Personer idémyldrer ved whiteboard.

Testbed for utprøving og samarbeid med næringsliv

Vestre Viken ønsker å bidra til utvikling og utprøving av fremtidens helsetjenester i samarbeid med næringslivet. For dette formålet har Vestre Viken opprettet en testbed, en infrastruktur for næringslivssamarbeid innen forskning og innovasjon.

Gjennom testbed kan alt fra mindre utviklingsprosjekter til større kliniske studier gjennomføres i spesialiserte miljøer i sykehuset. 

Størrelsen på prosjektet og ressursbehov avgjør pris på gjennomføring og hvordan prosjektet eller utprøvningen utformes.

Vestre Viken prioriterer prosjekter og utprøvninger som er relevante for spesialisthelsetjenesten og Vestre Vikens satsingsområder.

Gjennomføring av utprøvinger og kliniske studier gjøres i tett samarbeid med klinikkene i Vestre Viken.

Ved spørsmål, ta kontakt på testbed@vestreviken.no

 • ​Avklaringsmøte:
  Avklaringsmøte for vurdering om dette kan være aktuelt til å gå videre med – Gratis.

 • Faglige møter med fagpersoner:
  1 200 kr per person/time for frikjøp av fagpersonell uavhengig av spesialitet.

 • Workshop 1:
  Inntil 1,5 timer, 3–5 fagpersoner, 10 000 kr.

 • Workshop 2:
  Inntil 3 timer, 3–5 fagpersoner, 20 000 kr.

 • Workshop 3:
  Inntil 3 timer, 3–5 personer, mulighet for begrenset testing/utprøving, bistand til å lage intervjuguide, rapport med oppsummering av workshop og tilbakemelding fra brukere. Pris beregnes ut fra omfang.

 • Uttrekk av data fra forskningsregistre:
  Pris avklares per forespørsel.

 • Bistand til søknader til regulatoriske myndigheter:
  Pris avklares per forespørsel.

 • Bistand til søknader om midler:
  Etter avtale.

 • Frikjøp i utprøving, uavhengig av spesialitet:
  1 200 kr/t per person.

 • Kliniske studier:
  går ut ifra Helse Sør-Øst sine takster og via Inven2.

   
Ønsker du samarbeid med Vestre Viken?

 1. Forespørsel
  Registrer forespørsel om samarbeid ved å fylle ut dette skjemaet.

 2. Vurdering av henvendelsen
  Testbed gjør en vurdering av henvendelsen på bakgrunn av spørreskjema.
     
  Vi tar kontakt og inviterer til et avklaringsmøte dersom henvendelsen er relevant for Testbed.

 3. Videre samarbeid avtales
  Samarbeid og veien videre avtales mellom aktuelt fagmiljø i Vestre Viken og samarbeidspartner.
     
  Testbed bistår i det formelle rundt samarbeidsavtaler.
     

   
​Information in English

Vestre Viken Hospital Trust would like to contribute to the development and testing of future health services in collaboration with the business industry to facilitate this, Vestre Viken has established a concept called “Test bed”, an infrastructure for business collaboration in research and innovation.

Through Test bed, everything from small development projects to larger clinical studies may be carried out in specialized environments in the hospital.

The size of the project and the need for resources will determine the price of implementation and how the project or trial is designed.

Projects and trials that are relevant to the specialist health service and Vestre Viken's focus areas will be prioritized.
 
Implementation of trials and clinical studies will be performed  in close collaboration with the clinics in Vestre Viken.

If you have any questions, please contact testbed@vestreviken.no

 • Clarification meeting:
  Clarification meeting to assess whether this may be relevant - Free

 • Meetings with professionals:
  NOK 1,100 per person / hour for professionals regardless of specialty.

 • Workshop 1:
  Up to 1.5 hours, 3–5 professionals, NOK 10,000.

 • Workshop 2:
  Up to 3 hours, 3–5 professionals, NOK 20,000.

 • Workshop 3:
  Up to 3 hours, 3–5 people, opportunity for limited testing, assistance in creating an interview guide, report with summary of the workshop and feedback from usersPrice is calculated based on scope.

 • Extraction of data from research registers:
  Price clarified per request.

 • Assistance with applications to regulatory authorities:
  Price clarified per request.

 • Assistance with applications for funding:
  Price clarified per request.

 • Free purchase in trial, regardless of specialty:
  1100 NOK / h per person.

 • Clinical studies:
  Rates in South-Eastern Norway Regional Health Authority and agreements via Inven2.

   
Are you interested in a testbed collaboration with Vestre Viken?

 1. Request
  Register a request for collaboration by filling out this questionnaire.

 2. Assessment of the inquiry
  Testbed makes an assessment of the inquiry based on the request questionnaire.
     
  After receiving the questionnaire, we will assess the relevance of the project and invite you to a meeting to clarify the inquiry.

 3. Further collaboration is agreed upon
  Further collaboration and progression of the project is arranged between the relevant professional environment in Vestre Viken and the partner.
     
  Testbed assists in the formalities around collaboration agreements.​

​​
Sist oppdatert 28.03.2023