Regionalt beredskapsseminar 2022

Etter et par års ufrivillig pause var det med stor glede vi endelig kunne gjennomføre et regionalt beredskapsseminar med fysisk samling.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.09.2022
Regionalt beredskapsseminar

​​​Det regionale beredskapsseminaret ble gjennomført på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen, med det regionale beredskapsutvalget som arrangør, og Vestre Viken som vertskap. Seminaret bød på rike muligheter til å lytte, lære og dele erfaringer med svært kompetente bidragsytere fra Forsvaret, Helsedirektoratet, Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Haukeland universitetssykehus, og mer enn 70 beredskapskyndige og -interesserte fra alle deler av Helse Sør-Øst. 

Sivilt-militært samarbeid og massetilstrømning
Hovedtemaene for årets seminar var sivilt-militært samarbeid og massetilstrømning. 
 
Sivilt-militært samarbeid
Under overskriften sivilt-militært samarbeid tok vi utgangspunkt i begrepet en felles helsetjeneste. På bakgrunn av dette diskuterte vi blant annet ressursutnyttelse, samhandling og prehospital samarbeid.

 • Rune Arnesen fra Helsedirektoratet orienterte om det revitaliserte totalforsvarskonseptet 
 • Oblt Bent Salberg fra Forsvarets sanitet redegjorde for Forsvarets perspektiv på "en felles helsetjeneste" 
 • Torstein Pålsrud fra Helse Sør-Øst fortalte om Helse Sør-Østs perspektiv på "en felles helsetjeneste"
 • Bent-Ove Jamtli snakket om de erfaringene Helse Nord har gjort gjennom sine pilotprosjekter og sitt samarbeid med Forsvaret
 • Jørn Einar Rasmussen, som både er seksjonsoverlege på akuttmottaket ved Drammen sykehus og sjefslege i Hæren, fortalte om sine erfaringer og om den gjensidige nytten av et praktisk samarbeid om utdanning, trening og øving.    ​
Jørn Einar Rasmussen, Seksjonsoverlege på akuttmottaket ved Drammen sykehus og sjefslege i Hæren pratet blant annet om errfarin

Jørn Einar Rasmussen, Seksjonsoverlege på akuttmottaket ved Drammen sykehus og sjefslege i Hæren pratet blant annet om errfaringer ved sivilt-militært samarbeid.

Massetilstrømning
Under overskriften massetilstrømning var fokus hvordan sykehusene bør organisere seg for å lykkes med å håndtere  massetilstrømningshendelser. 

 • Tina Gaarder og Pål Aksel Næss fra OUS redegjorde for traumesenterets perspektiv 
 • Jørn Einar Rasmussen fra Drammen sykehus bidro med perspektiver fra et stort akuttsykehus med traumefunksjon
 • May Janne Botha Pedersen fra Ringerike sykehus bidro med perspektiver fra et lite akuttsykehus med traumefunksjon, blant annet basert på erfaringene fra 22 juli 
 • Lukas Månsson snakket om hva et sykehus uten traumefunksjon kan og bør gjøre
 • Thomas Geisner fra traumesenteret på Haukeland universitetssykehus ledet en diskusjon om hvilke mål vi bør sette oss for å være bedre forberedt, og hva vi bør gjøre for å nå dem. ​