Innspill til fremtidens helsetjeneste

- Gi ditt innspill til hvordan Vestre Viken HF skal utvikles for å møte fremtidige behov for helsetjenester.

Publisert 15.03.2018
Sist oppdatert 18.01.2024

 

Finn Egil Holm


Oppfordringer kommer fra Finn Egil Holm (bildet), direktør Administrasjon og kommunikasjon i Vestre Viken, som minner om at fristen for å komme med høringsinnspill til Utviklingsplan 2035 er fredag 23. mars 2018.

 

Utvikling fram til 2035

Vestre Viken helseforetak har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst å utarbeide en utviklingsplan. Planen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035, basert på nasjonale og regionale føringer
En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenester.
 
Finn Egil Holm forteller at formålet med Utviklingsplan 2035 er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. Ut ifra planen skal en peke på mål og tiltak for å sikre god pasientbehandling i framtiden.

På høring nå

Utkast til Utviklingsplan 2035 ble sendt på høring 2. februar, med høringsfrist 23. mars 2018.
Høringsuttalelser sendes til postmottak@vestreviken.no innen denne fristen.

- Alle kan gi innspill i høringen, også de som ikke står på høringslisten, sier Holm.
Endelig Utviklingsplan 2035 legges fram til styrebehandling i Vestre Viken, i møte 3. mai 2018.

Du kan lese mer om arbeidet med Utviklingsplan 2035 på våre nettsider.