Første pasienter inkludert i ny klinisk legemiddelstudie

Nylig ble de første pasientene inkludert i en ny klinisk legemiddelstudie innen lungekreft, kalt LUNGVAC-studien.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 28.10.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
Odd Terje Brustugun
Kreftvaksinen UV1 er utviklet av det norske legemiddelfirmaet Ultimovacs.

Drammen sykehus ved avdelingsoverlege og professor Odd Terje Brustugun (bildet) står ansvarlig for studien som vil innebære at vaksinen prøves ut på ikke-småcellet lungekreft, som er den største sykdomskategorien som medikamentet har vært prøvd ut for så langt​.

Diagnose og legemiddel

Ikke små-cellet lungekreft er en av de vanligste formene for lungekreft, som det er viktig å utvikle bedre behandling for.

Kreft er en sykdom som blant annet skyldes ukontrollert cellevekst. I de fleste kreftceller, deriblant ved lungekreft, finnes enzymet telomerase (hTERT) som gjør at kreftceller kan gjennomgå et ubegrenset antall celledelinger.
Det er holdepunkter for at immunsystemet kan stimuleres til å gjenkjenne og drepe celler som har telomerase-enzymet.

Basert på denne kunnskapen er vaksinen UV1 utviklet. Vaksinen kan stimulere immunsystemet til å angripe celler i kroppen som har telomerase-enzymet i seg. Hensikten med studien LUNGVAC er å undersøke om behandling med UV1-vaksinen gitt sammen med dagens standardbehandling med immunterapi vil ha en bedre effekt på lungekreft, enn standardbehandling med immunterapi gitt alene. 

Kun norske pasienter

138 pasienter ved åtte til tolv kliniske sentre i Norge skal innrulleres i studien, hvor flere allerede har startet eller er i oppstart. Kun norske pasienter skal delta i denne studien.

Halvparten av pasientene vil bli trukket ved loddtrekning til å motta standardbehandling, mens den andre gruppen vil få UV1 i tillegg.
Vaksinen har tidligere vært utprøvd i behandling som tillegg til standard immunterapi for behandling av malignt melanom, og er for tiden under utprøving ved flere krefttyper. 

Mer effktiv behandling

Overlege og professor Odd Terje Brustugun ved Drammen sykehus skal lede studien. Han viser til at ikke-småcellet lungekreft er en diagnose med et behov for en bedre og mer effektiv behandling, selv om dagens standardbehandling med immunterapi har ført til bedre prognose enn cellegiftbehandling, som var standard for bare noen få år siden.

– LUNGVAC-studien vil vise om kombinasjonen av UV1 og immunterapi kan forbedre fremtidsutsiktene for pasientene ytterligere, forteller Brustugun.​​

Egen app for pågående studier

Det er en rekke pågående studier for lungekreftpasienter. Dersom du er eller kjenner en lungekreftpasient som har spørsmål om dette, så kan du be legen sjekke «lungekreftstudieappen»​.

Denne appen er laget for leger som jobber med lungekreftpasienter. Her ligger alle åpne studier som inkluderer lungekreftpasienter i Norge, samt en matrise som gir en pekepinn på eventuelt hvilken studie som kan være aktuell for den enkelte pasient basert på inklusjons- og eksklusjonskriterier.