En gruppe på fem elever sitter ved et bord og snakker

VIP Makkerskap

VIP Makkerskap kan være et ledd i det psykososiale arbeidet ved skolestart og videre med klassens læringsmiljø. Tiltaket kan knyttes opp til skolens arbeid med psykisk helse og er en praktisk måte å jobbe med temaområdet folkehelse og livsmestring på. VIP Makkerskap tilbys både for videregående skoler og for ungdomsskoler.

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes etter en stund.

Vi har tro på at et klassefelleskap med klare rammer der man opplever å høre til gir tryggere elever og bedre læringsutbytte. Det kan forebygge mobbing og legge grunnlaget for et godt samspill i klassen gjennom hele skoleåret. 

 
VIP Makkerskap og FoL

VIP Makkerskap er en praktisk måte å jobbe med folkehelse og livsmestring (FoL) på. FoL skal som tverrfaglig tema i skolen skal blant annet gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse. Tilhørighet og trivsel er avgjørende for god psykisk helse. Mellommenneskelige relasjoner nevnes i læreplanen som et aktuelt område innenfor FoL, i tillegg til "å sette grenser og kunne respekteres andres". VIP Makkerskap har fokus på relasjoner og klassemiljø, og elevene får øvelse i samarbeid, kommunikasjon og grensesetting gjennom tilpassede øvelser og oppgaver.​  

Gjennomføring av VIP Makkerskap

Skolene som bruker VIP Makkerskap er svært positive til tiltaket. De melder om at det er lett å implementere og at elevene liker det. Et av funnene fra forskningen på VIP Makkerskap viser at effekten på læringsmiljøet var best på skoler som hadde hatt tiltaket lenger enn et skoleår (Morin, 2020). Det gir signaler om at fokus på implementering er viktig. 
 
VIP Makkerskap er enkelt å implementere. Vi anbefaler en tydelig forankring i ledelsen samt opplæring fra VIP Psykisk helse i skolen. Vi anbefaler at lærer gjennomfører VIP Makkerskap slik det er tiltenkt. 
 
Materiell om implementering og gjennomføring oppdateres årlig, og kan lastes ned for ungdomsskole og videregående skole her:
  • Til skolens ledelse u-skole her. Videregående skole her.
  • Lærerveiledning u-skole her. Videregående skole her.
  • Til eleven på u-skole her. Videregående skole her.
  • Til de foresatte i u-skole her. Videregående skole her.
Hvis din skole ønsker å bli en registrert VIP Makkerskapsskole mottar man årlig oppdatert materiell, evalueringstall  og veiledning fra VIP Psykisk helse i skolen sentralt ved behov. Vi  arrangerer skolevise, fylkesvise og nasjonale opplæringer. 
 

 
VIP Psykisk helse i skolen finanisieres av Helsedirektoratet, så VIP Makkerskap er gratis å bruke for skolene. Ta kontakt med oss hvis dette er aktuelt for din skole. Mer om organisering kan du finne nederst på denne siden.​​

Her kan du se oversikt over skoler som har gjennomført VIP Makkerskap

For skoler som har gitt beskjed til VIP Psykisk helse i skolen om at de ønsker å delta i elektronisk evaluering, kan elever og lærere fylle ut et evalueringsskjema digitalt. Link til dette sendes på mail. Vi trenger også navn på alle klasser som gjennomfører da dette legges inn i evalueringen. Navnene på klassene ønskes i listeform, eksempelvis:

1STA                                                                                                                                                  1STB                                                                                                                                                      1STC                                                                                                                                                    1STD                                                                                                                                                     

Skolen kan motta en rapport om de ber oss om dette​.

Ta kontakt på vip@vestreviken.no​ om dere ønsker å evaluere VIP Makkerskap.

Hovedmålet med VIP Makkerskap er å skape et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet.

Delmål:

  • Å fremme elevers psykiske helse, trivsel og læring.
  • Å styrke elevers sosiale og relasjonelle kompetanse.
  • En trygg og forutsigbar skolestart.
  • Å etablere et godt klassemiljø tidlig.
  • At elevene skal bli kjent med de andre i klassen.
  • Å skape gode arbeidsrelasjoner som fremmer livsmestring i skolehverdagen.

