Pårørendebrev - Asker DPS, Poliklinikk 2

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

Familie og nettverk kan oppleve store belastninger når noen som står dem nær har psykiske lidelser eller ruslidelser. Nettverket kan være til god hjelp for den som har en psykisk lidelse og en ressurs i behandlingsforløpet. De beste resultatene får vi når pasient, pårørende og behandlere er i dialog og samarbeider.

For å styrke samarbeidet mellom poliklinikken og pårørende tilbyr vi til sammen tre samtaler der tema helt eller delvis er på pårørende og familiesamarbeid; en samtale med pasienten, en med pårørende og en felles samtale. Målet med samtalene er å ha kjennskap til hvorfor involvering av nærstående anbefales, støtte den enkelte sin bedringsprosess og bedre situasjonen for både pasient og de nærmeste gjennom god kommunikasjon og samhandling med poliklinikken.

Vi kan tilby oppfølging av pårørende over tid i form av individuelle samtaler eller i gruppe. Pårørendegruppe er på ettermiddagen og har åtte samlinger med opptil åtte faste deltakere. Det er vår erfaring at det å møte og lytte til andre som står i lignende situasjoner som en selv, oppleves som en god støtte.

Barn som pårørende

Når det gjelder pasienter som har barn eller søsken under 18 år vil vi tilby samtale for å ivareta barnas behov for informasjon og kartlegge deres behov for støtte og hjelp.

Kontakt

Vi kan kontaktes innenfor vår åpningstid 08.00-15.30.
Telefon 67 50 20 37.

Pårørendekontakt Gitte Ravn
Seksjonsleder Beate Nordby Schwensen.  

Adresse:
Kirkeveien 206A
1383 Asker

 

Vi ser frem til å snakke med deg.

Med vennlig hilsen oss i poliklinikk 2, Asker DPS, Vestre viken

Vi anbefaler deg å se på denne nettsiden for mer informasjon: For deg som er pårørende - Vestre Viken

Sist oppdatert 20.02.2024