Samhandling på tvers i Vestre Viken

Etter at nye Hallingdal sjukestugu åpnet dørene i september, har pasienter i Hallingdal fått et komplett distriktsmedisinsk senter. Mye takket være samhandling internt i foretaket.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 27.01.2017
Flyfoto av en stor bygning
Nye Hallingdal sjukestugu er et komplett distriktsmedisinsk senter i Hallingdal.

- Sjukestugu er helt unik. Det er ingen andre steder i landet hvor man har etablert et så godt tilbud til befolkningen så langt unna et av de store sykehusene, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

Sjukestugu er organisert under Medisinsk avdeling på Ringerike sykehus, men behandler både medisinske og kirurgiske pasienter.

 - Pasientene som behandles her, er pasienter som ellers måtte vært på sykehus flere timer unna hjemstedet. Behovet for spesialisthelsetjeneste i regionen er stort, og derfor er det fint at vi har styrket dette tilbudet, sier
klinikkdirektør Per Bleikelia.

Viktig for pasientene

13. september åpnet en toppmoderne dag- og døgnavdeling med 20 sengeplasser, 10 sengeplasser for spesialist-helsetjenestene og 10 sengeplasser for de seks kommunene i Hallingdal. Vestre Viken drifter også de kommunale senge-plassene, og det har ikke noe å si for pasienten om man ligger på kommunal- eller spesialisthelsetjenestens seng. Men måten dette er gjort på, gjør samhandlingssjef Reidar Aasheim stolt.

 - Dette er kanskje et av de viktigste tiltakene for å få samhandlingsreformen til å fungere optimalt. Sengeplassene som deles mellom kommune og Vestre Viken gjør at pasienten slipper å bli fraktet til kommunal institusjon, men får behandling samme sted så lenge det er behov for det, sier Aasheim.

Komplett tilbud

Det at Sjukestugu har et nokså komplett tilbud til en stor befolkningsgruppe skyldes god dialog og samarbeid på tvers av klinikkene i Vestre Viken. Klinikk for medisinsk diagnostikk er sterkt representert på sjukestugu. Med eget laboratorium og CT-maskin som åpnet på forsommeren, er tilbudet til befolkning og tilreisende i Hallingdal meget sterkt.

 - Driften av CT-maskinen tok seg gradvis opp og kom ordentlig i gang i september, og innføringen har gått som planlagt og ønsket, sier seksjonsleder i Avdeling for bildediagnostikk, Marianne Kroken.

Hun forteller at pasienter med mulig hjerneslag har fått undersøkelse på HSS, og at det er gitt trombolysebehandling. Videre har CT-maskinen blitt brukt til en rekke andre undersøkelser av pasienter både inneliggende ved HSS og polikliniske pasienter.

 - Vi dekker en god del av behovet til de polikliniske pasientene i regionen. Det er veldig bra, sier Kroken.

Bildeseksjonen på Sjukestugu gjennomfører i prinsippet alle typer undersøkelser, bortsett fra undersøkelse av traumepasienter som sendes til Ringerike sykehus.

Positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene hun har fått på tilbudet er utelukkende positive.

 - Pasientene er glad de slipper lang reisevei, og personalet på Sjukestugu er fornøyde med å kunne tilby pasientene dette. Så har vi noen utfordringer fremover, sier hun og peker på at det ikke er strøm til å kjøre både CT og røntgen-lab samtidig, og at de gjerne skulle hatt økt bemanning.

Eget laboratorium

Også laboratoriet på Hallingdal sjukestugu har gjort flere forbedringer det siste året. Blant annet er analyserepertoaret utvidet med elektrolytter og kreatinin og de har fått et blodkulturskap.

 - Dette gjør at man raskere får avklart og behandlet pasientene. Videre har vi startet trombolysevakt for bioingeniørene, startet budbil som kjører tur/retur Ringerike - Ål fem dager i uken, og etablert ordningen som sikrer at det til enhver tid er kriseblod tilgjengelig for luftambulansen på Ål, sier avdelingssjef i Avdeling for laboratoriemedisin, Trude Steinsvik.

Livreddende tilbud

Sistnevnte er klinikkdirektør Torkil Clementsen svært fornøyd med. Han har selv hospitert som luftambulanselege det siste året, og har vært med å gi pasienter kriseblod underveis til sykehus.

 - Dette tiltaket vet vi at er livreddende. Det gjør meg stolt å se hva de ansatte i flere klinikker på sjukestugu har fått til både når det gjelder løsningen med kriseblod, men også den totale diagnostikkpakken KMD leverer i Hallingdal, godt koordinert med prehospitale tjenester, sier han.

I tråd med samhandlingsreformen har klinikken også fra og med november 2016 etablert samdrift i nye lokaler hvor laboratorium og blodbank er samlokalisert med Ål legekontor.

 - Vårt utgangspunkt er at det beste er å samarbeide med kommunene istedenfor å bygge opp dobbel kapasitet. Det er mange fordeler med å ha et faglig fellesskap og større miljø, sier Trude Steinsvik.