Flytter til Blakstad

1. mars 2018 flytter all virksomhet ved Lier sykehus til Blakstad sykehus i Asker.

Publisert 08.02.2018

Den nye sammenslåtte avdelingen vil ha full drift fra samme dato og ha ansvar for all behandling innen psykisk helsevern på sykehusnivå for pasienter i Vestre Vikens sykehusområde.

Henvisninger behandles i henhold til allerede etablert praksis i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Det vil si at alle akutt- og krisehenvendelser gjennom hele døgnet rettes til Vestre Vikens sentralbord (tlf. 03525). Fastleger og legevaktsleger kan benytte tlf. 67 50 56 90.
Resepsjonen (tlf. 66 75 10 02) kan benyttes for besøkende til Blakstad.
Henvisning til planlagt behandling sendes til Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen.
Blakstad sykehus har besøksadresse Strandveien 35 Vettre, Asker. Postadressen er den samme.

Lang historie

Sykehuspsykiatrien i Lier og på Blakstad Asker har begge en lang og omfattende historie, men om kort tid er det altså helt slutt på pasientbehandling ved Lier sykehus.

Lier sykehus er det siste psykiatriske fylkessykehuset som ble etablert i Norge, mens Blakstad sykehus er det første amts- og koloniasylet her i landet. Begge sykehusene har spilt en viktig rolle innen psykiatrien på sentrale deler av Østlandet.
Blakstad sykehus ble tatt i bruk under navnet Akershus Amts sinnssykeasyl helt på slutten av 1904, mens man i Lier åpnet dørene for pasientbehandling ved Lier Asyl på nyåret i 1926.
Etter den tid har utallige pasienter fått behandling på stedene.

Det nye samlokaliserte sykehuset (både somatikk og psykiatri) på Brakerøya i Drammen skal overta pasientbehandlingen når dette står ferdig i 2024/25. I mellomtiden overflyttes pasienter og ansatte fra Lier til Blakstad.

Blir en av Norges største

Etter sammenslåing av Lier og Blakstad 1. mars 2018, vil Psykiatrisk avdeling Blakstad være en av Norges største psykiatriske sykehusavdelinger.

- Avdelingen vil ha et bredt behandlingstilbud, med et meget sterkt og robust fagmiljø med høy kompetanse. Dette vil igjen danne grunnlag for høy kvalitet i behandlingen og sikre god rekruttering og videreutvikling av tilbudet innen Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken, sier Torgeir Vethe, fagsjef i Klinikk for psykisk helse og rus.

Sterk samling av fagmiljøene

- Selv om vi for tiden er inne i en krevende omstillings- og flytteperiode foregår det også per i dag mye bra forskning og fagutvikling i klinikken. Samling av fagmiljøene ved Lier og Blakstad vil gi ytterligere kraft til dette, sier Vethe.
- Blakstad vil i de kommende årene være en sentral aktør både i forhold til behandling, utdanning, forskning og fagutvikling, sier han.

Stor jobb

I forbindelse med omstillingsarbeidet og flytteprosessen fra Lier til Blakstad vil ledelsen i Klinikk for psykisk helse or rus spesielt takke avdelingssjefene Heidi Taksrud og Carsten Bjerke for den store jobben de har lagt ned med å lede den omfattende prosessen.

Omstilling har vært tilnærmet «normaltilstand» i tillegg til den daglige driften ved Lier og Blakstad i lang tid. Klinikkledelsen retter derfor også en stor takk til alle de ansatte som har stått på i en ekstra krevende arbeidshverdag.

Samlokalisering på Brakerøya

Fra 2024-2025 vil hele avdelingen være samlokalisert med somatikken i nytt sykehus på Brakerøya, og dette vil gi unike muligheter for å utvikle sykehuspsykiatrien videre.

- Samarbeid og samhandling med somatikken vil bli sentral, og pasienter vil i større grad enn i dag kunne få samtidig behandling for somatiske, rus og psykiske lidelser når dette er nødvendig, sier Vethe.
- Vi vil også få bedre tilgang til laboratorier og bildediagnostikk, noe som vil være nødvendig for å utvikle vårt behandlingstilbud i forhold til fremtidens krav, sier fagsjefen.