oversiktsbilde Drammen sykehus

Forskning ved Drammen sykehus

Drammen sykehus har mange kliniske avdelinger med et bredt spekter av pasientgrupper med vanlige sykdommer, og forskningsmiljøer utvikles på bred front. Moderne forskning er lagarbeid, og det samarbeides bredt på tvers av avdelingene på sykehuset, andre klinikker i Vestre Viken og med universitetssykehusene. Vi har mange lokale forskningsprosjekter, og deltar også i oppdragsforskning og multisenterstudier. Forskningen vår har som mål å bedre pasientbehandlingen gjennom sykdomsforebygging, i tillegg til bedre diagnostisering og optimal behandling ved redusert helse. Våre forskere arbeider hovedsakelig på avdelingene som behandler sykdommen som undersøkes, mens en liten forskningsadministrasjon bistår prosjektene. Ved Drammen sykehus er forskere og pågående forskningsprosjekter organisatorisk underlagt den enkelte avdelingssjef. Forskningssjef Marte Roa Syvertsen er forskningsansvarlig på systemnivå ved Drammen sykehus og har ansvar for å godkjenne alle forskningsprosjekter før de kan iverksettes.

Mange av forskningsprosjektene hos oss er en blanding av forskning og kvalitetsforbedring. Systematisk klinisk forskningsarbeid styrker fagmiljøene og øker kvaliteten i pasientbehandlingen.

Vi ønsker at forskningen skal være nær pasientene og ha stor klinisk nytteverdi. Forskningen skal bidra til å sette fremtidens standard for persontilpasset medisin og gi et bedret diagnostisk og behandlingsmessig tilbud til våre pasienter.
Forskningen som foregår på Drammen sykehus er formelt organisert under de ulike kliniske avdelingene.

Drammen sykehus har for tiden følgende særskilte satsningsområder innen forskning:

 • Persontilpasset kreftbehandling med fokus på bryst og lungekreft.
 • Sekundærprofylakse og tverrfaglig intervensjon ved koronar hjertesykdom.
 • Persontilpasset medisin ved hjernesykdommer med fokus på epilepsi, multippel sklerose og hjerneslag.
 • Luftveisinfeksjoner – optimalisert diagnostikk og behandling.

Forskning på luftveisinfeksjoner er også et overordnet satsningsområde i Vestre Viken.

Her finner du en oversikt over forskningsprosjekter i Vestre Viken
Her finner du en oversikt over kliniske studier i Vestre Viken


Her kommer det informasjon om forskere og pågående forskningsprosjekter ved den enkelte avdeling på Drammen sykehus.

Vestre Viken Airway infections Research group (VARG)

Forskningsgruppen har sitt utspring ved Medisinsk avdeling på Drammen sykehus. Gruppen ble formelt etablert i 2020 med et overordnet formål om å fremme klinisk forskning knyttet til luftveisinfeksjoner, for å frambringe ny kunnskap og bedret behandling av pasienter med luftveisinfeksjoner.
VARG søker å fremme forskningssamarbeid på tvers av klinikkene i Vestre Viken og universiteter, både nasjonalt og internasjonalt.

VARG har i mange år hatt et fruktbart samarbeid med forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, først og fremst ved Institutt for indremedisinsk forskning. De senere år er det også etablert et samarbeid med Universitetet i Bergen gjennom forskningsgruppen Bergen Integrated Diagnostic Stewardship Cluster (BIDS).
VARG-leder Lars Heggelund er ansatt som professor i 20 % bistilling ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Se video om VARG her

Se video om forskning på luftveisinfeksjoner her

NOR-COR

NOR-COR er en tverrfaglig forskningsgruppe som overordnet vil utvikle, teste og implementere ny kunnskap som kan bedre sekundærforebyggende behandling og oppfølging hos pasienter med etablert hjerte– og karsykdom.

Forskningsgruppen har sitt utspring i og ledes fra Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus, der det har lokal forankring og samarbeid.
Gruppen har også et tett klinisk og akademisk samarbeid med flere forskningsmiljøer innen preventiv kardiologi, farmakologi, genetikk, atferdsmedisin og helsepsykologi ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Sverige og England. 

