Sykepleieren stiller diagnose

Et forskningsprosjekt ved Drammen sykehus viser at spesialutdannede sykepleiere er gode på å stille diagnoser og behandle mindre ortopediske skader.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.12.2021
Sist oppdatert 11.01.2024
Fractursykepleier Eva

Fractursykepleier Eva Tanqueiro er en av sykepleierne vedakuttmottaket i Drammen var blant de første som startet på Fracturklinikken.

Forskningsprosjektet som ble gjennomført ved Drammen sykehus er entydig i sine konklusjoner. Når det kommer til mindre ortopediske skader, er de ikke noe dårligere enn legene til å stille diagnose og iverksette riktig behandling.

Med fra starten

Eva Tanqueiro er en av sykepleierne som har vært med å bygge opp fracturpoliklinikken fra starten i 2013. Hun er utdannet jordmor, men har drevet med brudd og bruddbehandling lenge. Blant annet fra Portugal.

– Jeg elsker å være på poliklinikken, sier hun.

Og hun opplever å bli satt stor pris på, ikke minst av ortopedene.

– Det har aldri vært noen konflikt mellom yrkesgruppene. Tvert imot har ortopedene vært pådriver for denne løsningen, forteller hun.

Skadepoliklinikken på Drammen sykehus er for mange det første møte med sykehuset for nyutdannede leger. Da kan det være godt å ha en erfaren sykepleier på jobb.

– Vi opplever ganske ofte at legene er glade for å ha oss der, og siden vi har en del erfaring, er det også mange som spør, forteller hun.

Gjør alt

Tanqueiro forteller at behandlingene de gjennomfører begrenser seg til skader i armer og bein. Skader på bekken, rygg og nakke håndteres av ortopeder.

– Men vi gjør alt med de mindre skadene. Vi undersøker og tolker røntgenbilde. Vi setter bedøvelse, reponerer (drar brudd på plass) og gipser. Deretter dokumenterer vi i journalen, forteller hun.

Fractursykepleier Eva i aksjon

Fractursykepleier Eva Tanqueiro tolker røntgenbilder, undersøker pasienter og gir råd.

Modell fra Glasgow

Bakgrunnen for studien er blant annet at det de senere årene har vokst fram en videreutdanning for sykepleiere – avansert klinisk sykepleie. Utdanningen skal gjøre sykepleierne i stand til å gjøre bedre kliniske vurderingen, og gjøre tiltak i tråd med disse. Dette betyr også at i enkelte sammenhenger grenser oppgavene inn mot det som er legens oppgaver, nemlig å stille diagnoser og starte behandling.

– Vi er opptatt av at pasientene våre skal få best mulig behandling. Derfor ville vi undersøke om kvaliteten på arbeidet sykepleierne gjør avviker fra kvaliteten på jobben som legene gjør, forteller avdelingssjef for ortopedisk avdeling, Lukas Månsson.

Stilte riktig diagnose

Totalt ble 335 pasienter tatt med i studien. Disse ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen fulgte den vanlige behandlingsveien, hvor en lege stod for diagnose og behandling. Den andre gruppen, totalt 167 pasienter ble ivaretatt av en spesialsykepleier. Resultatene viste at riktig diagnose ble satt i over 95 prosent i begge grupper. Forskerne kunne derfor konkludere med at det var like god kvalitet på arbeidet som sykepleierne utførte, som det legene utførte. Alle pasientsakene, både de som fikk behandling av lege og de som fikk av sykepleier, ble gjennomgått av en spesialist i ortopedi i etterkant.

Grundig opplæring

Avdelingssjefen sier resultatene viser at sykehuset har gjort god opplæring og gode vurderinger i forkant av at de har satt spesialsykepleiere til denne jobben.

– Det betyr også at vi kan være fleksible og har mulighet til å få frigjort legeressurser til andre ting, sier han.

Helsepersonells oppgaver er, og har alltid vært i endring. Nye behandlingsformer og stadige endringer gjør at helsepersonell får nye oppgaver. Helsepersonells kompetanse er også i endring.

– Vi må hele tiden se på den kompetansen vi har, og bruke den best mulig til beste for pasientene. Derfor er det også svært viktig at vi driver forskning og kontinuerlig arbeid for å sikre at vi gir best mulig behandling, sier Månsson.

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no