Mer pasienttid og mindre venting

Prosjekt helselogistikk vil gi mer pasienttid og en mer oversiktlig hverdag for de ansatte.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 11.05.2021
Sist oppdatert 11.01.2024

Marieke Claessen


POSITIV.
Marieke Claessen er avdelingsjef Gyn/Føde ved Drammen sykehus og leder for Vestre Vikens referansegruppe. Hun er meget positive til prosjektet.

 

Mål om mer pasienttid og mindre venting - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Prosjekt helselogistikk vil også gi bedre teknologiske løsninger som samsnakker.

- Det vil øke legenes tid sammen med pasientene, sier Marieke Claessen, avdelingssjef ved Gyn/føde ved Drammen sykehus.

Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 22. april klarsignal for å gå videre med arbeidet. Vedtaket i styret i Helse Sør-Øst RHF betyr at utprøvingen starter på enkeltavdelinger ved fire helseforetak: Oslo universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark.

Helselogistikk handler om å få til bedre flyt i pasientbehandlingen, slik at både pasienter og medarbeidere på sykehusene slipper unødvendig venting og kan disponere tiden på en bedre måte. Pasienter skal blant annet kunne sjekke inn og betale selv, og interne bestillinger av for eksempel vask- og portørtjenester skal formidles direkte til riktig medarbeider. Videre legger løsningene til rette for bedre intern kommunikasjon, blant annet ved direkte varsling på mobil.

Marieke Claessen er avdelingsjef Gyn/Føde ved Drammen sykehus og leder for Vestre Vikens referansegruppe. Hun er meget positive til prosjektet.

- For å kunne bruke min kompetanse som lege i størst mulig grad til direkte pasientbehandling, blir det viktig at innføring av ny teknologi øker min tid sammen med pasienten. Både i form av enklere dokumentasjonsrutiner, mindre dobbeltføringer, raskere dialog med samarbeidspartnere og en ryddig og oppdatert oversikt over pasientens status.

- Jeg forventer at en god beskrivelse av pasientforløpene og underliggende arbeidsprosesser blir viktige premissleverandører ved implementering av nye løsninger. Når ny teknologi kan sørge for at jeg til enhver tid har tilgang til de opplysningene jeg trenger, uten å måtte forholde meg til flere ulike programmer og verktøy, letter det min hverdag slik at mine møter med pasientene blir av bedre kvalitet, mener Marieke Claessen.

- Jeg har også en forventning om at helselogistikk kan sørge for en god oppgavefordeling mellom de ulike yrkesgruppene og at alle får tildelt oppgaver som tilhører sin kompetanse og sitt ansvarsnivå, føyer hun til.
I det regionale prosjektet har Vestre Viken vært aktive deltakere i konseptfasen i 2019 og i anskaffelsen av helselogistikk løsning i 2021.

Frem til nyttår vil det være fokus på detaljert løsningsdesign og ROS (risiko og sårbarhetsanalyse) i et samarbeid mellom leverandører, det regionale prosjektet, Sykehuspartner og helseforetakene som er med i pilotfasen.

- Fra nyttår og frem til juni vil det være uttesting av løsningen på en testplattform i regi av Sykehuspartner, før vi går over i «skarp produksjon» ved noen få enheter. Endelig godkjenning av leverandørenes løsninger vil være i Q3 2022, og etter dette vil helselogistikkløsningen kunne innføres i pilotforetakene og de øvrige foretakene i Helse Sør-Øst. For Vestre Viken betyr dette at ved valgt lokasjon vil løsningen bli satt opp for uttesting ved eksempelvis ett akuttmottak, 1-2 sengeposter og 1-2 poliklinikker, forklarer prosjektleder for piloteringen i Vestre Viken HF, Jan Terje Henriksen.
 
- Det blir bra å få på plass løsninger som gjør at vi kan bruke mindre tid på administrative oppgaver og mer tid på pasientbehandling, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

For Nytt Sykehus i Drammen (NSD) er helselogistikk-funksjoner lagt inn som forutsetning, Prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen uttaler:

- For å innfri forventninger og gevinster som er lagt til grunn for bygging av det nye sykehuset, er helselogistikk en viktig og avgjørende forutsetning. Dette er etterspurt av klinikkene og helt avgjørende for å innfri både pasienter og medarbeideres forventninger til et moderne helsevesen.

Mange av helseforetakene ønsker å ta i bruk løsningene som ligger inne i helselogistikk. Den regionale løsningen skal etter testperioden på 18 måneder, skaleres opp til full produksjon og innføres i hele regionen for de tre områdene; innsjekk og oppgjør, oversikt over ressurser og intern kommunikasjon. Målet er å gjøre løsningene tilgjengelig for alle helseforetak så raskt som mulig. 

Styret godkjenner gjennomføring av regional løsning for helselogistikk innenfor en kostnadsramme på 201 millioner kroner.