassert i 1. etasje i adkomstbygget.

Øvrig

Det blir et seremonirom i nytt sykehus. Rommet skal være et samlingssted hvor pårørende og personale kan oppleve høytid og stillhet, og der eksistensielle og religiøse behov kan ivaretas. Rommet skal kunne benyttes av alle trossamfunn.

I tillegg er det et mindre stillerom for alle sykehusets brukere, uavhengig av trosretning og livssyn. Begge disse rommene er lett tilgjengelig for pasienter, besøkende og ansatte.

Det blir også bygget et eget rom for stell og visning av avdøde. Dette rommet er tilrettelagt for rituell vask. ​


Sist oppdatert 13.05.2024