En gruppe mennesker i kirurgiske skrubb som ser på en person i en maske

Utdanningsplan for spesialitet akutt- og mottaksmedisin

Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten akutt- og mottaksmedisin i Vestre Viken.

Utdanningsplanen (Planen) redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering (LIS) innen spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin (AMM) i Vestre Viken.

Planen skal informere om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert, organisering og gjennomføring av utdanningsløpet, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet, akademisk kompetanse og forskningsaktivitet og internundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan​ i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved tilsettelse. I Kompetanseportalen er de forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialistkomiteer. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte LIS, også i forbindelse med søknad om ansettelse.

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktspsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Klinikk for medisinsk diagnostikk har fagområder fordelt på de fire somatiske sykehusene.

Vestre Viken tilbyr spesialisering i Akutt- og mottaksmedisin ved Drammen sykehus og Bærum sykehus.

Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer internt i helseforetaket:

 • ​Avdeling for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus
 • Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
 • Medisinsk avdeling, Drammen sykehus
 • Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO), Bærum sykehus
 • Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO), Drammen sykehus
 • Avdeling for Nevrologi, revmatologi og rehabilitering (NRH), Drammen sykehus
 • Ortopedisk avdeling, Bærum sykehus
 • Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus
 • Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
 • Avdeling for gynekologi og fødselshjelp. Bærum sykehus
 • Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus​
 • Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus
Det er i tillegg aktuelt med kortere hospitering ved

 • ​Psykiatrisk avdeling, Blakstad
 • Avdeling for rus- og avhengighet
 • Avdeling for bildediagnostikk
 • Øre-, nese- og halsavdelingen. Drammen sykehus
 • Øyeavdelingen, Drammen sykehus​


Akuttmottaket, Drammen sykehus (DS):
Ved Drammen sykehus er Akuttmottaket per september 2022, en del av Avdeling for Ortopedi og akuttmottak, men det er planlagt en organisatorisk endring som gjør at Akuttmottaket blir en selvstendig avdeling.
Per i dag tar man i akuttmottaket DS imot i overkant av 30 000 pasienter årlig. Dette inkluderer indremedisinske, kirurgiske, ortopediske, gynekologiske, nevrologiske og tidvis også problemstillinger knyttet til ØNH. Medisinske barn har eget barnemottak, men barn med kirurgiske og ortopediske problemstillinger håndteres i ordinært akuttmottak. Akuttmottaket drifter akuttpoliklinikken som tar seg av skader og diverse kirurgiske problemstillinger.

Akuttmottaket har i overkant av 80 sykepleiere, og av disse har ca. 35 videreutdanning innen fraktursykepleie, akuttsykepleie og avansert klinisk sykepleie- Det er veletablert praksis med traumeteam, medisinske team, kirurgisk team, barneteam (de sykeste barna tas imot på akuttstuen uavhengig av problemstilling), trombolyseteam, sepsisteam og silverteam (ortogeriatrisk team).

Per dags dato er AMM leger tilstede i akuttmottaket mellom kl. 07:30 og 22:00 på hverdager og kl. 08:00 og 20:00 i helger/helligdager. Det er planlagt overgang til 24/7 turnus fra 2023 med overlegekompetanse 24/7. Det er per september 2022 to fast ansatte overleger i AMM, og det forventes ytterligere en overlege i løpet av året. Det er seks LIS, hvorav to er fast ansatt.

AMM legene bidrar i mottak og vurdering av pasienter på tvers av fagfelt og hastegrad. LIS får sentrale roller i å bistå LIS1 samtidig som de ivaretar egen utdanning. AMM legene er sentrale i all simulering som gjennomføres ukentlig i akuttmottaket. Når man igjen oppretter observasjonsposten bestående av 12 senger, som ble nedlagt i forbindelse med pandemisituasjon, vil AMM ha sentral rolle i visittgang og oppfølging av pasientene ved denne enheten.

