Historikk

Nytt sykehus i Drammen har vært planlagt over lang tid. Nedenfor er en oversikt over ulike faser og vedtak fra prosessen frem til byggestart.

Oversikt over tidsplan for byggingen og oppnådde milepæler fra byggestart finnes her ​

Historikk frem til byggestart
​Oktober 2019

​14. oktober 2019 var den offisielle markeringen av byggestart på den nye sykehustomta i Drammen.
​Mai 2019 ​7. mai 2019 var den offisielle markeringen av at rivningsarbeidet på sykehustomta på Brakerøya i Drammen var i gang.
​Mars 2019 ​Utbyggingsprosjektet og detaljprosjektet startes opp. 
​Mars 2019 ​Klarsignal for byggingen av det nye sykehuset i Drammen da forprosjektet ble behandlet og vedtatt i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2019. 
​Januar 2019 ​Forprosjektet ble vedtatt av styret i Vestre Viken HF 21. januar 2019.
​2018 ​Forprosjektfasen. Denne ledes av Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen.
​Februar 2017 ​2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.
​Desember 2016 ​19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken HF.
Mai/juni 
2016
​Konseptrapporten ble ferdigstilt og godkjent i mai 2016 av Vestre Viken HF og i juni samme år av Helse Sør-Øst RHF. Brakerøya ble besluttet som utbyggingssted.
​Juli 2015 ​I samråd mellom Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF ble det gjort presiseringer i mandatet for konseptfasen.
​2014 ​Konseptfasen startet opp høsten 2014.
​November 2013 ​Idéfaserapporte​n for nytt sykehus ble ferdigstilt november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.


Økonomiske rammer

I statsbudsjettet for 2018 ble 425 millioner kroner av lånerammen bevilget til sykehusprosjektet. 

21. juni 2017 vedtok
Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett å bevilge 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen. Dette tilsvarer 70% av estimert kostnadsramme. Lånet utbetales i perioden 2017–2024.

Områdefunksjoner

Stortinget vedtok 21. juni 2017 at det nye sykehuset i Drammen skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus, og være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik. Det nye sykehuset skal ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Videre ble det vedtatt at det skal etableres stråleterapi i det nye sykehuset og at det skal ha integrerte lokaler for psykiatri. 


Utbyggingsprosjekt (2019-2025)

Utbyggingsprosjektet og detaljprosjektet startet opp i 2019 og ledes av Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen.

Forprosjektfasen (2018)

I 2018 var prosjekteringen av det nye sykehuset i Drammen i forprosjektfasen, som var siste del i tidligfaseplanleggingen og som dannet grunnlaget for å beslutte gjennomføring av byggeprosjektet. 

​I forprosjektet ble planene for byggeprosjektet detaljert beskrevet. Det ble laget tegninger av sykehuset helt ned til romnivå, og det ble utarbeidet en plan som beskriver aktiviteter, fremdrift og organisering for det videre arbeidet fram til bygget står ferdig. Forprosjektet ble gjennomført i 2018 og vedtatt av styret i Vestre Viken HF 21. januar 2019.

Konseptfasen (2014-2016)

I juni 2014 godkjente Helse Sør-Øst RHF at Vestre Viken HF igangsatte konseptfase for et nytt sykehus i Drammen. Det ble besluttet at alternativene som skulle vurderes, i tillegg til null-alternativet, var lokalisering på Brakerøya.

Etter flere år med omfattende utredninger, godkjente styret i Vestre Viken HF konseptrapporten for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen i sitt styremøtet 9. mai 2016. 16. juni samme år behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF konseptfasen for det nye sykehuset, og dette ble endelig stadfestet i foretaksmøtet 22. juni 2016.

19. desember 2016 ble en optimaliseringsrapport for å nå styringsrammen vedtatt av styret i Vestre Viken HF.

I Konseptfasen for det nye sykehuset i Drammen ble disse alternativene utredet:

Nullalternativene

  • ​Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset
  • Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus
  • Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på Bragernes

Optimaliseringsfasen (2016-2017)

Konseptrapporten ble ferdigstilt våren 2016. Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner (prisnivå oktober 2015).

2. februar 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF at prosjektet skulle videreføres til forprosjektfasen.

​Idéfasen (2013)

Idéfaserapporten for nytt sykehus ble ferdigstilt november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.​

 
Sist oppdatert 09.01.2024