Slutter seg til sykehusrapporten

Styret i Vestre Viken behandlet mandag 19. desember saken om nytt sykehus på Brakerøya. Nå sendes saken til Helse Sør-Øst.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 19.12.2016
Sist oppdatert 20.12.2016
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med en projektorskjerm
Styret i Vestre Viken sluttet seg til rapporten om nytt sykehus på Brakerøya.

I dag, mandag 19. desember, vedtok et enstemmig styre at Helse Sør-Øst bør gå videre med planene for det nye sykehuset på Brakerøya. Samtlige styremedlemmer ønsker heller ikke trinnvis utbygging.

- Rapporten fra oppfølgingsgruppen er en god rapport som svarer ut mange utfordringer, og den vil gi oss et godt sykehus. Antakelig er det nedskalerte sykehuset også mer effektivt, sa styreleder Torbjørn Almlid under behandlingen.

Han la til at arbeidet som nå er lagt ned er gjennomført på en god og ryddig måte.

Saken oversendes nå til Helse Sør-Øst for behandling der. Styret i Helse Sør-Øst har bedt om at arbeidet oppsummeres i en egen sak som skal behandles før oppstart av forprosjektet kan godkjennes. Styret i HSØ har sitt første møte i 2017 den 2. februar.

Styret i Vestre Viken  vedtok følgende fem punkter:

  1. Styret anbefaler Helse Sør-Øst RHF å videreføre planarbeidet for nytt sykehus i Drammen til forprosjektfase.
  2. Styret forutsetter at tiltakene, som er fremkommet gjennom Samlerapport - Optimalisering av nytt sykehus i Drammen datert 30.11.2016, legges til grunn for det videre arbeidet i forprosjektet.
  3. Styret anbefaler ikke en trinnvis utbygging av nytt sykehus.
  4. Styret tar til orientering at gjennomførte undersøkelser av forurensing og grunnforhold, ikke gir grunnlag for endring av forutsetningene for nytt sykehus på Brakerøya.
  5. Styret ber administrerende direktør å komme tilbake til styret med konkretisering og implementering av endringer innen fag- og funksjonsfordelinger i forbindelse med arbeidet med Utviklingsplan i 2017.

De ansattes representanter i styret er fortsatt bekymret for dimensjoneringen, og er redd det nye sykehuset er for lite når det står klart. De hadde en protokolltilførsel med tre punkter til vedtaket som ble gjort.

«Vi er fortsatt bekymret for de dimensjonerende faktorer som er lagt til grunn i prosjektet og arbeidsforholdene for de ansatte i det nye sykehuset. Vi har hele veien uttrykt vår bekymring for at vi nå planlegger et nytt sykehus som er for lite den dagen det åpner. Vi viser til erfaringer fra AHUS og Østfold.

En enstemmig gruppe av tillitsvalgte fraråder på det sterkeste å gå inn for etappevis utbygging av nytt sykehus i Vestre Viken. Dette vil, som beskrevet i samlerapporten om optimalisering av det nye sykehuset, få alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljø, andre investeringer i foretaket, samt foretakets generelle økonomiske bærekraft. I tillegg understreker vi risikoen for en forsinket og mulig manglende satsning på psykisk helsevern dersom dette blir prioritert som siste trinn.

For å realisere Nytt sykehus og BRK-prosjektet er det lagt opp til betydelige innsparinger de neste årene. Dette har betydelige potensielle konsekvenser for pasientbehandling og arbeidsmiljø. De tillitsvalgte vil derfor oppfordre til kontinuerlig oppfølging og monitorering av de konsekvensene innsparingstiltakene får på disse områdene, samt at tillitsvalgtgruppen løpende orienteres og involveres i denne prosessen.»