Akuttmottaket, Bærum sykehus:
Bærum sykehus er lokalsykehus for ca. 200 000 innbyggere i Asker og Bærum. Det er omtrent 12 000 innleggelser og tilnærmet 10 000 polikliniske konsultasjoner gjennom akuttmottaket årlig. Ved sykehuset er akuttmedisinsk seksjon, som også har akuttmottaket som enhet, organisert under Medisinsk avdeling. Sykehuset har en akuttfunksjon for alle spesialiteter med unntak av øye, ØNH og barn med medisinske/nevrologiske problemstillinger.

Det er for tiden flere spesialiteter i AMM ansatt i avdelingen, samt en LIS. Det er tilstedeværelse av akuttoverlege alle dager fra kl. 08:00 - 22:00. Dette utvides til ti overleger og en LIS fra januar 2023 med 24/7 tilstedevakt for overlege.

Hovedoppgaver består i konferering med primærhelsetjenesten/prehospital tjeneste om innleggelser og rask vurdering av alle pasienter. Samtlige pasienter som tas imot av LIS ved akuttseksjonen/medisinsk avdeling konfereres med akuttoverlege og man kommer i da samråd frem til optimal utredning og behandling fra og med innleggelse. Det er en velorganisert sykepleiergruppe i akuttmottaket med totalt 60 sykepleiere i turnus, samt sekretærtjeneste med seks faste stillinger.

Akuttseksjonen har videre fag- og visittansvar for medisinsk observasjonspost og medisinsk overvåkning med henholdsvis 13 og fire plasser.

Vi har en godt organisert simuleringsgruppe ved sykehuset og det gjennomføres ukentlige øvelser med hjertestans, medisinske team, traumeteam, trombolyse, dårlige barn, og hjertestans på gravide under ledelse/deltagelse av akuttoverlege og LIS i avdelingen. Disse øvelsene etterfølges alltid av en veiledningssamtale med deltagerne. Alvorlige hendelser i hverdagen etterfølges av debrifinger både for bearbeidelse av vanskelige hendelser/kollegastøtte og for læringseffekt.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
For LIS som ikke allerede har utført felles indremedisinske læringsmål (del to), planlegges rotasjon til indremedisinsk avdeling i to deler på minimum seks måneder hver. Etter planen vil første del foregå ved hjerte- og lungeseksjonen, og andre del ved generell indremedisinsk sengepost, dialysen og medisinsk overvåkning/intensivavdeling.

Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus ivaretar all akutt indremedisin inklusive hjerneslagbehandling/akuttnevrologi for befolkningen i Asker og Bærum, ca. 190 000 innbyggere. Avdelingen har ca. 100 indremedisinske senger fordelt på seksjoner; hjerte-lunge, infeksjon, observasjonspost, geriatri-slag og rehabilitering, generell indremedisin (kreft-hematologi-gastro-nyre-endokrinologi) og medisinsk overvåkning/intensiv. Medisinsk avdeling har overleger i alle indremedisinske hovedspesialiteter, samt to nevrologer, to leger innen palliativ medisin og fem overleger i onkologi. Avdelingen har områdefunksjon for geriatri i Vestre Viken.

LIS vil gå i en rotasjonsstilling hvor man vil delta i visittgang supervisert av relevant overlege. LIS sine oppgaver vil være målrettet i forhold til aktuelle læringsmål som angitt i utdanningsplanen. LIS vil i den aktuelle perioden få oppnevnt veileder ved indremedisinsk avdeling og inngå i indremedisinsk LIS vaktlag. Det er felles morgenmøte for alle leger i medisinsk avdeling og det gjennomføres internundervisning tre til fem ganger per uke á 30-45 min, i forlengelsen av morgenrapport.

