Høie hyller Blakstad

WHO fremhever arbeidet til BET-seksjonen på Blakstad i en ny internasjonal veileder for psykisk helsevern. Helse- og omsorgsminister Bent Høie er først i rekken av gratulantene.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 10.06.2021
Sist oppdatert 05.06.2023

BET-seksjonen på Blakstad sykehus er valgt ut som ett av kun tre døgntilbud på sykehusnivå i hele verden i en WHO-veileder som ble lansert internasjonalt 10. juni.

Bent Høie

GIR ROS. Helse- og omsorgsminister Bent Høie roser BET-seksjonen og synes det er flott at WHO fremhever arbeidet som gjøres på Blakstad. (Foto: Borgos Foto AS)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er full av beundring:
- Gratulerer til BET-seksjonen på Blakstad sykehus! Dere går foran i utviklingen av et psykisk helsevern basert på menneskerettigheter og der pasientens behov og ønsker blir lyttet til og vektlagt. Det er flott at WHO fremhever det arbeidet dere har gjort, sier Bent Høie.

- Til inspirasjon for andre land 

- Jeg er særlig glad for at WHO anerkjenner den jobben som dere og Norge har lagt ned med å få på plass medisinfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern. Medisinfri behandling gjør at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan leve et liv uten store bivirkninger av medisin. Det bidrar til økt mestring og muliggjør i større grad aktive liv og samfunnsdeltagelse, sier helse- og omsorgsministeren.

- Jeg håper arbeidet deres inspirerer andre land til å ta i bruk medisinfrie tilbud og å vektlegge menneskerettigheter i behandlingen av personer med psykisk sykdom, sier Bent Høie.

Eneste norske i veilederen

- Det er utrolig gledelig at Verdens Helseorganisasjon (WHO) ser til BET-seksjonen vår på Blakstad og velger ut dette tilbudet som ett av kun tre døgntilbud på sykehusnivå i hele verden i sin nye veileder om fremtidens psykiske helsetjenester, sier seksjonsleder Jørgen Strand i BET-seksjonen.

Seksjonen holder til på Psykiatrisk avdeling Blakstad, som er det psykiatriske sykehuset i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken helseforetak.

På grunn av koronapandemien ble den internasjonale lanseringen 10. juni fra WHO sin side gjennomført som et eget internettarrangement på Zoom.

Psykiatrisk avdeling Blakstad

INTERNASJONAL FOKUS. BET-seksjonen på Blakstad sykehus er valgt ut som ett av kun tre døgntilbud på sykehusnivå i hele verden i en WHO-veileder som nå er lansert internasjonalt.

Hva er BET?

BET står for basal eksponeringsterapi (medisinfri behandling) og seksjonen på Blakstad tilbyr intensiv døgnbehandling for mennesker med omfattende psykiske helseutfordringer.

Behandlingen ved seksjonen er rettet mot pasienter som i liten grad har hatt nytte av det ordinære tilbudet i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern.

BET tilrettelegger for, fremmer og understøtter menneskets evne til å leve et selvstendig og kvalitativt godt liv. Med utgangspunkt i pasientens verdier vil hun/han kunne lære seg å håndtere og forholde seg til sine psykiske helseutfordringer på en hensiktsmessig måte.

- Alle som kommer til oss får tilbud om BET som medisinfri behandling dersom de ønsker det, sier seksjonsleder Jørgen Strand.

Samsvarer med WHO

Sentralt for hvorfor WHO valgte å se til BET-seksjonen på Blakstad var besøket fra FN sin spesialrapportør for mennesker med nedsatt for funksjonsevne, Catalina Davandas Aguilar, i 2019. Hun gjennomgikk seksjonens faglige grunnlag og resultater opp mot det som er sentralt i hennes i oppdrag, mandat og funksjon. BET er beskrevet i hennes rapport for besøket i Norge.

- Vi har ikke fått en isolert begrunnelse for hvorfor WHO valgte ut vår seksjon og behandling, utover at det samsvarer med hva WHO mener er viktig og riktig arbeid og hvordan vi jobber, sier Jørgen Strand.

Strand foreller at WHO har vært tydelig opptatt av at:

  • BET-seksjonen er en seksjon som har lov til å bruke tvang, men som ikke benytter dette, og at seksjonen har funksjon på sykehusnivå innen psykisk helsevern.
  • Pasientgruppen som seksjonen jobber med ofte har opplevd mye tvang og dårlige resultater på behandling.
  • BET har tydelig fokus i behandlingen på å forvalte brukernes verdier og ønsker for behandling.
  • BET er recovery-orientert transdiagnostisk behandling, som tar utgangspunkt i pasientens verdier og vektlegger mobilisering av ressurser på pasientens premisser.
  • Modellen som brukes er gjennomførbar.
  • Behandlingen er kost-effektiv, både i ordinær drift, men også at resultatene er god samfunnsøkonomi.
  • Seksjonen har fagorienterte publikasjoner.
  • Arbeidet er overførbart i forhold til kultur.
  • Det jobbes med tematikker som er vanlige i psykisk helsevern.
  • Seksjonen sørger for kompetanseutvikling og -spredning.


Les mer om veilederen på WHO sine internasjonale nettsider.

Nyhetssak om blant annet BET-seksjonen på WHO sine internasjonale nettsider.