Makkerskapene og makkergruppene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen. VIP Makkerskap starter første skoledag, og går så over flere uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre og jobbe sammen i timene. Det er viktig å understreke at VIP Makkerskap handler om å være en god kollega. Det er et prosjekt som forbereder en på arbeidslivet, ikke et påtvunget vennskapsprosjekt.

Selv om VIP Makkerskap ikke er revolusjonerende i sin form eller vanskelig å innføre på skolen, krever det likevel en del forarbeid for at det skal fungere. ​Derfor tilbyr vi opplæring og materiell for skolen som revideres hvert skoleår. Revideringene er basert på tilbakemeldinger fra skoler i løpet av året, samt fra lærere på våre evalueringsskjemaer.   

Alle skoler som har registrert at de gjennomfører VIP Makkerskap får tilsendt revidert materiell i løpet av juni, for det kommende skoleåret. Alle har samtidig mulighet til å laste ned beskrivelse av hvordan implementere VIP Makkerskap, for ungdomsskoler her, og for videregående skoler her.

 

Forside lærerveiledning VIP Makkerskap 22,23.PNG

 

 

Hvis din skole ikke har mottatt revidert materiell for året, ta kontakt med oss i VIP Psykisk helse i skolen

Skolene som gjennomfører VIP Makkerskap evaluerer årlig, og vi har også samlede tall for de siste årene som presenteres på våre opplæringer. Skoler som er interessert i de siste tallene kan ta kontakt med oss.

Pilotprosjektet på VIP Makkerskap resulterte i rapporten "Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor": Evalueringsrapport pilot VIP Makkerskap (2015).pdf, som presenterer pilotprosjektet og evalueringsresultatene. Skoleåret 2015/2016 deltok 2885 elever fra 18 skoler i seks ulike fylker på evaluering av tiltaket. Tilbakemeldingene er samlet i rapporten: En plass for alle, evalueringsrapport VIP Makkerskap (2016).pdf. Resultatene fra pilotprosjektet for ungdomskolen er samlet i rapporten: Alle blir kjent med alle (2019).pdf.

 

Forskning på VIP Makkerskap

​Astrid Hoås Morin (NTNU) har gjennom flere år forsket på VIP Makkerskap i videregående skole. Vi har skrevet en artikkel på vår hjemmeside som oppsummerer viktige funn i forskningenen hennes. Lærers erfaring og implementering over tid er viktig om VIP Makkerskap skal ha effekt på klassemiljøet viser forskningen på tiltaket. Noe effekt kan også sees på enkelte elevgruppers psykiske helse. Konklusjonen er likevel at det er viktig at VIP Makkerskap inngår som en større del av det helhetlige arbeidet med psykisk helse på skolen. ​Artikkelen viser også til alle Morins artikler samt hennes phd. Du finner den her: Funn fra forskningen på VIP Makkerskap.

Morins publiserte artikler samt phd-avhandlingen som alle omhandler VIP Makkerskap: 

Morin, A. H. (2020). The VIP partnership Programme in Norwegian Schools: An Assessment of Intervention Effects. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1791247

Morin, A. H. (2021). Influence of the Psychosocial School Environment on Adolescents' Mental Health, Wellbeing, and Loneliness: Impact of a Psychosocial School Programme and Other Factors. NTNU Open: Influence of the Psychosocial School Environment on Adolescents' Mental Health, Wellbeing, and Loneliness: Impact of a Psychosocial School Programme and Other Factors

Morin, A. H. (2022). Promoting positive social classroom environments to enhance students' mental health? Effectiveness of a school-based programme in Norway. International Journal of Educational Researchhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035522000441 ​​​​

VIP ønsker å sette fokus på temaer omkring psykisk helse i skolehverdagen. Makkerskapskonseptet er hentet fra danske Netwerk, og er en utvidelse som kan knyttes opp til den ordinære VIP-undervisningen som kontaktlærer og helsearbeidere skal stå for.

Vi i VIP Psykisk helse i skolen tror at et klassemiljø der elever blir sett forebygger psykiske helseplager og gjør det lettere å oppdage om noen har det vanskelig. Slik vi ser det gir VIP Makkerskap et godt grunnlag slik at arbeidet med VIP kan bli lettere å gjennomføre.

Andre språk

 

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

 
 

Sist oppdatert 06.03.2024