For å sikre rotasjon til andre relevant avdelinger ved Bærum sykehus (kirurgi, ortopedi, gynekologi og anestesi) er det opprettet interne avtaler som sikrer relevant tjeneste for å oppnå aktuelle læringsmål. LIS i AMM vil superviseres av overlege eller LIS innenfor hver fagretning, og vil inngå i avdelingens dagsrutiner inkludert morgenmøte, internundervisning, på operasjon, på poliklinikker, i vaktarbeid og ved sengeposter der dette er relevant.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus:

Lokalsykehus for ca. 170 000 personer, men har i tillegg områdefunksjoner innen noen fagfelt. Avdelingen består av 90 senger fordelt på tre sengeposter. Avdelingen har spesialister i kardiologi, lungemedisin, gastroenterologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin, nyremedisin, hematologi og geriatri. Alle spesialitetene har egen poliklinisk drift. I tillegg har avdelingen dialyseenhet, medisinsk intensivenhet og endoskopivakt som deles med Bærum sykehus. Hjerteavdelingen har egen operasjonsstue hvor det blant annet utføres implantasjoner av pacemakere og hjertestartere.

Etter planen vil første del foregå ved hjerte- og lungeseksjonen, og andre del ved generell indremedisinsk sengepost, dialysen og medisinsk intensivavdeling. LIS vil gå i en rotasjonsstilling hvor man vil delta i visittgang supervisert av relevant overlege. LIS sine oppgaver vil være målrettet i forhold til aktuelle læringsmål som angitt i utdanningsplanen. LIS vil i den aktuelle perioden få oppnevnt veileder ved indremedisinsk avdeling, og delta i indremedisinsk avdelings internundervisning som foregår tre til fem ganger per uke á 30-45 min, i forlengelsen av morgenmøtet.

Ortopedi (minimum to uker):

LIS vil opparbeide ortopedisk kompetanse ved å delta i vaktarbeidet til LIS3 ortopedi i akuttmottaket. Hovedsakelig vil dette dreie seg om praktisk arbeid i akuttpoliklinikken for å dekke læringsmål angitt i oversikten over utdanningsløpet. Ved behov vil det være mulig å delta på visitt ved ortopedisk sengepost og på operasjon dersom LIS anser at dette er nyttig for en helhetlig forståelse. Under rotasjonsperioden vil man delta på avdelingens internundervisning som holdes i tilknytning til morgenmøtet. 

Gynekologisk avdeling (minimum to uker):

LIS vil under supervisjon av erfaren LIS3 eller overlege ved avdelingen, selvstendig utføre gynekologiske undersøkelser, inkludert vaginal ultralyd ved gynekologisk akuttpoliklinikk. Det vil tilrettelegges for deltakelse på fødsel og sectio dersom ønskelig. Under rotasjonsperioden vil man delta på avdelingens internundervisning som holdes i tilknytning til morgenmøtet.

Kirurgisk avdeling (minimum fire uker):

LIS vil i hovedsak delta i vakthavende LIS2/3 ved kirurgisk avdeling sine vurderinger og oppgaver. Disse består blant annet i visittgang ved observasjonspost og barneavdeling, gjøre vurderinger og legge planer for kirurgiske pasienter i akuttmottaket, og utføre mindre kirurgiske prosedyrer som å legge vanskelige urinkateter, suprapubiskateter, reponere lyskebrokk, tømme abscesser og legge thoraxdren i akuttmottaket og ved akuttpoliklinikken. 

Det legges opp til at LIS også deltar på urologisk poliklinikk sammen med urolog, gastropoliklinikk sammen med gastrokirurg eller erfaren LIS3, og på karkirurgisk poliklinikk sammen med karkirurg eller erfaren LIS3 for henholdsvis prosedyrer som suprapubiskateter, ano-/rektoskopi og dopplerundersøkelse av kar. Under rotasjonsperioden vil man delta på avdelingens internundervisning som holdes i tilknytning til morgenmøtet.

Barneavdelingen (minimum fire uker):

LIS deltar en uke i visittgang ved nyfødt intensiv og barneavdelingen sammen med overlege. Ellers foregår tjenesten ved barnemottaket og tilhørende observasjons-/intermediærpost. LIS deltar på lik linje med LIS i pediatri i mottak, vurdering, og under supervisjon av overlege i pediatri, lager plan for barna som kommer til barnemottaket. Under rotasjonsperioden vil man delta på avdelingens internundervisning som holdes i tilknytning til morgenmøtet.

