Brukerrådet for Drammen DPS

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

Portrett av Benedikte-Marie Lio
Portrett av Wenche Steenstrup.Benedikte-Marie Lio
Leder
Mental Helse Ungdom
Tlf: 993 74 943

Wenche Steenstrup
Leder
Mental Helse
Tlf: 909 96 829​

Portrett av Ruth-Eline Iversen.
Ruth-Eline Iversen
Brukerrepresentant
Leve
Tlf: 976 52 621
Portrett av Jonny Krogsund.
Jonny Krogsund
Brukerrepresentant
LPP
Tlf: 957 30 844
Pauline Johanneson
Brukerrepresentant
A-Larm

Portrett av Margrete Nysterud.


Margrete Nysterud
Avdelingssjef
Drammen DPS
Tlf: 980 75 439
Portrett av Stian Langli

Stian Langli
Seksjonsleder 
Drammen DPS
Tlf: 993 34 623


Synnøve Selmer
Koordinator
Drammen DPS
Tlf: 938 00 570

Brukerrådet ved Drammen DPS er etablert for å bidra til ​brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg. Rådets hovedoppgave er å ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasientene og pårørende, og skal være et forum for tilbakemelding på erfaringer pasienter og pårørende har gjort seg i møtet med Drammen DPS.

Brukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen ved Drammen DPS i saker hva angår tjenestetilbud til både pasienter og deres pårørende, og skal avgi høringsuttalelser i slike saker.

Rådet skal bidra i Drammen DPS sitt strategiarbeid, ved utarbeidelse av mål og i budsjettprosesser. Videre skal rådet være et samarbeidsforum mellom avdelinger, brukerorganisasjoner og brukerutvalget i Vestre Viken.

Brukerrådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner.

Mandat for Brukerrådet ved Drammen DPS.

Målgruppe

Medlemmene i brukerrådet, brukerorganisasjoner og ansatte i Drammen distriktpsykiatriske senter (DDPS), Klinikk for Psykisk Helse og Rus (PHR).

Hensikt

Brukerrådets viktigste oppgave er å være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasientene i DDPS og har som formål å;

 • Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.

 • Arbeide for at avdelingens tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode pasientforløp på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.

 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner.

 • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenestene i avdelingen.

Funksjonsperiode

Funksjonsperioden er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de foreslås fra egne organisasjoner.

Oppnevning

Avdelingssjefen har ansvar for å henvende seg til brukerorganisasjonene for å be om oppnevning av representanter. Organisasjonene kan foreslå flere kandidater. Ved oppnevning av nytt brukerråd skal hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas. Medlemmene skal representere brukere, pasienter og pårørende i avdelingens virksomhetsområde.

Brukerrådet bør være sammensatt av 5 representanter fra brukerorganisasjonene:

 • Mental helse
 • Mental helse ungdom
 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Landsgruppen for etterlatte ved selvmord (LEVE)
 • og en rusorganisasjon (f.eks. Alarm, Rio)

Representantene sitter for 2 år av gangen.

Et medlem hentes fra brukerutvalget i Vestre Viken inviteres inn ved behov.

Avdelingssjef, en seksjonsleder og en ansattrepresentant sitter i Brukerrådet.

Avdelingssjef oppnevner leder.

Sammensetning

Medlemmene i brukerrådet oppnevnes av avdelingssjef på bakgrunn av innmeldte kandidater fra organisasjonene og kandidatenes erfaring, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.

Ansattrepresentanten innehar sekretæransvar, hvis leder for brukerråd ønsker det, og fungerer på den måten som lederstøtte for leder.

Økonomi

Brukerrådets økonomi vedtas av avdelingen i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Reisegodtgjørelse, godtgjørelse for medgått tid og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter statens satser, spesifisert i eget reglement fra Helse Sør-Øst.
  

Ansvar og arbeidsoppgaver
  

Medlemmer i Brukerrådet skal:

 • Prioritere møter og andre oppgaver de påtar seg som medlem i avdelingens brukerrådet, og sette seg inn i saker som skal behandles.

 • Holde seg oppdatert innen avdelingens virksomhetsområde.

 • Bidra til et godt samarbeid i rådet, med avdelingen, brukerutvalget i helseforetaket og brukerorganisasjonene.

 • Holde kontakt med egne organisasjoner og nettverk.

Brukerrådets rolle er å være:

 • Rådgivende organ for avdelingsledelsen i saker som angår tjenestene til brukere, pasienter og pårørende i opptaksområdet.

 • Forum for tilbakemelding fra brukere, pasienter og pårørende om erfaringer innen de ansvarsområdene og oppgavene som avdelingen har.

 • Samarbeidsforum mellom avdelingen, brukerutvalget i Vestre Viken og brukerorganisasjonene.

Brukerrådets oppgaver er å:

 • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.

 • Bidra i avdelingens mål - og strategiarbeid, budsjettprosesser, årsrapport, forbedrings- og omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.

 • Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger i saker som angår tjenestetilbudet.

 • Foreslå brukerrepresentanter fra rådet til arbeidsgrupper, prosjekter, prosesser, råd og utvalg.

Arbeidsform:

 • Møteinnkalling med saksliste sendes deltakerne en uke før møtet (leder i samarbeid med lederstøtte).

 • Det skrives referat fra hvert møte som sendes til deltakerne. Den enkelte deltaker har ansvar for å videresende referatet i egen organisasjon.

 • Deltakerne tar opp saker på eget initiativ og/eller egen organisasjons initiativ.

 • Saker kan videresendes til foretakets brukerutvalg.

 • Saker som er tatt opp i Brukerrådet skal følges frem til endelig vedtak/konklusjon. Ansvarlig person utpekes fra sak til sak.​

Andre råd og forum der Brukerrådet kan være representert er:

 • Allmøter.
 • Avdelingens kvalitetsutvalg (AKU).
 • Aktuelle prosjekt - og arbeidsgrupper i avdelingen.

Habilitet og taushetsplikt:

 • Deltakere i brukerrådet skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med forretningsmessige interesser i Helse Sør-Øst (RHF og HF).

 • Deltakere skal ikke samtidig være ansatt i helseforetak.

 • Deltakere skal ikke samtidig være medlem i andre brukerutvalg / brukerråd ved andre helseforetak.

 • Deltakere er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for utvalget.

 • I samsvar med prinsipper i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes avgjørelse av habilitetsspørsmål av brukerråd selv, uten at vedkommende medlem deltar.

 • Brukerrådets deltakere eller andre som eventuelt deltar i saker til behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jfr. forvaltningslovens § 13 flg.

 • Brukerrådets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller bestemmelser hjemlet i lov.

 • I saker der det kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal rådet/medlemmet ta dette opp med oppdragsgiver.

 • Brukerrådets medlemmer skal undertegne taushetserklæring.

 • Anmodning om innsyn fra offentligheten i dokumenter fremlagt for rådet skal ivaretas av helseforetaket i dialog med utvalgets/rådets leder.

 • Brukerrådets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.

Møtereferater

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere møter, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så får du dokumentene tilsendt på e-post.


Sist oppdatert 09.06.2023