Gode resultater med ambulerende tjenester i klinikk for psykisk helse og rus

FACT i Vestre Viken Helseforetak (VVHF) har en positiv utvikling som i høy grad stemmer overens med målsetningene kommunene og VVHF hadde ved oppstart i 2018.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 29.09.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
girl with green eyes

​​​En av utfordringene innen helsetjenesten er å sikre pasienter med alvorlige og sammensatte lidelser, mulighet for kontinuitet, helhet og medvirkning i helsetilbudet. Dette krever en samhandling mellom pasient, spesialisthelsetjeneste og kommuner. Sammen med tilhørende kommuner inngikk derfor klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) i 2018 avtale om etablering av tverrfaglig oppsøkende behandlingsteam (FACT). Fem FACT-team kom i gang med ordinær drift ved årsskifte 2018/19.

Teamene ble organisert i VV, men har ansatte både fra de 22 tilhørende kommunene og PHR. Senere har ytterligere seks team for voksne blitt etablert. I tillegg er seks FACT-ung team i oppstartsfasen nå i 2022.​

Denne store satsningen med å organisere tjenestene i FACT-team er enestående i Norge. I forbindelse med overgangen fra prosjektfinansiering til ordinær drift for de fem første teamene har vi samlet noen av erfaringene så langt i en Statusrapport for FACT-satsningen i Vestre Vikens opptaksområde, prosjektperioden 2018-2021.​

Datagrunnlaget i rapporten er basert på to uttrekk fra DIPS der det ene følger utvikling i teamene fra oppstart i 2019 og tre år fremover, mens det andre ser på pasientenes endring fra før til etter inklusjon i FACT.​

Utvikling i teamene fra 2019 til 2021

I perioden 2019-2021 har det vært en tredobling i antall pasienter inkludert i FACT - fra 360 i 2019 til 918 pasienter ved utgangen av 2021. I samme periode har antall pasienter med tett oppfølging, såkalt ACT-oppfølging, økt fra 291 i 2019 til 625 pasienter i 2021. Som følge av denne utviklingen har den ambulante og polikliniske aktiviteten også hatt en betydelig økning, fra 14 234 i 2019 til 28 049 i 2021. Disse endringene peker i retning av en ønsket utvikling. I analysene av uttrekket der vi ser på teamenes utvikling finner vi at 85 % av pasientene i FACT-teamene er i målgruppen som defineres i modellen for FACT.

Dette tyder på at teamene i høy grad gir behandling til de pasientene FACT er utviklet for. Mye tyder også på at personer i målgruppen nå får individuelt tilpasset behandling gjennom sammenhengende tjenester, både i kommunale bo- og behandlingstilbud og spesialiserte tilbud.​​

Endring i innleggelser og varighet på behandling i døgninstitusjon

Pasienter med ACT-oppfølging i PHR som i perioden har vært innlagt har naturlig også økt i perioden. Vi finner en økning i antall innleggelser fra 457 i 2019 til 682 i 2020 og videre til 863 i 2021.  Som nevnt ovenfor økte antall pasienter som fikk ACT-oppfølging i FACT-teamene i samme periode fra 291 til 625. Gjennomsnittlig liggetid per opphold viser en økning fra 17,0 i 2019 til 20,0 i 2020 og 21,5 i 2021. Vi kan derfor si at vi ser en positiv trend i perioden 2019-2021 for antall innleggelser per pasient som faller med 12,5 %.​

På den andre siden øker gjennomsnittlig liggetid og antall oppholdsdøgn per pasient med henholdsvis 26,5 % og 11 %.​

Endringer i bruk av tvang

I analysene finner vi en parallell og jevn økning mellom antall pasienter med ACT-oppfølging inkludert i FACT og antall pasienter med tvangsvedtak med og uten døgn fra 2019-2021. Vi finner en svak, men positiv utvikling ved at andel pasienter med tvangsvedtak går ned  (fra 30,5 % i 2019 til 29,9 % i 2021). For å forstå utviklingen er det imidlertid viktig å ha med at FACT Sikkerhet (der alle har tvangsvedtak) kom med i statistikken med 16 pasienter i 2021. Dersom vi holder disse pasientene utenfor i vurderingen finner vi en nedgang fra 2019 til 2021 på 12,2 %.

Vurdering av endring for pasienter fra 24 måneder FØR til 24 måneder ETTER inklusjon i FACT

I det andre datauttrekket fra DIPS av alle pasienter med ACT-oppfølging inkludert i FACT i 2019, N=292, har vi sammenlignet registereringer i DIPS 24 måneder før inklusjon i FACT med perioden 24 måneder etter inklusjon i FACT - et såkalt tidsseriedesign. Dette gir oss både en mulighet for å vurdere effekt av inklusjon i FACT for disse pasientene og et sammenligningsgrunnlag med resultater fra tidligere studier.

For FACT i VV finner vi en økning på 73 % i antall konsultasjoner, en reduksjon på 52 % i antall liggedøgn, en reduksjon på 33 % i antall innleggelser, en reduksjon i gjennomsnittlig liggetid på 29 % og en reduksjon i antall pasienter på tvang med og uten døgn på 35 %.

I tillegg til disse evalueringsresultatene omfatter også rapporten kartlegging og vurdering av FACT-teamenes modelltrofasthet, beskrivelser av erfaringer fra samarbeidspartnerne og teamansatte, pårørendesamarbeid, nettverk for erfaringsspesialister og piloten FACT Sikkerhet på Blakstad sykehus.

O
ppsummert

Evalueringen er gjennomført i en periode preget av skiftninger med korona-tiltak og merbelastning. Ettersom analysegrunnlaget ikke har gitt mulighet til differensiering gir dette en viss usikkerhet knyttet til trend og utvikling i døgnbehandlingen. Når vi sammenligner med tidligere studier er imidlertid dette veldig gode resultater. For FACT i VV-området anses derfor utviklingen som positiv og i høy grad i overenstemmelse med målsetningene kommunene og VV var omforent om ved oppstart i 2018. Det er konstituert forskningssjef ved PHR og leder for FoU-avdelingen, Nina Mjøsund, som har vært prosjekteier, mens spesialrådgiver Bror Just Andersen har vært prosjektleder.​


Kontaktperson: Bror Just Andersen​