Nytt sykehus: I mål med tilpassing

Oppfølgingsgruppen under ledelse av Helse Sør-Øst har avgitt en rapport med forslag til hvordan bygging av nytt sykehus i Drammen kan tilpasses planforutsetningene.

Publisert 05.12.2016

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus har nå oversendt rapporten som redegjør for hvordan kostnadsrammen for det nye sykehuset kan bringes ned fra 8,8 til 8,2 milliarder kroner, i tråd med mandatet.

Oppfølgingsgruppen med representanter fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF har foreslått en optimalisering av skisseprosjektet som til sammen gir en kostnadsreduksjon på 401 millioner kroner. Dette oppnås i hovedsak gjennom redusert fotavtrykk på bygget ved å bygge høyere og mer kompakt, samt ved å samle lette funksjonsarealer i adkomstbygget.

Den mye omtalte øyeavdelingen anbefaler oppfølgingsgruppen at skal beholdes i nytt sykehus på Brakerøya. Dette fordi analysene viser at investeringskostnadene samlet sett ikke blir redusert, samtidig som driftskostnadene øker. Videre er det ikke funnet en hensiktsmessig plassering på Bærum sykehus.

Les mer på Helse Sør-Østs nettsider

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff vil legge frem rapporten for uttalelse for sitt styre 19. desember. Styret i Helse Sør-Øst RHF har bedt om at arbeidet oppsummeres i en egen sak som behandles før oppstart av forprosjekt kan godkjennes. Styret i Helse Sør-Øst RHF har første møte i 2017 den 2. februar.