Pårørendebrev - Kongsberg DPS, Rus- og psykiatriteam (ROP)

Du får denne informasjonen fordi du er pårørende til en person som er i behandling hos oss.

ROP-team (Rus- og psykiatriteam er et tverrfaglig spesialisert behandlingsteam)

ROP utreder og behandler rus- og avhengighets problematikk, og psykiske vansker hos voksne. Nedre aldersgrense 15 år.  Målet er å gjøre pasient i stand til å oppnå positiv endring gjennom egne valg.

ROP-team bistår også med rådgivning til familier, pårørende og samarbeidspartnere. Rop team kartlegger de nærmeste pårørende, og tilbyr pårørendesamarbeid og involvering i behandlingen, dersom pasient ønsker det og samtykker til det. Dersom pasient ikke samtykker eller ønsker pårørende involvering i sin behandling, tilbys det likevel pårørende fokus på generelt grunnlag.  

ROP team har en helhetlig tilnærming til pasientens situasjon og hjelpebehov, og på bakgrunn av innledende basiskartlegging drøftes tverrfaglig om det er behov for utvidet utredning/ diagnostisering i tråd med pakkeforløpet.

Pasient har rett til å medvirke i sitt behandlingsløp. I de tilfeller hvor poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig, vurderes det eventuelt behov for henvisning til døgnbehandling innenfor TSB.  Pasient må i så fall være enig i viderehenvisning og ønske innleggelse selv. 

 

Å være pårørende til en pasient som strever med rus/psykisk lidelse er ofte belastende.  Det kan være vanskelig å orientere seg i informasjon om hvilke rettigheter du/dere har som pårørende, hva som finnes av tilbud og informasjon, og hvilke offentlige behandlingstilbud som finnes. I dette ligger også at det som pårørende er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til den som er syk, og hvordan en best mulig kan hjelpe. Nettverket kan være en viktig ressurs i behandlingen, og ROP-team ønsker å bidra til at pårørende og behandlere samarbeider om å hjelpe pasienten, og at begge parter får et best mulig tilbud.

Medvirkning og påvirkning sikres gjennom dialog. Hvilke erfaringer pasienten og pårørende har, er viktige faktor i pårørende arbeid. Bedre pårørendesamarbeid tilbys i form av samtaler, hvor pårørende og pasienten får hver sin samtale, og at pasient og pårørende kan ha fellessamtale.

Pasientens nærmeste pårørende kan ta kontakt med ROP-team, eller at ROP-team tar kontakt med pårørende, dersom pasient samtykker til det.  Om pasienten ikke samtykker til kontakt har pårørende likevel rett på generell veiledning og informasjon samt støtte til å stå i rollen som pårørende.

Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til pårørende. Helsepersonell bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke om opplysninger som pårørende allerede er kjent med fra før, f.eks. diagnose. Da kan helsepersonell snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose.

Vi viser til nettsiden: For deg som er pårørende med gode linker til informasjon og nettsider for pårørende .

Erfaringsmessig kan samtalegrupper/selvhjelpsgrupper være til god hjelp som pårørende og du finner link til forskjellige pårørendetilbud, både landsdekkende og lokalt ved å gå inn på nettsiden over.

 

Kontaktinformasjon for pårørendefokus ROP: 

Kontakt oss ved å ringe

Sentralbord: 03525/ Direkte: 32 72 58 50

Besøksadresse:

Wergelandsvei 2
3613 Kongsberg

 

Nasjonale retningslinjer og rundskriv vedrørende pårørendefokus:

Utredning, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser – Nasjonal faglig retningslinje (fullversjon).pdf (helsedirektoratet.no)  ( punkt 5.2 omhandler pårørendefokus )

Pårørende - Helsedirektoratet  ( Pårørende veilederen IS-1512, en veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester som ble utgitt av Helsedirektoratet i oktober 2008

Når barn er pårørende fordi mor eller far er alvorlig syk, er det helsepersonellets plikt å bidra til at mindreårige barn ivaretas. Alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten er dessuten pålagt å ha barneansvarlig personell.  Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand. 

Sist oppdatert 22.01.2024