Her kan du lese mer om NOR-COR

Klinisk nevroforskning

Forskningsgruppen ble formelt etablert i 2021, men Nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus har vært aktiv innen forskning på nevrologiske sykdommer i over 10 år. Avdelingen har fem leger med doktorgrader innen parkinson, epilepsi, Rett syndrom, slag og nevroimmunologi. I tillegg har en av våre leger nylig submittert sin doktorgrad innen multippel sklerose (MS) og vi har ytterligere to stipendiater innen MS og epilepsi.

Vi er aktive medlemmer i store nasjonale og internasjonale forskningsgrupper, og er med på flere kliniske studier. Hovedsatsningsområdene våre er epilepsi, MS og slag, men vi er også med i kliniske studier på andre nevrologiske sykdommer, inkludert ALS og parkinson.

Klinisk epilepsiforskning ved Drammen sykehus er sentrert rundt det nasjonale og tverrfaglige nettverket EpilepsiNett, som er finansiert av Norges Forskningsråd og ledes fra Drammen sykehus. Satsningsområdene til EpilepsiNett er brukerstyrt epilepsioppfølging og forskning på faktorer som holder unge med epilepsi utenfor utdanning og arbeidsliv.
 
MS-forskere ved Drammen sykehus har, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Telemark, etablert MS registert «BOT-MS» som inneholder detaljert informasjon om MS sykdommen til nærmere 3.000 MS-pasienter i Vestre Viken, Oslo og Telemark.
Avdelingen holder på å etablere en generell nevrologisk biobank som vil danne grunnlagt for fremtidig forskning innen nevrologiske sykdommer ved Drammen sykehus.

Se video om brukerstyrt oppfølging av epilepsi her

Forskningskatalogen gir en fin oversikt over forskningsaktivitet og forskningsstrategi ved Drammen sykehus.
Her presenterer vi våre ph.d.-studenter og disputaser. I tillegg gir den en oversikt over forskningsaktiviteten ved hver avdeling på sykehuset.

Her kan du lese Forskningskatalogen for 2022

Her kan du lese Forskningskatalogen for 2021

Her kan du lese Forskningskatalogen for 2020

Her kan du lese Forskningskatalogen for 2019

Her kan du lese Forskningskatalogen for 2018

Kontakt

Postadresse

Vestre Viken HF
Forskningsavdelingen
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen

Forskningsnyheter fra Vestre Viken

 • illustrasjon av lunger
  28. oktober 2022
  Første pasienter inkludert i ny klinisk legemiddelstudie

  Denne uka ble de to første pasientene inkludert i en ny klinisk legemiddelstudie innen lungekreft. Overlege og professor Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus er ansvarlig for studien.

 • Odd Terje Brustugun
  19. oktober 2022
  Drammen sykehus skal lede internasjonal kreftstudie

  Drammen sykehus, ved avdelingsoverlege Odd Terje Brustugun, har startet en ny stor internasjonal studie for pasienter med lungekreft. Totalt 100 pasienter skal inkluderes i studien.

 • John Munkhaugen
  17. oktober 2022
  Skreddersydd statinbehandling redder liv

  John Munkhaugen og kolleger har utviklet en ny metode for å påvise nivåer av kolesterolsenkende medikamenter i blodet. Metoden er unik i verdenssammenheng og vil trolig bidra til bedre behandling og redde liv. 

 • En mann med skjegg
  14. oktober 2022
  Kolesterol­medisin har ufortjent dårlig rykte

  «Evig eies kun et dårlig rykte», synger artisten Henning Kvitnes. Det samme kan sies om statiner, som er kolesterolsenkende legemidler. En ny doktorgradsavhandling fastslår nemlig at det i svært liten grad er sammenheng mellom muskelplager...

 • En person som smiler for kameraet
  26. september 2022
  Ny professor i Vestre Viken

  Kristine Kleivi Sahlberg, avdelingssjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken, har blitt professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

 • Roar Fosse er forsker og psykolog i Vestre Viken HF.
  15. juni 2022
  Traumer i oppveksten øker voldsrisikoen som voksen

  Det er en klar sammenheng mellom voldsutøvelse i voksen alder og egen traumatisering i oppveksten blant menn innlagt ved psykiatrisk sikkerhetsseksjon.