Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.

Enhetenes overordnede ansvar for individuell plan og koordinator er sentralt. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere.  

Lærings- og mestringssenteret har ansvaret for koordinerende enhet i Vestre Viken. 

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten
skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. 

Du kan få oversikt over tilbud og tjenester i Vestre Viken. Du kan også få kontaktinformasjon for de aktuelle tilbudene du etterspør.

Koordinerende enhet:

E-post: KE@vestreviken.no

Merk!
Ikke send sensitiv informasjon eller personopplysninger per e-post, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Hvis du sender slik informasjon via e-post, legger vi det inn i  saks- og pasientbehandlingssystemene våre, men vi kan av personvernhensyn ikke besvare e-posten.

Enheten er et knutepunkt for samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten innen habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseregionen. Vi har kontakt med alle Vestre Vikens samarbeidskommuner, samt enheter i Vestre Viken med rehabiliteringspasienter. 

  • Generell oversikt over avdelinger og rehabiliteringsarbeid i Vestre Viken
  • Generell oversikt over rehabiliteringstilbud i helseregionen
  • Generell oversikt over rehabiliteringstjenesten i kommunene
  • Er fast kontaktpunkt for informasjon og samhandling med kommunenes koordinerende enheter
  • Kontakt med regional koordinerende enhet og andre koordinerende enheter i regionen
  • Bidrar til brukermedvirkning individ/systemnivå
  • Samarbeid med lærings- og mestringssenteret 

Les mer om koordinerende enheter​​​Vestre Viken har ingen egne døgnsenger for rehabilitering. I Vestre Viken helseområde er det flere private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med Helse Sør-Øst innen dag- og døgnrehabilitering. Disse tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå og inngår i oppgave- og funksjonsdelingen innenfor vårt sykehusområde. Henvisning av pasienter gjøres av blant annet sykehus, fastleger eller private legespesialister.

Oversikt over rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst

Pasient- og pårørendeopplæring

Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken har tilbud om pasient- og pårørendeopplæring som omfatter informasjon, undervisning og veiledning. Opplæringen skal legge til rette for pasienten som aktiv deltager i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring.

Se tilbud fra Lærings- og mestringssenteret

I Helse Sør-Øst er det Sunnaas sykehus som driver den regionale koordinerende enheten for rehabilitering.

Les mer om regional koordinerende enhet på sunaas.no

Sist oppdatert 22.05.2024