En person i kirurgiske skrubb og en maske som holder en sprøyte

Leger i spesialisering del 1

Del 1 av spesialistutdanningen er felles for alle og består tjenesten av 12 måneder i helseforetak og seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vestre Viken har 42 + 42 stillinger (42 stillinger høst og 42 stillinger vår) for LIS1 fordelt mellom Bærum, Drammen, Blakstad, Kongsberg og Ringerike sykehus. LIS1-tjenesten går over 18 måneder hvor 12 måneder er tilknyttet Vestre Viken og seks måneder er tilknyttet kommunehelsetjenesten.

Bærum sykehus

Tilbyr todelt tjeneste og har 11 + 11 stillinger.​

Kongsberg sykehus

Tilbyr todelt tjeneste og har 7 + 7 stillinger hvorav noe av den kirurgiske tjenesten vil foregå på Drammen sykehus.

Ringerike sykehus

Tilbyr todelt tjeneste og har 8 + 8 stillinger.

Drammen sykehus

Tilbyr både todelt og tredelt tjeneste. Sykehuset har 7 + 7 todelte stillinger og 9 + 9 tredelte tjenester.
I de tredelte stillingene roterer 3 + 3 LIS1 til barne- og ungdomspsykiatri (Drammen) og 6 + 6 til psykiatri (Blakstad).

Tre av de tredelte LIS1 stillingene som har oppstart høst er stillinger som er direkte koblet til LIS3. En stilling i barne- og ungdomspsykiatri og to til psykiatri. 

​LIS1-stillinger knyttet til videre ​spesialiseringsløp

Felles introduksjonsdager

I forkant av oppstart, både høst og vår, avholdes det felles introduksjonsdager. 

Felles introduksjonsdager for LIS1 i Vestre Viken

Fellesdagene bytter mellom de ulike sykehusene og setter fokus på det å være en lærende organisasjon. Bli kjent med felles kompetansemål og de syv legeroller, samt nettverksbygging. Videre arrangeres det lokale introduksjonsdager som fokuserer på simulering og praktisk ferdighetstrening ved det sykehuset man skal starte ved.

Kommunehelsetjenesten vil gi innsikt og inspirasjon til allmennmedisin. Her vil LIS1 delta på fastlegeoppgaver, legevakt, arbeid på sykehjem og helsestasjon. Videre vil man få innsikt i samhandling med spesialisthelsetjenesten og NAV. 

Statsforvalteren har det overordnede ansvaret for antall kommuneplasser. LIS1 i kommunehelsetjenesten i Vestre Viken HF knyttes fortrinnsvis opp mot kommunene som sokner til de respektive sykehusene i foretaket. 

I tillegg har Vestre Viken tre kommuneplasser koblet til Troms og Finnmark. De tre plassene er kommunene Gamvik, Lebesby og Båtsfjord. 
Kommuneplasser tildeles normalt tre måneder før tiltredelse i kommunehelsetjenesten, men unntak av de tre plassene i Troms og Finnmark. De spesifiseres allerede i arbeidskontrakten før oppstart av sykehustjeneste (§13a)

Om det er ønskelig med mer informasjon om plassene i Troms og Finnmark, kan Maren Nilsen kontaktes på e-post mahn@svk.no

Sist oppdatert 06.06.2023