VIP-makkerskap blir forskningsprosjekt

Ph.d-stipendiat Astrid Hoås Morin ved NTNU har valgt å forske på VIP-makkerskap i sin effektstudie om frafall i videregående skole. Hun er nysgjerrig på om VIP-makkerskap også kan ha effekt på mobbing og ensomhet.

Skoleprogrammet VIP
Publisert 30.06.2016
En kvinne som sitter ved et skrivebord
Ph.d-stipendiat Astrid Hoås Morin på kontoret sitt ved NTNU Dragvoll, der hun skal lede forskningen på VIP-makkerskap.

Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen) har målgruppe Vg1 på videregående skole og eies av Vestre Viken. VIP-makkerskap er et ekstra tiltak i tilknytning til programmet som tilbys alle VIP-skoler. Elevene deles inn i makkerpar og makkergrupper fra første skoledag. Makkerne er arbeidskolleger, har oppgaver i forhold til hverandre, og byttes hver tredje uke. Målet er en mer inkluderende start der flere blir kjent. Dette skoleåret har 31 videregående skoler i Norge gjennomført VIP-makkerskap.

Trenger forskning på tiltak mot frafall

Ph.d-stipendiat Astrid Hoås Morin ved NTNU har bakgrunn både fra samfunnsvitenskap og pedagogikk. Doktorgraden tar hun i pedagogisk psykologi. Hvorfor har hun så valgt akkurat VIP-makkerskap?

- Vi vet mye om årsakene til at elever faller fra i skolen, men vi trenger studier som undersøker hvilke tiltak mot frafall som faktisk fungerer i en norsk kontekst. VIP-makkerskap handler om å få til et godt og inkluderende læringsmiljø for elever ved oppstart. Det er derfor svært interessant å undersøke om tiltaket faktisk har en slik virkning, og om dette videre kan ha noe å si for elevenes fullføring av videregående, sier hun.

Hoås Morin mener at tiltaket er tydelig avgrenset og lite ressurskrevende å implementere for lærere, noe som er en fordel i forskningssammenheng. I tillegg har et godt samarbeid med VIP-programmet også hatt betydning for valget. 

Kan ha effekt på mobbing og ensomhet

Basert på evalueringsrapporten fra fjorårets pilotprosjekt så Ph.d-stipendiaten tendensene til en sammenheng mellom VIP-makkerskap og fravær. Der mente 32 av 206 elever at makkerskap gjorde at de var mer på skolen. Det er imidlertid ikke kun fravær og frafall hun ønsker å undersøke. Hun vil også se om VIP-makkerskap kan ha effekt på opplevd ensomhet, tilhørighet, mobbing og generell psykisk helse. Dette kan forøvrig også ha noe å si for frafallet.

- Det sosiale miljøet i skolen er avgjørende for elevenes trivsel og hvordan de opplever skolehverdagen. Nyere forskning viser at klassemiljøet har mye å si for elevenes tanker om å slutte på skolen, sier Hoås Morin.

Omfattende studie

Gjennom flere spørreskjemaer i løpet av skoleåret 17/18 både fra skoler som har gjennomført tiltaket og kontrollskoler som ikke har gjort det, håper hun å få noen svar. Hun håper også å få tilgang til frafallstall fra fylkeskommunen så sent som to år etter, for å se om VIP-makkerskap kan ha hatt noen betydning. I tillegg ønsker hun å gjennomføre personlige intervjuer med et utvalg elever for å få mer dybdekunnskap om betydningen av VIP-makkerskap. Foreløpig har Akershus fylkeskommune sagt ja til å delta. Nå håper Hoås Morin på en fylkeskommune til, slik at studien blir mer representativ også geografisk. 

- Jeg gleder meg til å sette i gang, og håper at resultatene av studien vil vise at VIP-makkerskap har en positiv innvirkning både på fravær, frafall og det sosiale miljøet i klassene. Mest av alt håper jeg at noen elever kanskje får en bedre skolehverdag som følge av tiltaket, avslutter Astrid Hoås Morin. 

Fremdeles gode tall for VIP-makkerskap

Fjorårets pilotprosjekt var vellykket og kunne vise til gode tall. I årets evalueringsrapport En plass for alle, som nettopp er publisert, kommer det fram at elevene er godt fornøyde med VIP-makkerskap. Rapporten tar for seg evalueringen av høstens gjennomføring ved 18 skoler i seks ulike fylker. Totalt 2295 Vg1-elever har svart. Nesten 80% er helt eller delvis enige i at VIP-makkerskap har bidratt til at de har blitt kjent med flere og føler seg tryggere i klassen. Hele 82% er helt eller delvis enige i at VIP-makkerskap har bidratt til en bedre skolestart for dem.

Elever som mener at VIP-makkerskap har hatt positiv betydning for fraværet er enda høyere ved årets evaluering enn ved pilotprosjektet. Nesten 25% er helt eller delvis enige i dette.  Det tilsvarer omt​rent åtte elever i en klasse på 30.