Helsetilbud i nytt sykehus

Det nye sykehuset vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Dermed samles somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på et sted.

​Opptaksområde

Det nye sykehuset blir lokalsykehus for innbyggere i Drammen kommune, Lier kommune og deler av Asker kommune (Røyken og Hurum), samt deler av Holmestrand kommune (Sande). Sykehuset vil ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.​

Helsetilbud i nytt sykehus

Det skal også etableres stråleterapi som ny funksjon ved sykehuset. De ulike funksjonene i sykehuset vil være fordelt på ulike bygg, som henger sammen gjennom glassgaten og gangbruer. 

  • All sykehuspsykiatri i Vestre Viken samles under ett tak i de nye psykiatribyggene 
  • Behandlingsbygget består av tre etasjer med tunge medisinske funksjoner, som operasjon, intensiv, bildediagnostikk og laboratorier
  • Poliklinikk og dagbehandling, samt stråleterapi, foregår i de to poliklinikkbyggene 
  • Over deler av poliklinikkbyggene og behandlingsbygget er sengebygget plassert med døgnområder over fire etasjer
  • På toppen av sengebygget ligger helikopterplattformen med enkel tilgang via akuttheisen til akuttfunksjonene i sykehuset

Sist oppdatert 20.03.2024