Kampen om jernet i kroppen

De fleste levende organismer trenger jern for å leve. Ved infeksjoner prøver mikrober som bakterier og virus å få tak i og utnytte jern for å formere seg, mens mennesker på den annen side prøver å hindre at mikrobene får tak i jern. Denne prosessen er blitt kalt «kampen om jernet».

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 18.10.2023
En kvinne med langt hår
DOKTORGRAD. Kjersti Oppen (Foto: Åsne R. Hillestad)

Hos mennesker er hepcidin et nøkkelprotein for å regulere tilgangen til jern, mens ferritin er det viktigste lagringsproteinet for jern.

I sin doktoravhandling «Iron-Related Biomarkers as Predictors of Etiology and Prognosis in Pneumonia» har overlege Kjersti Oppen studert jernomsetningen hos pasienter med ulike typer lungebetennelse. Studien utgår fra medisinsk avdeling, Drammen sykehus i samarbeid med Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Flere viktige funn

- Arbeidet har gått ut på å studere jernomsetningen i kroppen under lungebetennelse. Vi fant at nivået av jernrelaterte markører som måles i blodet kan bidra til å sannsynliggjøre hvilken type mikrobe som forårsaket lungebetennelsen og identifisere pasienter som har økt risiko for å dø de første fem årene etter infeksjonen, sier Oppen, som nylig disputerte til graden PhD ved Universitetet i Oslo. Oppen arbeider til daglig arbeider som overlege i medisinsk biokjemi ved Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Høyere nivå av jern

I studien avdekket Oppen og medarbeidere høyere nivåer av ferritin ved lungebetennelse forårsaket av atypiske bakterier (f.eks. mycoplasma og legionellabakterier) sammenliknet med vanlige bakterier (f.eks. pneumokokker). I tillegg ble det funnet høyere nivåer av både ferritin og hepcidin ved lungebetennelse forårsaket av atypiske bakterier sammenliknet med virus som årsak.

- Disse observasjonene kan ha betydning for pasientbehandling fordi antibakterielle legemidler ikke er til nytte hvis årsaken er virus, mens atypisk og typisk lungebetennelse skal behandles med ulike typer antibiotika, forteller hun.

Oppen og medarbeidere fant også at lave nivåer av hepcidin i akuttfasen av lungebetennelse var forbundet med økt dødelighet i et langsiktig perspektiv.

- Måling av hepcidin kan derfor bidra til å identifisere pasienter som trenger ekstra oppmerksomhet og oppfølging i etterkant av en lungebetennelse, forteller Oppen.

Måling av ferritin gjøres rutinemessig døgnet rundt på sykehuslaboratorier, mens hepcidin er en nyere analyse som vanligvis ikke tilbys.

Oppen og medarbeidere sammenliknet to analysemetoder for måling av hepcidin og fant større ulikheter mellom metodene i akuttfasen av lungebetennelse, og at forskjellen økte med økende nivå av hepcidin. 
Disse funnene er viktige å være oppmerksomme på og ta hensyn til hvis man skal etablere hepcidin som en rutineanalyse ved sykehuslaboratorier.

Bedre rustet

- Kan du si litt om hvordan du har opplevd å jobbe med doktorgraden?

- Det har vært lærerikt og spennende på mange plan. Jeg har lært mye faglig og om forskningsmetodikk, men også det å jobbe selvstendig og målrettet og takle motgang. Alt i alt har det bidratt til at jeg føler meg bedre rustet som medisinsk biokjemiker.

- Som overlege har jeg en allsidig jobb som blant annet innebærer å være et bindeledd mellom laboratoriet og de kliniske fagmiljøene for å sikre god kvalitet på laboratorietjenestene, riktig bruk og forståelse av analysene vi tilbyr, avslutter Kjersti Oppen.