Kreftpasienter skal få bedre hjemmeoppfølging

I løpet av 2023 er det et krav om at alle pakkeforløpene for kreft skal oppdateres for å integrere «Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft». Dette vil gi kreftpasienter en bedre oppfølging, fra både spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 08.12.2022
Sist oppdatert 08.03.2023

lege

Gjennom det nye pakkeforløpet skal det gjøres en behovskartlegging av alle som får påvist kreftsykdom, eller som får tilbakefall. Denne kartleggingen skal gi svar på hvilke behov pasienten har utover behandling for selve kreftdiagnosen. Den skal også gi svar på hvem som får ansvar for oppfølgingen, og på hvilken måte. Til sammen skal det gjennomføres tre kartlegginger, der den første er i spesialisthelsetjenesten, og de to neste i kommunehelsetjenesten. Både voksne og barn skal få det samme tilbudet så raskt som mulig etter at diagnosen er stilt.

Nye ruti​​​​ner

Det nye pakkeforløpet krever endringer i rutinene ved helseforetakene og et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. I forrige uke arrangerte Helse Sør-Øst RHF en dialogkonferanse, med deltakelse fra helseforetakene, samhandlingsenheter, fastleger, kommuner og brukerutvalg, hvor erfaringsoverføring sto i fokus.​


Flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst har kommet langt i implementering av det nye pakkeforløpet.

Flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst har kommet langt i implementering av det nye pakkeforløpet.

Ha​​r startet

Ved Akershus universitetssykehus gjøres implementeringsarbeidet gjennom helsefelleskapet der faglige representanter fra helseforetaket og de tilknyttede kommunene sitter sammen. For øyeblikket prøves det ut fire nye løsninger, samtidig som det gjennomføres et Læringsnettverk i helsefellesskapet der alle kommuner, bydeler og relevante fagavdelinger på helseforetaket deltar. Overførbart elektronisk EDI-dokument i DIPS (journal) er testet og fungerer optimalt, så lenge mottaker i kommunen er kjent. Dette betyr at aktuelle ansatte i kommunen har tilgang til all relevant informasjon fra spesialisthelsetjenesten.

Ved Sykehuset Innlandet testes en gjennomføring av behovskartlegging for prostatapasienter ved en sykepleiepoliklinikk. Kartleggingen gir blant annet erfaringer for når i forløpet det er mest hensiktsmessig å gjøre behovskartleggingen.
​​​​
I Vestfold er det besluttet i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU), som består av representanter fra helseforetaket, brukere, samhandling og alle kommunene, å pilotere og å implementere behovskartlegging fortløpende ved alle pakkeforløpene for kreft. Internt i helseforetaket er det kartlagt og planlagt for testing, i kommunene er det laget flytskjema for hvordan dokumentasjon skal kunne tas imot i kommunen, samt ansvarsbeskrivelser for 2. og 3. behovskartlegging. 

Ved Oslo universitetssykehus kartlegges oppfølgingsbehov for brystkreftpasienter i et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune.

Les mer om pakkeforlø​pet

Pakkeforløp heim for pasientar med kreft - HelsenorgePakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Helsedirektoratet​​