Nevrologisk avdeling (minimum en (to) uker):

LIS ansatt ved Bærum sykehus vil under sin indremedisinske tjeneste ta imot hjerneslagsvurderinger og trombolyseteam som del av den tjenesten. De vil da kun trenge en uke ved nevrologisk avdeling DS for å dekke resterende del av læringsmålene i nevrologi. LIS som går hele AMM-løpet ved DS vil trenge to ukers rotasjon ved nevrologisk avdeling der hovedfokus vil være å delta i vakthavende LIS2/3 nevrologi sitt arbeid i akuttmottaket, inkludert trombolysevurderinger. 
LIS bør utføre NIHSS scoring og trombolysevurderinger under supervisjon. LIS får også muligheten til å være overlege i nevrologi på poliklinisk vurdering av nevrologiske pasienter, inkludert fullstendig nevrologisk undersøkelse og ultralyd av halskar. For LIS som ikke allerede er trygg på å selvstendig utføre lumbalpunksjon bør denne prosedyren prioriteres under rotasjon til nevrologisk avdeling. Under rotasjonsperioden vil man delta på avdelingens internundervisning som holdes i tilknytning til morgenmøtet.​​

Anestesi-, intensiv og operasjonsavdelingen (minimum fire uker):​

For å innfri læringsmål innen intensivmedisin vil LIS delta som del av visitteamet ved intensivavdelingen i to uker. LIS vil da superviseres av overleger ved avdelingen. Denne perioden er det også passende å følge vakthavende LIS2/3 når akuttcallingen går i forbindelse med f.eks. hjertestans, asfyksi, katastrofesectio, traumeteam og lignende. For å innfri læringsmål i luftveishåndtering deltar LIS på induksjon ved operasjonsavdelingene (hvorav ØNH- og dagkirurgen har størst volum) hvor man superviseres av overleger, erfarne LIS og erfarne intensivsykepleiere. Under rotasjonsperioden vil man delta på avdelingens internundervisning som holdes i tilknytning til morgenmøtet.​

LIS-utdanningen i akutt- og mottaksmedisin følger i stor grad "mester-svenn-prinsipp" med tett oppfølging og supervisjon av LIS ved overlege og andre mer erfarne LIS gjennom hele utdanningsforløpet. På daglig basis er det overleger eller erfarne LIS i AMM som står for veiledning og supervisjon, men deler av prosedyrene superviseres av overleger eller erfarne LIS i kirurgi, ortopedi, ØNH, Øye, radiologi, nevrologi, gynekologi, anestesi og indremedisin også utenom fastsatte rotasjoner til de nevnte avdelingene.

LIS vil ha sin primære læringsarena i våre respektive akuttmottak, men har i tillegg planfestet rotasjon til andre avdelinger som beskrevet under overordnet fremdriftsplan. Rekkefølgen på rotasjonene kan avvike noe fra planen. Under disse rotasjonene, vil man utøve aktiviteter knyttet til konkrete læringsmål som definert i utdanningsoversikten som er vedlagt denne planen. Man vil under de aktuelle rotasjonene superviseres av overleger og erfarne LIS i de aktuelle spesialitetene. I alle rotasjoner vil man utføre selvstendige arbeidsoppgaver med supervisjon. Det er også planlagt hospitering med varighet to til fem dager hos henholdsvis ØNH, Øye, ARA, Psyk.avd/akutteamet og bildediagnostisk avdeling. LIS følger da overlege eller erfaren LIS ved den aktuelle avdelingen for å få utført aktuelle læringsaktiviteter.

Alle LIS har egen veileder som er overlege i AMM og det gjennomføres ti til tolv veiledningssamtaler per år, i tillegg til at det to ganger i året settes opp gruppeveiledning med relevante temaer. Overleger og LIS jobber generelt tett sammen i akuttmottaket daglig, og man jobber aktivt med å ha en åpen og god kultur for tilbakemelding og evaluering av hverandre.

