Psykisk syke følges tett

Gravide kvinner med bipolar lidelse følges tett fra tidlig i svangerskapet. Tilbudet i Vestre Viken har vakt nasjonal oppmerksomhet og resultatene viser at både mor og far er veldig fornøyd med den tette oppfølgingen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 20.06.2023
Sist oppdatert 14.05.2024
Mor med barn i armene.
Kvinner med bipolar lidelse som får barn nyter godt av gode planer og tett oppfølging.

Tilbake i 2005 begynte psykologspesialist Teija Anke, ved sped- og småbarnsteamet på BUP Drammen, å få henvist gravide kvinner med bipolar lidelse og andre psykiske lidelser. Essensen var ofte en dyp bekymring for graviditet, hvordan den og fødsel ville påvirke sykdommen, frykt for fødselsdepresjon og psykose, og om de ville klare å bli mammaer slik de ønsket for barnet sitt. 

– Det fantes spesielt lite forskning om denne livsfasen hos kvinner med bipolar lidelse. Det var overraskende, siden bipolar lidelse gir den største risikoen av alle psykiske lidelser for innsykning etter fødsel, forteller Anke.  

Hun forteller videre at gravide med bipolar lidelse risikerer forverring av sin sykdom under graviditet, og slike forverringer øker faren for komplikasjoner i svangerskapet. Tiden etter fødsel er spesielt sårbar. Derfor trengs det god oppfølging og behandling som starter tidlig, allerede i svangerskapet, og hvor kvinnen og partner blir fulgt til etter fødsel.  

Forskning har vist at cirka 40 prosent av kvinner med bipolar lidelse opplever en sykdomsepisode etter fødsel og for 20 prosent er den såpass alvorlig som psykose. 

Portrett av Teija Anke

Teija Anke

Fra klinisk arbeid til doktorgrad 

Ankes kliniske erfaringer med kvinnene og deres familier, kombinert med lite eksisterende forskning, ble i 2014 starten på en forskningsstudie i Vestre Viken. Den resulterte i PhD-grad for Anke. Studien ble gjort i samarbeid med FoU avdelingen ved forsker og psykologspesialist Dag Vegard Skjelstad og Dr. Psychol Kari Slinning ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Sør-Øst.  Resultatene fra forskningen er nå i ferd med å implementeres i et systematisk og godt tilbud for pasienter og familiene.  

I forskningsstudien ble kvinner med etablert bipolar lidelse og deres partnere rekruttert så tidlig som mulig i svangerskapet. Til sammen 26 familier inngikk i forskningen, og alle ble fulgt i ett år etter fødselen med ulike systematiske undersøkelser. Anke vurderte blant annet kvinnens stemningsleie og samspill mellom mor og barn. Andelen kvinner i Ankes studie som ble syke med stemningsepisode etter fødsel er sammenlignbar med internasjonale tall, og understreker viktigheten av å starte oppfølging tidlig. 

– Et viktig aspekt er oppfølgning av medisinering, og her trengs det mer innsats, konkluderer Anke.  

– Kvinnene og partner har mange spørsmål om trygg medisinering under graviditet og amming. Et forhold som det er nødvendig å ta hensyn til er de fysiologiske endringene i graviditet som bl.a. påvirker opptak og utskillelse av medikamenter. Det kan bety at doser som fungerer bra før graviditet, f.eks. kan bli for små under graviditeten. Dermed øker risikoen for innsykning hos enkelte, sier hun.  

Systematiske oversikter anslår at 66 prosent av de med bipolar lidelse får en forverring etter fødselen dersom de ikke har riktig medisinering. Dette tallet endres derimot til om lag 25-30 prosent med riktig medisinering.  

Søvn 

Hvis det er en klar forebyggende faktor for forverring av bipolar lidelse, så er det søvn. Kvinnene må få nok søvn. Anke er krystallklar. Men så vet alle nybakte foreldre at det er nettopp den ene tingen som er vanskelig å få til med en nyfødt i hus. Nøkkelen er gode planer og en partner som stiller opp. 

