Digital sårtjeneste

Digital sårtjeneste

Forskjellige sår trenger forskjellig oppfølging. For mange innebærer et sår oppfølging over kortere eller lengre tid. I Vestre Viken brer vi nå ut en tjeneste der helsepersonellet som er hjemme hos pasientene, kan konsultere spesialistene på sykehuset via video for vurderinger.

Formålet med Digitale sårtjenester i Vestre Viken og tilknyttede kommuner er å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med langvarige sår. Tilbudet vil spare pasienter for unødige reiser til og fra sykehuset, og frigjøre tid for helsepersonellet.  Samarbeidet skal sikre at du som pasient får trygg, likeverdig og tilfredsstillende oppfølging, uavhengig av hvor du bor.

Sår og sårbehandling er en vanlig oppgave for kommunehelsetjenesten, både i hjemmesykepleie, insitusjoner og legekontor. Når sårene trenger tilsyn av spesialist, henvises pasientene til poliklinikken for å møte behandler og sårsykepleier. 

Nå kan såret vurderes, diagnostiseres og behandles via videokonsultasjoner mellom sårpoliklinikk og pasientens hjem, mens kommuneansatte eller pasienten selv gjør sårstellet. Videokonsultasjon kan også brukes mellom kommune og fastlege til samme formål, underveis i oppfølgingen av pasientenes sår. 

Tjenesten er startet ved Kongsberg sykehus og kommuner i Kongsbergregionen som tilhører Vestre Viken. Bærum sykehus er nylig oppstartet mot Bærum og Asker kommune og Ringerike sykehus er også snart i gang med tjenesten. Drammen sykehus er ikke en del av dette tjenestetilbudet, men tilbyr behandling til et utvalgt sykehjem før de øker volumet på tjenesten.
Erfaringene så langt er positivt både for helsepersonell og pasienter.

Etterhvert som befolkningen gradvis blir eldre, vil det også føre til flere pasienter med disse problemene og økt behov for slike tjenester. Vi ser at digitale tjenestetilbud er kommet for å bli, så mulighetene vil bre seg til flere pasientgrupper.

Digitale helsetilbud med bruk av video, bidrar til en trygg og god oppfølging av pasientene, der både spesialisthelsetjeneste, fastleger og kommunehelsetjenesten samarbeider om såroppfølgingen. Pasienter slipper unødig transport og er med i samhandlingen og kan oppfylle krav til samvalg, mer aktivt enn tidligere.

En forutsetning for utbredelse et at legene på sykehuset er i stand til å gjøre like gode vurderinger av sår gjennom video som man kan gjøre ved fysisk besøk. Derfor veksler man mellom digital oppfølging og fysisk oppmøte, for å sikre at vi sikrer at pasientene får best mulig oppfølging. Se Vestre Vikens film om digitale sårtjenester

 

Tjenesteinnovasjonen gjennomføres i Vestre Viken og deres kommuner, som del av et større samarbeid om en Felles tjenestemodell – digitale sårtjenester, der både Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus og Sunaas sykehus er med i samarbeidet. Innovasjonen bygger på Nasjonal veileder. Vi ser et behov for å utarbeide en modell som beskriver hva som må til for å lykkes med innføring av en nye arbeidsprosesser gjennom tjenesteinnovasjon. Samarbeidet er finansiert av Helse Sør-Øst.​

Sist oppdatert 24.04.2023