LIS og overlege i AMM ved Drammen og Bærum sykehus holder felles digital internundervisning en gang per måned. Innad på de enkelte sykehusene planlegges det gruppeveiledning på tvers av fagsøyler.
Det vil opprettes en Utdanningskomité på tvers av de impliserte fagsøylene, som planlegger supervisjon og opplæring av LIS.

Vurdering av LIS skjer i det daglige arbeider ved superviserende overleger som gir fortløpende tilbakemelding til veileder. Evalueringskollegium bestående av leder, veileder og relevante supervisører, og vil minst to ganger per år vurdere aktuelle LIS og om deres kompetanse og ferdigheter innfrir de aktuelle læringsmålene.

Ved behov for justering av utdanningsløpet vil vår Utdanningskomité sørge for at nødvendige tiltak treffes innen rimelig tid.
Fordypning er fastsatt i avtaleverket og vil bli overholdt med fordypningsdag på åtte timer annenhver uke. Eventuelt kan det være aktuelt å slå sammen fordypningstiden til hele fordypningsuker som holdes på tvers av sykehusene i foretaket der LIS sammenhengende kan fokusere på problemstillinger teoretisk så vel som praktisk, med løpende tilbakemelding fra supervisør gjennom uken. Litteratur og relevante kurs vil bli gjort tilgjengelige uten kostnad for LIS.

Vestre Viken har på foretaksnivå opprettet oversikter over nødvendige kurs og seminarer for å oppfylle læringsmål innen Felles kompetansemål. Det er laget e-læring og workshops i regi av kvalitetsforbedringsteamet for å bistå at LIS i deres kvalitetsforbedringsprosjekt. Veileder og seksjonsoverlege vil bistå LIS i å finne passende prosjekter. Disse arbeidene kan gjerne foregå som et samarbeid med LIS ved andre avdelinger.

For å sikre at fagmiljøene og LIS har anledning til å medvirke i utformingen av utdanningstilbudet er det opprettet et utdanningsutvalg per spesialitet.

Utdanningsutvalgene skal blant annet ha ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon, internt og eksternt. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med forskrift og ansvar som påligger foretaket som utdanningsvirksomhet. Det skal også sikres tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter.​

Det er i tillegg opprettet et utdanningsråd med representanter fra hver spesialitet. Rådets oppgaver er å analysere, evaluere og videreutvikle felles utfordringer og muligheter på tvers av spesialitetene. Eksempler på evaluering er organisering av læringsaktiviteter i FKM, planlegging og gjennomføring av veiledning, supervisjon og struktur, utfordringer rundt rotasjon samt generell erfaringsutveksling.

Internundervising settes opp i henhold til hvilke læringsmål som har internundervising som læringsaktivitet og ellers tas det også opp ny forskning, litteraturgjennomgang og casepresentasjoner. Det er satt opp til faste tider ukentlig, ved Drammen sykehus (tirsdag morgen) med 45 minutter som ren teoriundervisning, 30-45 minutter felles med indremedisinsk avdeling (onsdag) og 30-90 minutter per uke med simulering og casegjennomgang (torsdag og noen fredager) og ved Bærum sykehus hver morgen i etterkant av morgenmøtet med 30-45 minutter. I tillegg har man en gang per måned felles digital internundervisning på tvers av sykehusene.
Deltagelse på wetlab vil bli gjennomført etter tilgjengelighet der LIS vil kunne øve praktiske ferdigheter på prosedyrer som er nødvendig og ellers vanskelig å få praktisert i den kliniske hverdag.

LIS vil delta på minimum tre obligatoriske kurs/år, samt få tilbud om andre nødvendige eller relevante kurs for å kunne dekke de aktuelle læringsmål. LIS vil måtte følge foretakets interne regler for deltagelse på kongresser og eksterne kurs. Deltagelse på relevante seminar regionalt/nasjonalt og internasjonalt er ønskelig og nødvendig. I tillegg til anbefalte kurs for LIS i AMM, oppfordres det også til deltakelse i andre relevante kurs utover minstekravet. LIS har tilgjengelige lister over aktuelle kurs som oppdateres jevnlig.

