Gode resultater for Vestre Viken

Når Vestre Viken nå har levert sin årsrapport for 2016, er det oppløftende resultater å se tilbake på.

i:0e.t|nhn prod adfs|vv%7clihaav@vestreviken.no
Publisert 22.03.2017

​I 2016 hadde sykehusene i Vestre Viken 68.850 døgnopphold innen somatikk, og 4.150 døgnopphold innen psykisk helse og rus-/avhengighetsbehandling. Samtidig ble det utført i underkant av 620.000 polikliniske konsultasjoner i foretaket. En betydelig aktivitetsvekst fra året før.

- Samtidig som vi har hatt en kraftig vekst i aktiviteten er det gledelig å se at kvaliteten på pasientbehandlingen også blir bedre. Ventetidene går ned og andelen fristbrudd blir lavere, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

Gjennomsnittlig ventetid var i 2016 58 dager, mot 68 dager i 2015. Dette er godt under det nasjonale målet på 65 dager.

Pasienter som har rett på nødvendig helsehjelp får en fristdato som blir gitt ut i fra en individuell medisinsk-faglig vurdering av hvor alvorlig tilstanden er, og hvor mye det haster å få helsehjelpen. Hvis denne fristen ikke nås, oppstår et fristbrudd. For Vestre Vikens del var andelen pasienter som ble behandlet etter fristen i 2016 på 0,8 prosent mot 0,9 prosent året før.

Forekomsten av sykehusinfeksjoner er på samme nivå som før, og et resultat som er bedre enn landsgjennomsnittet.

- Med 3,6 prosent er imidlertid ikke målet til Helse Sør-Øst om å redusere omfanget til under tre prosent nådd, så her har vi en jobb å gjøre, sier Wisløff.

Økonomi

Vestre Viken hadde også et godt år, økonomisk sett. Målet for foretaket var et overskudd på 150 millioner kroner. Dette målet ble nådd, og det regnskapsmessige resultatet ble et overskudd på 156 millioner kroner.

- Det er positivt å se at økonomien går godt. Det økonomiske resultatet er viktig for fremtidige investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygningsmessige utbedringer på sykehusene våre. Disse pengene kommer godt med der. De neste ti årene er det planlagt et investeringsprogram på om lag 14 milliarder kroner, inkludert nytt sykehus i Drammen. For å gjennomføre dette, er vi helt avhengige av å nå de økonomiske målene vi setter, sier Wisløff.

Her kan du lese hele årsrapporten for Vestre Viken.