Ønsker å løfte LIS-utdanningen i Vestre Viken

Anniken Riise Elnes er ansatt i en nyopprettet stilling som Utdanningskoordinerende overlege og fagansvarlig for LIS-utdanningen i Vestre Viken. – Vi er glade for å ha fått en så dyktig person på plass, sier Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF.

Publisert 15.12.2021
Sist oppdatert 11.01.2024
Anniken Riise Elnes og Lisbeth Sommervoll
SATSER: Anniken Riise Elnes (til venstre) sammen med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Stillingen som fagansvarlig LIS-utdanning er helt nyopprettet, og Anniken Riise Elnes tiltrådte stillingen i høst.

Hennes arbeidsoppgaver vil være å bidra til å sikre at Vestre Viken HF gjennomfører de oppgaver helseforetaket er pålagt å ha ansvar for i forbindelse med LIS-utdanning. Hun skal også være en faglig rådgiver i LIS-spørsmål internt og fra samarbeidspartnere.

Vestre Viken ønsker et løft for LIS-utdanningen med satsning på gode læringsmiljø som motiverer, videreutvikler og beholder leger gjennom et helt arbeidsliv.

I Vestre Viken HF er det om lag 650 personer som er LIS (leger i spesialisering).

- LIS-utdanningen er viktig

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll er glad for å ha denne stillingen på plass, og svært tilfreds med ansettelsen.

- LIS-utdanningen er veldig viktig for oss i Vestre Viken. Vi ønsker å være gode på det, men ser at vi trenger å sette det mer i system. Derfor trenger vi en person som har det som sitt spesielle ansvarsområde. Nå har vi vært så heldig å få rekruttert en dyktig person som skal jobbe som fagansvarlig LIS-utdanning. Det er vi veldig glade for og har store forventninger, sier Lisbeth Sommervoll.

Anniken Riise Elnes er spesialist i pediatri og har jobbet 10 år som barnelege i OUS. På det tidspunktet hvor ny spesialistutdanning ble innført satt hun i spesialitetskomiteen i pediatri hvor det ble utarbeidet læringsmål sammen med Helsedirektoratet.

Riise Elnes har også en Executive Bachelor of Management i kunnskapsledelse fra BI, samt et år på Healthcare Leadership Academy, London UK, for å bedre forstå hvordan vi skaper, videreutvikler og nedarver kunnskap i helsetjenesten.

Felles kompetansemål (FKM)

- Ny spesialistutdanning for leger har endret måten vi jobber med utdanning og kompetanseoverføring i sykehusene. Tidligere var det summen av arbeidet tid innenfor fagfeltet som var det vesentligste, nå er det konkrete læringsmål som skal oppfylles for at kompetansekravene til spesialistutdanningen er innfridd, forteller Riise Elnes, og fortsetter:

- I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene har vi fått et helt nytt sett med nyord å forholde oss til; Felles kompetansemål (FKM), veileder, supervisør, gruppeveiledning og vurderingskollegium for å nevne noe. For mange har nok særlig dette med FKM vært et ullent begrep som trenger utdypende forklaring for å forstå hensikten og nytteverdi.

- Dersom man skal hente ut sitt fulle potensial som lege så rommer legerollen mer enn kun å ha solide kunnskaper og ferdigheter innenfor sitt fagfelt. Kort forklart er det dette FKM handler om, at det er viktige elementer som kommunikasjon, ledelse, etikk, samhandling og systemforståelse som også må læres, og når vi er bevisste og behersker de ulike legerollene så vil vi faktisk løfte kvaliteten på arbeidet vi utfører som leger, sier Anniken Riise Elnes.

Kunnskapsutvikling som et konkurransefortrinn

- Den største aha-opplevelsen jeg fikk under studiene i kunnskapsledelse (Knowledge Management) var at store deler av kunnskapen vi besitter i helseorganisasjonene er såkalt «taus kunnskap». Taus kunnskap er ofte utfordrende å beskrive for andre da det er knyttet til ferdigheter i kroppsbeherskelser, fysiske erfaringer, sanser og intuisjon, sier hun.

- I sykehushverdagen kan vi best oversette taus kunnskap til det vi kaller «klinisk blikk». Hvordan får vi tak på denne kunnskapen? Hvordan forvalte og videreutvikle den? Og hvordan klarer vi å nedarve, og dermed sikrer oss at denne kunnskapen forblir i organisasjonen når personell slutter eller går av med pensjon? Det starter med å vite noe om hva som er en kunnskapshjelpende kontekst og hvilke premisser som ligger til grunn for at kunnskap nedarves, videreutvikles og deles.

- Dette gleder jeg meg til å jobbe videre med, for her tror jeg vi i helsesektoren har et stort uforløst potensiale!, sier Anniken Riise Elnes.