Nytt sykehus i Drammen - Veien videre

Arbeidet med å dimensjonere sykehuset på Brakerøya er godt i gang.

Publisert 20.09.2016
Sist oppdatert 26.10.2016

En mann som står foran en vannmasse
Gjennom arbeidet i høst skal planene for det nye sykehuset i Drammen nedjusteres til den vedtatte rammen på 8,2 milliarder. I arbeidet skal prosjektorganisasjonen se på fire ulike tiltak.

  • Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt
  • Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter
  • Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger
  • Større grad av egenfinansiering

- I henhold til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF har Helse Sør-Øst RHF nå overtatt styringen av dette prosjektet. Sykehusbygg HF er engasjert til å lede prosjektet på vegne av Helse Sør-Øst RHF, sier direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt, Finn Egil Holm.

Organisering

For å sikre fremdrift og forankring i arbeidet, er det opprettet egen oppfølgingsgruppe mellom Helse Sør-Øst RHF/Sykehusbygg HF og Vestre Viken HF. Gruppen har følgende sammensetning:

Fra Helse Sør-Øst RHF:
• Prosjektdirektør Dag Bøhler (leder)
• Direktør medisin og helsefag Alice Beate Andersgaard
• Prosjektsjef Nina Kristiansen
• Prosjektsjef Øyvind Ludvigsen
• Finansdirektør Line Alfarrustad

Fra Vestre Viken HF:
• Prosjektdirektør Rune Abrahamsen
• Fagdirektør Halfdan Aass
• Prosjektleder Kristine Østby Johansen
• Økonomidirektør Ørjan Sandvik
• Direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt Finn Egil Holm

I tilknytning til de ordinære oppfølgingsmøtene mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF i slutten av hver måned, gjennomgår styreleder og administrerende direktør i Vestre Viken HF og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF status i de enkelte delutredningene.

Funksjonsfordeling

Som kjent skal prosjektorganisasjonen blant annet se på foretakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter. Følgende skal utredes videre:

A. Vurdering av endret opptaksområde for lokalsykehus-funksjonen som følge av kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum. Røyken og Hurum kommuner hører i dag til lokalsykehusområdet for Drammen sykehus. Det er planlagt kommunesammenslåing av Hurum, Røyken og Asker kommune. Det bør vurderes konsekvenser dersom opptaksområdet for lokalsykehusfunksjoner endres som følge av dette.

B. Flytting av aktivitet/funksjoner fra Drammen sykehus til Bærum sykehus
1.Nevrologisk poliklinikk/dagbehandling for Asker og Bærums befolkning
2.Poliklinikk/dagbehandling for barn og unge for Asker og Bærums befolkning
3.Hele eller deler av øyeavdelingen
4.Hele eller deler av ØNH-avdelingen
5.Medisinske støttefunksjoner:
a. Mikrobiologi med unntak av det som er nødvendig for ø.hjelp-funksjoner
b. Innen medisinsk biokjemi: Farmakologiske analyser

C. Flytting av deler av elektiv virksomhet fra Drammen sykehus til annet sykehus i Vestre Viken
1.Konsekvenser av flytting av 20 % av elektiv ortopedisk virksomhet – både inneliggende, dag og poliklinikk – vurderes. Arealene må da etableres annet sted.
2.Konsekvenser av flytting av en begrenset del av følgende aktiviteter vurderes: gynekologi (ikke kreft), urologi (ikke kreft), karkirurgi (åreknuter) og gastrokirurgi (enkle tilstander, f. eks. brokk). Gjelder både poliklinikk, dagkirurgi og innleggelser.

D. Flytting av deler av alderspsykiatri fra NVVS til DPS
Alderspsykiatrien er i NVVS dimensjonert noe høyere enn i Nytt sykehus Østfold (NØS). Den er foreslått vurdert dimensjonert ned til tilsvarende areal som ved NØS. Øvrig aktivitet forutsettes flyttet til DPS-ene.

Det skal utredes konsekvenser for pasienter, fagmiljø, driftsøkonomi og investeringskostnader ved flytting av hele eller deler av angitte funksjonsområder fra nytt sykehus til andre sykehus innenfor helseforetaket. Inkludert i utredningen ligger gjennomgang av muligheter for å etablere aktuelle funksjoner og kapasiteter innenfor bygningsmassen i de øvrige sykehus.

- Det er viktig å påpeke at det til nå kun er besluttet hvilke områder som skal vurderes. Listen inneholder både mer areal enn det vil være nødvendig å redusere prosjektet med, og mer areal enn det vil være mulig å innpasse i øvrige sykehus, presiserer Holm.

Optimalisering

Under punktet om generell optimalisering av skisseprosjektet har prosjektorganisasjonen kommet frem til en løsning som reduserer fotavtrykket på tomten noe. Dette innebærer at både den somatiske og psykiatriske delen blir en etasje høyere. Samtidig vil det gi kortere avstander inne i bygget noe som vurderes som en fordel for all logistikk både med hensyn til pasienter, personell og vareflyt.

I optimaliseringen som er gjort er det lagt vekt på å videreføre prinsipper og løsninger som ble utviklet i medvirkningsgruppene hvor ansatte i Vestre Viken har vært sterkt representert.

- Målet her er å komme frem til en basismodell som er enklere og mer effektiv å bygge, og dermed gir en redusert investeringskostnad, sier Holm.

Ytterligere vurderinger

Gjennom høsten skal prosjektorganisasjonen utrede etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger. Dette arbeidet er ikke igangsatt per dags dato.

Arbeidet med å se på større grad av egenfinansiering er igangsatt og dette arbeidet vil pågå parallelt med det øvrige utredningsarbeidet.

- Det er lagt opp til stor grad av medvirkning i den videre prosessen. Det er svært viktig både for fremdriften og for sikre gode prosesser at det er tett og god dialog med tillitsvalgte, vernetjeneste og andre ansatte i jobben som skal gjøres utover høsten, sier Finn Egil Holm.

Holm presiserer at de ulike tiltakene skal sluttføres i en rapport som styret i Vestre Viken skal behandle i sitt møte 19. desember.

- Dette betyr i praksis at det først er i saken til styret i desember i år at administrerende direktør Nils Fr. Wisløff vil legge frem sine synspunkter. Etter vedtak i styret i Vestre Viken skal for øvrig saken til endelig behandling i styret til Helse Sør-Øst i februar, sier han.