Samler hjertepasientene

Kongsberg sykehus åpnet egen hjerteenhet og samler hjertepasientene på en sengepost.

Vestre Viken HF
Publisert 07.10.2021
Sist oppdatert 04.07.2023

ÅPNING: Den nye hjerteenheten på Kongsberg sykehus ble offisielt åpnet onsdag 6. oktober.

ÅPNING: Den nye hjerteenheten på Kongsberg sykehus ble offisielt åpnet onsdag 6. oktober.

Det har i mange år vært et ønske fra de ansatte på Kongsberg sykehus om å samle hjertepasientene på en sengepost på sykehuset.

Åpningen av hjerteenheten onsdag 6. oktober markerer at målet med fjorårets forbedringsprosjekt i medisinsk avdeling er oppnådd.

Legges inn på hjerteenheten

Underveis i prosjektet ble det avdekket at pasientene i varierende grad får den oppfølgingen de bør ha. Blant pasienter med hjerteinfarkt kom det frem av retrospektive målinger at kun 64 prosent av pasientene hadde hatt besøk av en fysioterapeut og ingen hadde fått informasjon om kosthold.

Dette er to av flere faktorer som kan ha betydning for å forebygge nye infarkt.
Etablering av hjerteenheten medfører at alle pasienter som blir lagt inn på Kongsberg sykehus, der kardiologi er hoveddiagnose, nå skal legges inn på hjerteenheten. I tillegg åpnes det for å legge pasienter på denne enheten som kan profitere å følges opp av personell med spesialkompetanse på kardiologi, selv om kardiologi ikke er deres hoveddiagnose.

Sju senger i enheten

Det er satt av 7 senger til enheten, samt et eget prosedyrerom der blant annet ekkokardiografi kan utføres.

For å sikre at pasientene får den behandlingen sykehuset mener de bør ha, er det laget en tverrfaglig sjekkliste for lege, sykepleier og fysioterapeut som brukes i daglige statusmøter.

For pasienter med hjerteinfarkt skal oppfølgingen etter utskrivelse fra sykehuset bedres ved etablering av et nytt LMS-tilbud. Dette omfatter telefonoppfølging av kardiologisk sykepleier innen to uker etter utskrivelse, deltakelse på hjertetrim og –kurs, samt oppfølging av kardiolog på poliklinikken.

Forhåpningen er at etablering av en hjerteenhet bidrar til å styrke det kardiologiske fagmiljøet på sykehuset, øke tilgjengeligheten av kardiolog på sengepost og sikre at pasientene får den behandlingen sykehuset mener de bør ha. Et tilbud som kommer både de ansatte og pasienter til gode. 

40 prosent av pasientgrunnlaget på Kongsberg er kardiologiske pasienter.

Kort vei til forbedringstiltak

Dette prosjektet har vært et samarbeid mellom medisinsk avdeling og sykepleieavdelingen på Kongsberg sykehus.

- Resultatet av prosjektet viser at det er nyttig å samarbeide på tvers av avdelinger og fagprofesjoner for å oppnå forbedringer, sier fysioterapeut Therese F. Haare.

I tillegg viser dette en av mange fordelene ved å være et lokalsykehus: - Det er kort vei til å implementere nye forbedringstiltak til fordel for pasientene våre, komplementerer kardiolog Mohpal S. Kahlon.

KLAR: Fra feiringen av den nye enheten.

KLAR: Fra feiringen av den nye enheten.