Informasjonsbrev - Døgnseksjonen Sikta, Asker DPS

Her finner du informasjon om Døgnseksjonen Sikta, Asker DPS.

Hva er Døgnseksjonen Sikta?

Døgnseksjonen Sikta er en del av Asker distriktpsykiatriske senter (DPS). Vi gir kortvarig stabiliserende behandling for voksne personer over 18 år som er til frivillig behandling. Vi har et akutt-team som raskt vurderer behovet for øyeblikkelig hjelp og eventuelt innleggelse.

Besøk

Vi ønsker at besøk i hovedsak skjer mellom kl. 16.00-20.00 på hverdager og etter avtale i helger. Besøk finner sted på møte-/samtalerom på posten eller på pasientens rom.

Behandling

Behandlingstilbudet vårt er samtaleterapi, miljøterapi, medisinsk oppfølging og gruppetilbud. Pasientens behandlingsteam består av lege eller psykolog og miljøterapeuter. Vi har også en egen fysioterapi- og sosionomtjeneste. Innholdet i behandlingen utvikles i samarbeid med den enkelte pasient.

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) er en retning innen kognitiv terapi som er vår hovedtilnærming til behandling. Behandlingen fokuserer på å la det som er viktig for den enkelte styre, motivere og inspirere til å gjøre meningsfulle endringer i livet.

Vi arbeider familieorientert, er opptatt av å involvere pårørende og at pasienten skal få opprettholde nettverket sitt under innleggelsen.

Etter utskrivelse

En viktig del av behandlingen er å utarbeide mestringsplan og å lage en plan for oppfølging etter at pasienten er skrevet ut fra Sikta.

Hva trenger pasienten hjelp og støtte til i hverdagen, fra familie, nettverk og fra offentlige hjelpere?

Vi informerer om kommunale tjenester og hjelper til med søknadsprosesser ved behov. Noen pasienter blir henvist videre eller fortsetter i poliklinisk behandling ved Asker DPS.

Å være pårørende

"Det eneste som betyr noe er hvordan det går med den jeg er pårørende til", er vanlig å høre fra pårørende.

Men pårørende har også egne behov, og kan være utsatt for fysiske, psykiske og sosiale belastninger. Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.

Pårørendes rettigheter

Nærmeste pårørende har rett til informasjon om pasientens helsetilstand og helsehjelp, hvis pasienten samtykker til det.

Pårørende er en viktig ressurs når det gjelder behandlingen av personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. Pårørende og pasient har i de fleste tilfeller sammenfallende interesser, og lovverket ivaretar hensynet til begge parter.

Pårørende har utvidede rettigheter hvis pasienten ikke er samtykkekompetent og ved tvunget psykisk helsevern.

Barn og mindreårige søsken som pårørende

Vi fokuserer på hvordan det er å være forelder og innlagt, og hvordan sykdom påvirker hele familien. Helsepersonell skal bidra til å dekke informasjonsbehovet og nødvendig oppfølging av barn med syke foreldre og mindreårige søsken.

Begrepet «barn som pårørende» brukes om barn og søsken under 18 år hvor forelder eller søsken har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Sikta har egne barneansvarlige medarbeidere. Vi tilbyr samtaler til foreldre med barn under 18 år der fokuset er å snakke om hvordan være en best mulig forelder i den situasjonen man er i. Hensikten er å støtte og hjelpe deg/dere som foreldre i å støtte barnet/barna.

Vi tilrettelegger for besøk av barn og tilbyr egne barnesamtaler hvis det er ønske og behov for det. Snakk med oss.

Tilbud til pårørende

Vestre Viken har flere kurs, aktiviteter, grupper og temakvelder for pasienter og pårørende. For mer informasjon, se
Kurs og opplæring for pasient og pårørende - Vestre Viken Blakstad, på e-post lms.blakstad@vestreviken.no eller telefon 32 11 63 38.

Du finner mer informasjon om det å være pårørende her

Hjelpetelefoner

Ressurssider på nett

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
Telefon: 22 49 19 22

Mental helse, telefon: 116 123

Alarmtelefonen for barn og unge/nødtelefon for de under 18 år Telefon: 116 11

www.lpp.no
www.helsenorge.no/parorende
www.parorendesenteret.no
www.snakketoyet.no


Klinikk for psykisk helse og rus | Asker DPS | Døgnseksjonen Sikta
Besøksadresse:
Røykenveien 176
1386 Asker 

Besøkstid:
Hverdager kl. 16:00-20:00, etter avtale i helger/helligdager
Telefon: 67 50 28 00

Din/deres kontakt på Døgnseksjonen Sikta
Pårørendekoordinator Unni Berntsen, telefon: 67 50 28 09

Sist oppdatert 23.01.2024