Eldre kvinne som trener i basseng

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å delta i samfunnet på egne premisser. Habilitering og rehabilitering skjer på mange nivåer, både i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, i institusjon og ikke minst i hjemmet. Målet er at pasienter og pårørende skal oppleve helhetlige og koordinerte forløp.

Habilitering

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen blir tilpasset den enkelte pasient og omgivelsene. Habiliteringstjenestene samarbeider med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Les om individuell plan på Helsenorge.no

Habiliteringssenteret i Vestre Viken består av to enheter - én for barn og én for ungdommer og voksne. Vi yter tjenester i livsløpsperspektiv og skal gi helsetjenester på spesialistnivå til barn, ungdom og voksne i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling. Vi gir veiledning, informasjon og opplæring til pasient, pårørende og fagpersoner rundt pasienten. I tillegg har vi et døgntilbud hvor vi foretar EEG langtidsregistrering og søvnregistrering.

Les mer om tilbud fra Habiliteringssenteret i Vestre Viken

   
Rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? ​

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Les om individuell plan på Helsenorge.no

Vestre Viken har ingen egne døgnsenger for rehabilitering. I Vestre Viken helseområde er det flere private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med Helse Sør-Øst innen dag- og døgnrehabilitering. Disse tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå og inngår i oppgave- og funksjonsdelingen innenfor vårt sykehusområde. Henvisning av pasienter gjøres av blant annet sykehus, fastleger eller private legespesialister.

Oversikt over rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst

Pasient- og pårørendeopplæring

Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken har tilbud om pasient- og pårørendeopplæring som omfatter informasjon, undervisning og veiledning. Opplæringen skal legge til rette for pasienten som aktiv deltager i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring.

Se tilbud fra Lærings- og mestringssenteret

 

Oversikt over rehabiliteringstilbud i kommunene finner du på infosiden om Koordinerende enhet

Kontakt

Koordinerende enhet i Vestre Viken kan veilede deg som har bruk for rehabiliterings- eller habiliteringstjenester. Vi har oversikt over hvilke tilbud som finnes i vårt foretak og i Helse Sør-Øst. Vi har også god kontakt med kommunene i vårt område.

Kontaktinformasjon koordinerende enheter

Informasjonstelefonen for ReHabilitering er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Telefon: 800 300 61, fra mandag til fredag kl. 09:00–15:00.

Sist oppdatert 10.06.2021