Styret godkjente neste års budsjett

Styret i Vestre Viken HF slutter seg til budsjettet for 2024 og understreker samtidig viktigheten av bærekraftsplanen.

Publisert 19.12.2023
Sist oppdatert 20.12.2023
budsjett for 2024

Under årets siste styremøte sluttet styret seg til mål og prioriteringer for 2024. Dermed vedtas budsjettet med totalt 13 milliarder kroner i inntekter, hvorav 8,597 milliarder kroner er basisrammetildeling fra Helse Sør-Øst (HSØ). 

Styret vedtok også et overskudd på 238 millioner kroner. Det er dette som i neste omgang avsettes til investeringer i foretaket. 

Siden årsresultatet for 2023 ser ut til å bli dårligere enn forventet ba styret om at foretaket ikke iverksetter investeringer utover investeringstilskuddet på 153,4 millioner kroner fra HSØ. Bruk av 2023 års overskudd til investeringer vurderes på ny når endelig resultat foreligger.

Styret var tydelig på forventingene de har om at arbeidet med bærekraftsplanen må fortsette. Hvis denne planen ikke viser resultater vil styret vurdere andre grep for å sikre en bærekraftig økonomi. 

Styret kommenterte også konsekvensen av økt styringsramme for nytt sykehus i Drammen. Allerede for budsjett 2024 har denne fått innvirkning på foretakets resultat med 24 millioner kroner. Styret ber administrerende direktør avklare med HSØ hvordan dette skal finansieres, slik at det ikke innvirker på foretakets fremtidige investeringsevne.