Ny modell for oppfølging av lærlinger i ambulansefag

Fra 2023 følges lærlinger i ambulansefag opp av en koordinator i utdanningsavdelingen i Vestre Viken HF.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 09.01.2024
Sist oppdatert 17.01.2024
En mann i rød jakke
Georg Smefjell er en av førsteårslærlingene i ambulanseavdelingen i Vestre Viken HF.
Fra våren 2023 ble bestemte ambulanseavdelingen i Vestre Viken Helseforetak at lærlinger i ambulansefag skulle følges opp av en koordinator i utdanningsavdelingen i Vestre Viken, på lik linje med lærlinger innen helsefag og service og administrasjonsfaget. 
 
Stillingen ble utlyst og Ulrika Kirudd Letmolie ble ansatt i 100 prosent stilling. Hun tok umiddelbart tak i arbeidet, og i første runde innebar dette å bli kjent med de ansatte og organiseringen av ambulansetjenesten. 
 
- Hun gjorde seg også godt kjent med hvordan ordningen for veiledere og lærlinger fungerte. Både utdanningsavdelingen og Ulrika har etter dette kommet med mange gode innspill og forslag til hvordan lærlinger og veiledere kan ivaretas på best mulig måte, og som et resultat er nå lærlingeløpet for lærlinger i ambulansefaget blitt vesentlig endret, forteller Jon Richard Figenschou, seksjonsleder kompetanse i ambulanseavdelingen.

Et stort ansvar

- Å utdanne lærlinger medfører et stort ansvar. Vestre Viken forplikter seg til at lærlingene etter endt læretid innehar kunnskap og ferdigheter i henhold til læreplanen for VG3 som er satt av Utdanningsdirektoratet. Det er også viktig å sikre at alle lærlingene får en lik utdanning uavhengig av hvilken ambulansestasjon de er lærling ved, og hvilken veileder de har, forteller Jon Richard Figenschou. 
 
For å sikre dette ble det satt ned en arbeidsgruppe med dedikerte fagpersone. Alle læringsmålene for lærlingene i kompetanseportalen ble grundig gjennomgått og revidert med bakgrunn i læreplanen for VG3. 
 
Lærlingløpet ble delt opp i kvartal, og det ble utarbeidet en oversikt over kurs og læremål knyttet opp mot den enkelte periode. Det har vært gjort et omfattende stykke arbeid som vil styrke kvaliteten i opplæring og oppfølging av både veiledere og lærlinger fremover samtidig som Vestre Viken oppfyller kravene som ligger til det å være en lærebedrift. 

Ansatte har blitt kurset

Veiledernes rolle er viktig under lærlingtiden. Det ble derfor arrangert dagskurs i veiledning med Sidsel Tveiten (professor emerita innen veiledning).  Kurset var et samarbeid mellom utdanningsavdelingen og prehospitale tjenester (PHT). 
 
Også fagutviklere fra de ulike ambulansestasjonene deltok på kurset, de har også en viktig rolle i forbindelse med lærlingene. Kurset ble holdt under lærlingenes oppstartsuke, og var en fin mulighet for veilederne og fagutviklerne å bli litt kjent med «sin» lærling.  
 
Alle lærlingene har fått utdelt bøker og forventes å stille forberedt til fagdager og samlinger.

Slik er oppfølgingen i praksis

Oppfølgingen av 1–års lærlinger:

Fagdager
1-års lærlinger har 2 fagdager pr. måned, under måneder med høy aktivitet for eksempel ved gjennomføring av kode 160 (kompetansebevis for utrykningskjøring) utgår fagdag. Tema for fagdagene blir satt utfra fokusområder for den aktuelle tidsperioden i utdanningsplanen som tar utgangspunkt i læreplanen for VG3. På utdanningsplanen fremkommer målene i kompetanseplanen tydelig, det er tenkt at lærlingene aktivt skal jobbe i kompeanseportalen og sende gjennomførte kompetansemål til signering. Da er det også lettere for stasjonsleder å følge progresjonen.
 
Veiledning 
Veiledningssamtale mellom veileder og lærling skal fylles ut og leveres i kompetanseportalen hver måned. Det skal angis tydelige forventninger til lærlingen og settes fokus for neste måned. 
 
Halvtårssamtale
Stasjonsleder kaller inn veileder, lærling og lærlingkoordinator til samtalen desember og mai.
Vurderingsskjema fra Fylkeskommunen brukes som mal for samtalen.
 
2-års lærlinger:

Fagdager
2-års lærlinger har fagdag 1 gang pr. måned. Under denne perioden tar vi utgangspunkt i at de fleste av lærlingene har bestått selvstendighetsvurdering og undervisningen går derfor mer i dybden enn under 1. året. Fokus kan være for eksempel farmakologi, innsatsleder helse. På slutten av våren vil det være fokus på og forberedelse til fagprøven. 
Fagdagene består av teori og casetrening. Lærlingene kommer med innspill til temaer de ønsker gjennom gått på fagdager.
 
Refleksjonsrapport 
Skrives av lærlingen hver måned og lastes opp i kompetanseportalen.

Stort lærlingsutbytte

Samtlige lærlinger forteller om stort læringsutbytte og mestringsfølelse av å øve sammen, og ha fagdager som er tilpasset deres nivå. De gir tilbakemelding om opplevelse av å være en del av et læringsmiljø, noe de har savnet, dette er spesielt verdifullt for lærlingene som er eneste lærlingen på stasjonen. Det blir også satt av tid til å ta opp spesielle hendelser eller caser de kan ha opplevd siden sist fagdag.
 
Alt fagstoff blir lagt ut i lærlingenes teamskanal i etterkant av fagdagen. Lærlingene oppfordres til å gå gjennom fagstoffet fra fagdagene sammen med veileder i etterkant av fagdagen.
 
Lærlingene får tema for fagdagene i god tid og forventes å stille forberedt. Undervisningen på fagdagene gjennomføres av koordinator og dedikerte ansatte fra ambulansetjenesten.