– Planene skal være konkrete og ha som mål at mor skal få sove. Det holder ikke å generelt forvente at besteforeldre for eksempel kan stille opp. Vi planlegger hvor mye, når og på hvilken måte. Og så er det ikke til å komme ifra at partner har en meget viktig rolle. For enkelte så innebærer en slik plan at partneren håndterer barnet om natten slik at mor kan sove, forteller Anke.  
Gravid kvinne med partner

Partner er en viktig støttespiller for kvinner med bipolar lidelse.

​Partner er med 

Tilbudet ved BUP Drammen innebærer tett samarbeid med føde-poliklinikken ved Drammen sykehus. Anke forteller om et svært viktig og godt arbeid jordmødrene gjør ved å fange opp kvinner med bipolar lidelse, og også andre alvorlige psykiske lidelser.  

Ved første ultralyd blir kvinnene spurt om de vil ta imot tilbudet fra BUP. Sier de ja, så ringer Anke dem og informerer om tilbudet og betydningen av at far også blir med. I 90 prosent av tilfellene blir partner med. Så starter planleggingen. 

– Vi har i gjennomsnitt 4 konsultasjoner med parene før fødsel. Vi kartlegger faktorer ved den bipolare lidelsen som er kjent å være risikoøkende eller beskyttende. Vi vurderer hvor stemningsmessig stabil kvinnen er, vi ser på arvelighet, om kvinnens mor og eventuelle søstre har hatt stemningsepisoder etter fødsel, samt en rekke andre faktorer, forteller hun.  

Den erfarne psykologspesialisten tegner et bilde av en ganske rigid og planstyrt tid både under svangerskap og nyfødtperiode. Alt for å forebygge at mor skal bli syk. Og selv om mye ansvar skal fordeles til far og andre, så er Anke brutalt ærlig når hun snakker om alternativet. 

– Man risikerer i verste fall at mor blir så syk at hun ikke er i stand til å bidra i omsorgen for barnet. Det er et tap både for barnet, mor og familien for øvrig. Både partnere og kvinnene selv sier de opplever det trygt og godt med tett oppfølging, sier Anke.  

Bedre samspill 

Et aspekt som Anke og hennes kolleger vurderte under forskningen, var samspillet mellom mor og barn i tiden etter fødselen. Resultatene viser at det er forskjell på hvordan kvinner med bipolar lidelse samhandler med barna sammenlignet med friske kvinner. 

– Vi ser at kvinner med bipolar lidelse kan ha en mer emosjonell flat respons på barnets kommunikasjon og uttrykk, og kan streve med å ikke like godt oppfatte barnas små signaler. Det er også blitt funnet i internasjonale studier. Hvorvidt det henger sammen med f.eks nedstemthet, eller er en mer stabil utfordring hos enkelte med bipolar lidelse vet vi for lite om. Men basert på forskningen kan vi hjelpe kvinnene med utviklingen av samspillet, sier hun. 

Anke presiserer at hun snakker om dette som en gruppe, og at det er mange med bipolar lidelse som har et helt adekvat og godt samspill med barnet. Men som gruppe, er dette et gjennomgående trekk.  

– Det er veldig viktig at vi kartlegger dette, og setter inn tiltak. Vi vet at barn av kvinner med bipolar lidelse har større risiko for å utvikle psykiske vansker. Målet er at samspillet mellom mor og barn skal bli så godt som mulig slik at denne risikoen reduseres, forteller hun. 

Modell for andre 

Forskningen til Anke, og tilbudet som er etablert i Drammen, har vakt oppsikt nasjonalt. Flere ønsker å få kunnskap om løsningen.  

– Vi er fornøyde med tilbudet som vi har. Det er et veldig godt samarbeid mellom fødepoliklinikk/-avdeling og BUP. Det eneste vi ønsker oss nå er en dedikert psykiater som er interessert i det vi kaller perinatal psykisk helse og som kan være en ressursperson sammen med oss, ikke minst med tanke på medisinering og lignende, avslutter Anke.  ​