Samtrening med andre spesialiteter vil skje ukentlig i forbindelse med teamtrening, men også på wetlab og simulering. Det vil bli benyttet aktuelle metodebøker der de finnes, samt lokale prosedyrer og retningslinjer mtp. å ha en lik tilnærming til faget som mulig.​

Alle LIS oppfordres til å gjennomføre "train the trainer kurs" og delta som fasilitator for medisinsk simulering.

I henhold til spesialistforskriftens bestemmelser får alle LIS utnevnt en individuell veileder. Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning som er planlagt 10-12 ganger per år. Spesialister og andre kompetansepersoner medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

Veiledning gjennomføres som en strukturert kombinasjon av individuell veiledning og gruppeveiledning. Ansvarlige ledere og representanter for LIS deltar i utviklingen av veiledningsstrukturen. Det særskilte ansvaret for gjennomføring ligger på ledelsen, representert ved klinikkene.​

LIS skal vurdere systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder henter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig anbefales det at en helhetlig vurdering av evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Det er foretaksomfattende forskningsavdeling og forskningsansvarlig. I tillegg er det forskningsansvarlig ved hvert sykehus. Vi vil jobbe aktivt for å bygge en forskningskompetanse også innen AMM, men dette kan ta noe tid siden det er en helt ny spesialitet.

Akuttmottaket er en arena med gode rom for forskning der AMM vil være deltakende og/eller utøvende innen forskning. Per nå deltar Akuttmottaket i Drammen i sputumprosjekt (VARG), TFNA (Hoftebrudd), Betami etc. Det oppmuntres til å benytte kvalitetsforbedringsprosjektene som grunnlagt for videre forskning. Vi har ressurser for forskning i eget foretak og i egen klinikk som AMM kan benytte/rådføre seg med.

Det er ved Bærum sykehus en stor forskningsavdeling hvor det produseres flere doktorgrader årlig. For bedre å kunne tilrettelegge for forskning er det flere leger i 50 % forskningsstilling og 50 % klinisk stilling. Akuttseksjonen har så langt bidratt aktivt til flere artikler med AMM leger som medforfattere, videre rekrutterer vi til pågående prosjekter i regi av forskningsavdelingen. I akuttseksjonen har vi per nå to overleger som tidligere har tatt doktorgrad og som vil kunne stimulere til egen forskning fra akuttmottaket i fremtiden.​

Som læringsaktiviteter knyttet til FKM har vi gruppeveiledning med gjennomgang av forskningsprotokoll, samt kurs i forskningsforståelse. Her benytter vi eksisterende ressurser med forskningserfaring, både fra foretaket sentralt og fra egen klinikk.

I Vestre Viken er det spesialister i akutt- og mottaksmedisin ved både Drammen og Bærum sykehus. I tillegg har man tilgjengelig samtlige spesialister som er nødvendig for gjennomføring av et komplett utdanningsløp for AMM ved Vestre Viken, AMM-spesialister vil holdes faglig oppdatert ved selvstudium, deltakelse på seminarer/konferanser og kortvarige rotasjoner til andre avdelinger som f.eks. AIO for luftveishåndtering, og bildediagnostikk for oppdatering på ultralydundersøkelser. Det er fra nasjonalt hold planlagt systemer for resertifisering av AMM-spesialister som det forventes at alle våre overleger følger opp.

Klinisk- og akademisk kompetanse sikres ved at LIS får tildelt​ en individuell utdanningsplan som tar utgangspunkt i det vedlagte utdanningsløpet, men justeres etter individuelle behov. LIS får en dedikert veileder, samt superviseres av overleger i AMM og andre relevante spesialiteter både i akuttmottaket og ved rotasjon til andre avdelinger.​​

Utdanningskomitéen vil sørge for at det settes en forsvarlig standard og gode rammer for å sikre en god læringsarena for LIS i akutt- og mottaksmedisin.​

Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter. Planen vil bli revidert ved behov.

​​

Relaterte nyheter

  Sist oppdatert 23.08.2023