Tildelt Forskningsprisen 2021

Lege Oscar Kristiansen på Drammen sykehus er tildelt Forskningsprisen 2021 i Vestre Viken HF.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.06.2021
Sist oppdatert 05.06.2023

 

Forskningsprisen 2021

FORSKNINGSPRISEN. Fra venstre forskningssjef Lars Heggelund ved Drammen sykehus, avdelingssjef Karianne Høstmark ved medisinsk avdeling, hovedveileder John Munkhaugen, prisvinneren Oscar Kristiansen, avdelingssjef Kristine K. Sahlberg ved forsknings- og innovasjonsenheten og fagdirektør Ulrich Spreng i Vestre Viken.

 

Legen og forskeren, som til daglig jobber ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus, er tildelt prisen for artikkelen «Effect of atorvastatin on muscle symptoms in coronary heart disease patients with self-perceived statin muscle side effects: a randomized, double-blinded crossover trial».
Artikkelen er publisert i det anerkjente tidsskriftet European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.

Kort fortalt har Oscar Kristiansen forsket på om hvorvidt verdens mest solgte reseptbelagte medisin, nærmere bestemt en kolesterolmedisin, er årsaken til muskelbivirkninger hos enkelte pasienter. Forskningen viser at det ikke er holdepunkter for en årsakssammenheng mellom medisinen og plagene hos pasientene.
 
Torsdag 10. juni ble Oscar Kristiansen tildelt prisen under en smittevernvennlig seanse i Vestre Vikens lokaler og vi har tatt en prat med prisvinneren.

En mann med stetoskop rundt halsen
Prisvinner Oscar Kristiansen på Dammen sykehus.

 

 - Hva betyr det å få en pris som dette?

- Det er svært hyggelig å få en slik annerkjennelse. Det viser at jobben vi gjør blir lagt merke til og motiverer til videre arbeid.

Omfattende teamarbeid

- Hvordan har du jobbet med dette prosjektet? Kan du fortelle litt om arbeidet ditt, i grove trekk?
- Forskning er teamarbeid og vi har vært mange som har jobbet mye for å kunne gjennomføre denne studien. NOR-COR gruppen ledes av John Munkhaugen og har sitt opphav i medisinsk avdeling på Drammen sykehus, men vi har et godt samarbeid med Universitetet i Oslo, Rikshospitalet og Sykehuset i Vestfold som alle har gitt viktige bidrag til dette arbeidet.

- Planleggingen startet i 2018 og bygget på kliniske erfaringer og egen forskning som har vist at mange hjertepasienter slutter å ta sine kolesterolmedisiner og ikke når behandlingsmålene for kolesterol etter hjerteinfarkt. Den viktigste grunnen til at pasientene slutter å ta medisinene oppgis å være muskelbivirkninger, men det har vært omdiskutert hvorvidt medisinen faktisk er årsaken til slike plager.

- I studien snakket vi med ca. 1.000 hjertepasienter for å kartlegge opplevde bivirkninger av kolesterolmedisin. Deretter ble alle pasientene som opplevde bivirkninger invitert til å delta i en studie hvor vi testet vi hvorvidt plagene faktisk skyltes medisinen. Det korte svaret vi fikk var at det ikke var holdepunkter for en årsakssammenheng mellom medisinen og plagene hos det store flertallet.

- Studien var utfordrende å gjennomføre, primært fordi det var nødvendig med tett oppfølging av deltagerne med hyppige samtaler og mange undersøkelser underveis, men også fordi den hadde et robust vitenskapelig design som krever mye logistikk og høy grad av presisjon. Det var en utrolig lærerik periode for alle som var ansvarlige for gjennomføringen og jeg vet at studiedeltagerne også opplevde det å delta som meningsfullt.

Viktig kolesterolmedisin

- Hvorfor er denne forskningen viktig?
- Over 10 prosent av den norske befolkningen bruker slike kolesterolmedisiner daglig. Denne typen medisiner utgjør hjørnesteinen i den medikamentelle forebyggingen av hjerte- og karsykdommer og suboptimal bruk fører til økt sykelighet og dødelighet hos pasientene. Dette har store konsekvenser for den enkelte som rammes så vel som for samfunnet. Kunnskap som kan bidra til bedre bruk av disse effektive medisinene er derfor etterspurt både i Norge og internasjonalt.

- Hvor ligger Norge på dette forskningsfeltet, sammenlignet med andre deler av verden?
- Norge har flere sterke miljøer for hjerteforskning. Selv om vi er små i den store sammenhengen vil jeg si at ligger langt fremme innenfor en del felt. Det er også gledelig å se at også miljøer utenfor universitetssykehusene i økende grad vies spalteplass i de største medisinske tidsskriftene verden over.

Liker å være oppdatert

- Har du alltid hatt et brennende engasjement rundt forskning?
- Jeg har nok alltid vært interessert i å holde meg oppdatert på hva som skjer innenfor mitt fagfelt og jeg har vansker med å holde meg helt i ro når jeg får en følelse av at ting kan gjøres bedre. Sånn sett kan man vel si at jeg alltid har hatt et sterkt engasjement for forskning og kvalitetsforbedring.

- Hva er målet med videre forskning?
- På kort sikt er målet nå å bli ferdig med min doktorgrad. På litt lengre sikt er målet å bidra til ytterligere styrkning av pasientnær forskning, så vel som implementering av funn og vitenskapelig metode i klinisk praksis til beste for pasientene i Vestre Viken.

Juryens uttalelse

Juryen for Forskningsprisen 2021 har bestått av Professor Emiel Janssen ved Universitetet i Stavanger/Stavanger Universitetssykehus og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

De har vurdert nominerte artikler fra klinikkene basert på kriteriene originalitet, betydning av den nye kunnskapen og hvilket tidsskrift arbeidet er publisert i.

«Artikkelen undersøker sannsynligheten for at det eksisterer en kausal sammenheng mellom bruk av legemiddelet atorvastatin og muskelplager. Studien er en multisenter, randomisert og dobbeltblindet intervensjon, basert på et AB-BA cross-over design. Dette designet gjør det mulig å studere hvordan en sekvens av placebo/atorvastatin eller omvendt påvirker forekomsten av muskelplager. Designet er svært originalt og inkluderte både PROM data og biologiske prøver», skriver juryen i sin begrunnelse.

«Resultatene er svært nyttig siden atorvastatin er et billig og hyppig brukt medikament (over 350.000 personer) som gir gode behandlingsresultater. Det er imidlertid mange pasienter som klager over muskelplager og en del av disse ønsker å slutte behandlingen på grunn av plagene. Resultatene viser at muskelplagene høyst sannsynlig ikke skyldes bruk av medikamentet. Behandlende lege kan derfor trygt fortsette behandlingen med medikamentet og diskutere muskelplagene med pasientene og se etter andre forklaringer og motivere pasienten til å fortsette», skriver juryen.